ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μονάδα Πληροφορικής


Το Μάρτιο του 2010 δημιουργήθηκε Μονάδα Πληροφορικής στο Υπουργείο Υγείας η οποία στελεχώνεται με Λειτουργούς Πληροφορικής, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στη Διοίκηση και σε όλα τα Τμήματα/Υπηρεσίες/Νοσοκομεία του Υπουργείου Υγείας.

Η διευθέτηση αυτή έγινε μέσα στα πλαίσια της πιλοτικής αποκέντρωσης των υπηρεσιών πληροφορικής σε τρία Υπουργεία (Υγείας, Εσωτερικών και Εργασίας). Ο στόχος της αποκέντρωσης των υπηρεσιών πληροφορικής είναι για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση και παροχή υπηρεσιών πληροφορικής στους χρήστες.

Η αποστολή της Μονάδας Πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας είναι να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα πληροφορικής τόσο στον Υπουργό όσο και στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, να συμβουλεύει τον Υπουργό για τον καθορισμό της στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Υγεία (η-Υγεία) και την τηλεϊατρική.

Η Μονάδα Πληροφορικής έχει σαν στόχο την προώθηση εφαρμογής της Πληροφορικής και της η-Υγείας.

Η Μονάδα Πληροφορικής προγραμματίζει, αναπτύσσει, διαχειρίζεται και συντηρεί εφαρμογές Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) που έχουν σαν στόχο τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Υπηρεσιών Υγείας με σκοπό τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ασθενείς, την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, τη μείωση στα κόστη λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας και τέλος την εξοικονόμηση πόρων και χρόνου.

Επίσης η Μονάδα Πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας:

  1. Παρέχει τεχνική υποστήριξη λογισμικών, υλισμικού, επικοινωνιών και δικτύου σε όλες τις Υπηρεσίες, Τμήματα, Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
  2. Αναπτύσσει νέα συστήματα και έργα.
  3. Ετοιμάζει User Requirements/Προδιαγραφές.
  4. Παρέχει λειτουργική υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής.
  5. Ετοιμάζει έγγραφα προσφορών που αφορούν συστήματα πληροφορικής.
  6. Ετοιμάζει Εκθέσεις Προόδου Έργων.
  7. Βοηθά και εκπαιδεύει χρήστες.
  8. Παρέχει Κέντρο Υποστήριξης Χρηστών.

Μονάδα Πληροφορικής Υπουργείου Υγείας

- Ρόλος και ευθύνες του Συντονιστή Μηχανογράφησης
- Στρατηγική Μελέτη του Υπουργείου Υγείας
_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Υγείας