Ιατρικές Υπηρεσίες

Υγειονομική Υπηρεσία

Η Υγειονομική Υπηρεσία υπάγεται στο Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και έχει την ευθύνη της λήψης όλων εκείνων των προληπτικών μέτρων υγιεινής σε ένα ευρύ φάσμα του τομέα της Δημόσιας Υγείας. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Υγειονομική Υπηρεσία εφαρμόζει διάφορα προγράμματα σε συνεργασία με τις τοπικές Αρχές ή / και άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.


Back To Top