Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGO


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες υπάγονται στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και έχουν σαν αποστολή την λήψη προληπτικών μέτρων υγιεινής σε ένα ευρύ φάσμα του τομέα της Περιβαλλοντικής Υγιεινής. Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες σε στενή συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες κυβερνητικές Υπηρεσίες και τις Τοπικές Αρχές δραστηριοποιούνται στους πιο κάτω τομείς:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ KAI ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες είναι η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο της νέας εναρμονισμένης νομοθεσίας για τα τρόφιμα και σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αναπτύσσουν μια ενιαία και ολοκληρωμένη πολιτική για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων.

H πολιτική αυτή βασίζεται στα νέα δεδομένα που παρουσιάζονται αφενός από την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. και αφετέρου από τη συνεχή ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων παγκόσμια που σχετίζεται με τη χρήση νέων τεχνολογιών για την παραγωγή, επεξεργασία και διατήρηση τροφίμων και την υιοθέτηση νέων μεθόδων ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.

Η πολιτική αναπτύσσεται έχοντας σαν βάση τις πιο κάτω αρχές:

Η προστασία της υγείας των πολιτών από την κατανάλωση τροφίμων και διασφάλιση της ποιότητα των τροφίμων που παράγονται στην Κύπρο ή εισάγονται από άλλες χώρες.

Η όσο το δυνατό καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών τόσο σε σχέση με τα τρόφιμα που καταναλώνουν όσο και για τυχόν κινδύνους από τρόφιμα που δυνατό να βρίσκονται σε κυκλοφορία στην κυπριακή αγορά.
Η όσο το δυνατό μεγαλύτερη ικανοποίηση των προσδοκιών των καταναλωτών όσον αφορά την ποιότητα των τροφίμων.
Ο όσο το δυνατό καλύτερος έλεγχος από την αρμόδια αρχή (Υπουργείο Υγείας - Υγειονομικές Υπηρεσίες) όλης της παραγωγικής διαδικασίας και σε σχέση με όλες τις δραστηριότητες της βιομηχανίας τροφίμων.
ΠΡΟΛΗΨΗ / ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες στα πλαίσια της στρατηγικής τους διεξάγουν προγράμματα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων και του νερού και έτσι συμβάλουν στην πρόληψη της μετάδοσης τροφογενών και υδατογενών ασθενειών.

Διενεργούνται επιδημιολογικές έρευνες για εντοπισμό της πηγής μόλυνσης μολυσματικών ασθενειών και για αποφυγή εκδήλωσης νέων κρουσμάτων. Λαμβάνονται μέτρα για παρεμπόδιση της εισαγωγής στην Κύπρο μολυσματικών ασθενειών και για τη πρόληψη εφαρμόζεται συστηματικά από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες πρόγραμμα επιμόρφωσης του κοινού καθώς και άλλων ομάδων (π.χ. χειριστών τροφίμων).


ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους που εκπηγάζουν από την ισχύουσα Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία παρεμβαίνουν προληπτικά κυρίως στους διάφορους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.Ο τομέας της Περιβαλλοντικής Υγιεινής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπου οι Υγειονομικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες έχουν αρμοδιότητα για τη παρακολούθηση και λήψη μέτρων. Μεταξύ άλλων διεξάγουν τις ακόλουθες δραστηριότητες :

  1. Παρακολούθηση και Έλεγχος της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
  2. Καταπολέμηση εντόμων ιατρικής σπουδαιότητας και παρακολούθηση των επιπτώσεων στη Δημόσια Υγεία μέσω του εργαστηρίου Ιατρικής Εντομολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση προσδίδεται στην ανθελονοσιακή εργασία.
  3. Επιθεώρηση /έλεγχος δημοσίων και ιδιωτικών χώρων με ιδιαίτερη έμφαση στα Ξενοδοχεία, Κέντρα Αναψυχής κ.τ.λ.
  4. Υγειονομική διαφώτιση σχετικά με τα θέματα του τομέα.
  5. Έλεγχος της υγειονομικής κατάστασης των κτηνοτροφικών υποστατικών για πρόληψη και αποφυγή δημιουργίας ανθυγιεινών καταστάσεων.
  6. Έλεγχος δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών και των θαλάσσιων περιοχών λουομένων. Εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας των νερών των κολυμβητικών δεξαμενών.
  7. Έλεγχος της παρασκευής και διάθεσης απορρυπαντικών με βάση τη νέα εναρμονιστική νομοθεσία.
  8. Διερεύνηση παραπόνων πολιτών που σχετίζονται με διάφορα υγειονομικά προβλήματα και λήψη διορθωτικών μέτρων εκεί που επιβάλλεται.
  9. Έλεγχος του καπνίσματος και των καπνικών προϊόντων και εφαρμογή της σχετικής με το κάπνισμα νομοθεσίας.Back To Top