Επικοινωνία  

Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου

Ρόλος του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου

Το ΣΝΜΚ, καθιδρύθηκε το 1988, στα πλαίσια του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου του 1988 (214/1988). Ο νόμος έτυχε τροποποίησης κατά διαστήματα και κυρίως για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2003 καθώς επίσης και το 2012, όπου η συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση έγινε δια νόμου υποχρεωτική.

Το ΣΝΜ είναι αρμόδιο για την εγγραφή νοσηλευτών και μαιών στο Μητρώον Νοσηλευτών και Μαιών και την ανανέωση της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, αφού η άσκηση της νοσηλευτικής / μαιευτικής απαιτεί εγγραφή στο ανάλογο μητρώο καθώς επίσης και Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος σε ισχύ.

Επίσης το ΣΝΜ ασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και αρμοδιότητες χορηγούνται σε αυτό δυνάμει των διατάξεων του Νόμου Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (1988 έως 2012) και των εκδιδόμενων δυνάμει αυτού Κανονισμών.

Το ΣΝΜ διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αποτελείται από 11 μέλη ως εξής:


  (α) Πέντε (5) εγγεγραμμένους νοσηλευτές που κατέχουν θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας, ένας (1) εκ των οποίων προέρχεται από τη νοσηλευτική εκπαίδευση, ένας (1) από τη γενική νοσηλευτική, ένας (1) από την ψυχιατρική νοσηλευτική και ένας (1) είναι επισκέπτης υγείας και μία (1) εγγεγραμμένη μαία, η οποία επίσης κατέχει θέση στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας.

  (β) Έξι (6) εγγεγραμμένους νοσηλευτές ή μαίες που προτείνονται από το Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ), τέσσερις (4) εκ των οποίων είναι νοσηλευτές γενικής νοσηλευτικής, ένας (1) νοσηλευτής ψυχιατρικής νοσηλευτικής και μία (1) μαία:

  Νοείται ότι, τα πιο πάνω πρόσωπα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 3Α των περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμων του 1988 μέχρι 2002.

  Το Συμβούλιο μετά τον διορισμό του, εκλέγει διά μυστικής ψηφοφορίας από τα μέλη του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Τα μέλη του ΣΝΜ ασκούν το λειτούργημα τους για περίοδο τεσσάρων ετών από της ημερομηνίας του διορισμού τους.


Το Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
   (α)Τη μελέτη αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών και στο Μητρώο Μαιών

   (β)την έγκριση εγγραφής στο Μητρώο Νοσηλευτών και στο Μητρώο Μαιών και τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

   (γ)την άσκηση πειθαρχικής δικαιοδοσίας που ρυθμίζεται με Κανονισμούς, δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 22∙

   (δ)τη σύνταξη, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο, τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και άλλους φορείς νοσηλευτικής, Κώδικα Νοσηλευτικής Δεοντολογίας, Κώδικα Πρότυπης Επαγγελματικής Πρακτικής στη Νοσηλευτική και Περιγράμματος Αρμοδιοτήτων Νοσηλευτών, που ενσωματώνονται σε Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 22∙

   (ε)τη σύνταξη, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο, τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών και άλλους φορείς μαιευτικής, Κώδικα Μαιευτικής Δεοντολογίας, Κώδικα Πρότυπης Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Μαιών και Κώδικα Επαγγελματικών Αρμοδιοτήτων και Υποχρεώσεων των Μαιών, που ενσωματώνονται σε Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 22·

   (στ)τη συνεργασία με τον Σύνδεσμο όσον αφορά τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη του νοσηλευτικού και μαιευτικού επαγγέλματος

   (ζ)την αναγνώριση της πιστοποιημένης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης του νοσηλευτικού και μαιευτικού επαγγέλματος που παρέχεται από το Σύνδεσμο ή άλλους φορείς αναγνωρισμένους από το Συμβούλιο

   (η)τη συνεργασία με όλα τα οργανωμένα σύνολα που έχουν στόχο την προαγωγή του νοσηλευτικού και μαιευτικού επαγγέλματος

   (θ)την αξιολόγηση και έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία καταλήγουν στην απόκτηση επαγγελματικού τίτλου στη νοσηλευτική ή μαιευτική, δημόσιων και ιδιωτικών σχολών, στις οποίες διδάσκεται η νοσηλευτική και η μαιευτική επιστήμη

   (ι)τη συνεργασία με το Σύνδεσμο, καθώς και με άλλους οργανισμούς που έχουν στόχο την προαγωγή του επαγγέλματος και τη διασφάλιση της ποιότητας, της φροντίδας και της υγείας, μέσω ασφαλούς πρακτικής.


Back To Top