Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Προκαταρκτικά δεδομένα δείχνουν ότι τα αδειοδοτημένα εμβόλια έναντι της νόσου COVID-19 παραμένουν αποτελεσματικά έναντι σοβαρής νόσου και νοσηλείας προκαλούμενης από την παραλλαγή Omicron

Ο EMA συνεχίζει να παρακολουθεί τα αναδυόμενα δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι της νόσου COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της νόσου που προκαλείται από την παραλλαγή Omicron, η οποία τώρα εξαπλώνεται ταχέως σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αν και η παραλλαγή Omicron φαίνεται να είναι πιο μολυσματική από άλλες παραλλαγές, μελέτες από τη Νότια Αφρική, το Ηνωμένο Βασίλειο και ορισμένες χώρες της ΕΕ δείχνουν χαμηλότερο κίνδυνο νοσηλείας ως απόρροια της λοίμωξης με την παραλλαγή Omicron. Με βάση αυτές τις μελέτες, ο κίνδυνος εκτιμάται επί του παρόντος ανάμεσα στο ένα τρίτο και στο ήμισυ συγκριτικά με τον αντίστοιχο κίνδυνο της παραλλαγής Delta.

Τα αποτελέσματα από πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι της συμπτωματικής νόσου είναι χαμηλότερη για την παραλλαγή Omicron από ό,τι για άλλες παραλλαγές και τείνει να εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου. Ως αποτέλεσμα, περισσότερα εμβολιασμένα άτομα είναι πιθανό να νοσήσουν λόγω της παραλλαγής Omicron.

Ωστόσο, οι μελέτες αυτές δείχνουν επίσης ότι ο εμβολιασμός εξακολουθεί να παρέχει υψηλό επίπεδο προστασίας έναντι σοβαρής νόσησης και νοσηλείας που σχετίζονται με την παραλλαγή Omicron. Νεότερα πραγματικά δεδομένα αποτελεσματικότητας , υποδηλώνουν επίσης ότι τα άτομα που έλαβαν ενισχυτική δόση αποκτούν καλύτερο δείκτη προστασίας συγκριτικά με τα άτομα που έχουν λάβει μόνο το αρχικό εμβολιαστικό τους σχήμα. Δεδομένα από τη Νότια Αφρική δείχνουν ότι τα άτομα που έχουν λάβει δύο δόσεις εμβολίου έναντι της νόσου COVID-19 αποκτούν έως και 70% προστασία για νοσηλεία E Collie S, Moultrie H, Bekker L, Gray G. Effectiveness of BNT162b2 Vaccine against Omicron Variant in South Africa. N Engl J Med 2021. December 29, 2021.. Παρόμοια δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι ενώ η προστασία μειώνεται λίγους μήνες έπειτα από τον εμβολιασμό, η προστασία από τη νοσηλεία αυξάνεται ξανά στο 90% έπειτα από την ενισχυτική δόση εμβολίου UK Health Security Agency. SARS-CoV-2 variants of concern and variants under investigation in England. Technical briefing: Update on hospitalisation and vaccine effectiveness for Omicron VOC-21NOV-01 (B.1.1.529). December 31, 2021..

Ο EMA θα συνεχίσει να αξιολογεί τα δεδομένα, καθώς αυτά θα καθίστανται διαθέσιμα, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και τη σοβαρότητα της νόσου, καθώς και τις εξελίξεις αναφορικά με τις κυκλοφορούντες παραλλαγές και τη φυσική έκθεση στην παραλλαγή Omicron,. Το αποτέλεσμα αυτών των αξιολογήσεων δύναται να επηρεάσει τις μελλοντικές στρατηγικές εμβολιασμού που συστήνονται από εμπειρογνώμονες στα κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΟΧ.

Ο EMA τονίζει ότι ο εμβολιασμός παραμένει ουσιαστικό μέρος της προσέγγισης για την αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας. Σε συμφωνία με τις συστάσεις των εθνικών αρχών, οι προσπάθειες θα πρέπει να συνεχίσουν να εστιάζουν στην αύξηση της πλήρους εμβολιαστικής κάλυψης σε άτομα που επί του παρόντος είναι μη εμβολιασμένα ή μερικώς εμβολιασμένα και στην επίσπευση της χορήγησης ενισχυτικών δόσεων.

Share
Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης