Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Το Συμβούλιο Φαρμάκων είναι η αρμόδια αρχή στην Κύπρο για την εφαρμογή των διατάξεων του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου.

Το Συμβούλιο Φαρμάκων απαρτίζεται από:

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας ή εκπρόσωπό του,

(β) τον Διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών ή εκπρόσωπό του,

(γ) τον Διευθυντή του Γενικού Χημείου ή εκπρόσωπό του,

(δ) 2 εγγεγραμμένους ιατρούς που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, τους οποίους διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο,

(ε) 2 εγγεγραμμένους ιατρούς τους οποίους υποδεικνύει το Συμβούλιο του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο,

(στ) 2 εγγεγραμμένους φαρμακοποιούς που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, τους οποίους διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο,

(ζ) 2 εγγεγραμμένους φαρμακοποιούς τους οποίους υποδεικνύει το Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Σώματος και διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο

Ο Διευθυντής Φαρμακευτικών Υπηρεσιών είναι ο Έφορος του Συμβουλίου Φαρμάκων και έχει τη γενική ευθύνη της διοικητικής διαχείρισης των αποφάσεων που λαμβάνονται από αυτό και παρέχει την απαραίτητη γραμματειακή υποστήριξη μέσω των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Φαρμάκων μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

(α) Την εξέταση, έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση των αδειών κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων,

(β) την εξέταση, έκδοση, τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση Αδειών Παρασκευής και εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων προέλευσης τρίτων,

(β) την εξέταση, έγκριση και τροποποίηση κλινικών δοκιμών,

(γ) την εξέταση, έκδοση, αναστολή και ανάκληση αδειών παρασκευής και εισαγωγής δοκιμαζόμενων φαρμακευτικών προϊόντων προέλευσης τρίτων χωρών

(δ) την εξέταση, έκδοση, αναστολή και ανάκληση Αδειών Χονδρικής Πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων,

(ε) την επιβολή διοικητικών προστίμων για παραβάσεις της νομοθεσίας.


Share