Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Συμβούλιο Φαρμακευτικής
Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμος (ΚΕΦ.254)
Σύνθεση
Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής αποτελείται από:

· Τρείς εγγεγραμμένους φαρμακοποιούς που κατέχουν θέση στη Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας, οι οποίοι διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο

· Τέσσερις εγγεγραμμένους φαρμακοποιούς που υποδεικνύονται από το Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Σώματος και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο

Τα μέλη ασκούν τα καθήκοντά τους για περίοδο δύο χρόνων από την ημερομηνία του διορισμού τους.

Έφορος Φαρμακευτικής

· Προσφέρει γραμματειακή υποστήριξη

· Εφαρμόζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου

· Διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο

Αρμοδιότητα του ΣΦ:

Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής έχει την ευθύνη να συμβουλεύει τον Υπουργό είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αναφοράς του Υπουργού προς το Συμβούλιο για κάθε θέμα το οποίο εμπίπτει στις πρόνοιες του Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (Κεφάλαιο 254) όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Εκτελεστικά καθήκοντα σχετικά με:

· Εγγραφή νέων φαρμακείων, έγκριση μετακινήσης/επέκτασης/αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος φαρμακείων

· Εγγραφή φαρμακοποιών / Έγκριση τίτλων σπουδών

· Μητρώο φαρμακοποιών και διαγραφές από το μητρώο

· Προσωρινές ρυθμίσεις λόγω θανάτου φαρμακοποιού

· Εξετάσεις για την Εγγραφή Φαρμακοποιού

· Πρακτική εξάσκηση Φαρμακοποιού

· Επαρκή γνώση ελληνικής γλώσσας των φαρμακοποιών που έχουν επαφή με το κοινό

· Εισήγηση στον Υπουργό Υγείας σχετικά με τον Δεύτερο Πίνακα

· Χρήση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών

· Ανταλλαγή πληροφοριών με κράτη μέλη

· Παροχή υπηρεσιών φαρμακοποιών από υπηκόους κρατών μελών

· Πώληση φαρμάκων εξ αποστάσεως

· Διημερεύσεις- Θερινές άδειες φαρμακείων (εξουσιοδότηση από το Υπουργικό Συμβούλιο)


Share