Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Η ΕΕΤΦ συμβουλεύει τον Υπουργό για ζητήματα που αφορούν τις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με τον περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμο 70(Ι)/2001.

Η Επιτροπή Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων (ΕΕΤΦ) διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αποτελείται από 9 μέλη:

(α) 2 λειτουργούς που υπηρετούν στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας

(β) 1 λειτουργό που υπηρετεί στο Υπουργείο Οικονομικών

(γ) 1 λειτουργό που υπηρετεί στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

(δ) 1 φαρμακοποιό του ιδιωτικού τομέα

(ε) 1 άτομο που έχει γνώση και πείρα περί του χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων

(στ) 1 άτομο που έχει γνώση και πείρα περί της παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων

(ζ) 1 άτομο που εκπροσωπεί τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών

(η) 1 άτομο που εκπροσωπεί τους ασθενείς.


Share