Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Ένας εισαγωγέας καλλυντικών προϊόντων από τρίτες χώρες έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

    1. Γνωστοποίηση των εργασιών του στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες γραπτώς
    2. Διασφάλιση ότι τηρείται πλήρης Φάκελος Πληροφοριών για τα προϊόντα σε κάποια Ευρωπαϊκή Χώρα. Η διεύθυνση αυτή θα πρέπει να φαίνεται στην επισήμανση των προϊόντων
    3. Διασφάλιση ότι τα προϊόντα έχουν γνωστοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας CPNP (Cosmetic Products Notification Portal) από το υπεύθυνο πρόσωπο
    4. Τήρηση όλων των προνοιών που αφορούν την επισήμανση όπως περιγράφονται στη Νομοθεσία
    5. Γενικότερη τήρηση όλων των προνοιών του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ως διανομέας


Share