Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Η Άδεια Κυκλοφορίας με τη Διαδικασία Αμοιβαίας Αναγνώρισης (Mutual Recognition Procedure, MRP) και την Αποκεντρωμένη Διαδικασία (Decentralised Procedure, DCP) είναι ευρωπαϊκές οδοί έγκρισης που οδηγούν σε αναγνωρισμένη άδεια κυκλοφορίας για ένα φαρμακευτικό προϊόν από ομάδα κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ, European Economic Area - EEA).
Διαδικασία Αμοιβαίας Αναγνώρισης (MRP)
Αποκεντρωμένη Διαδικασία (DCP)


Share