Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες στα πλαίσια υλοποίησης του στρατηγικού τους στόχου για τη διασφάλιση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των φαρμακευτικών προϊόντων στην Κυπριακή Δημοκρατία, αξιοποιούν όλα τα διαθέσιμα νομικά εργαλεία αδειοδότησης φαρμακευτικών προϊόντων. Ακολούθως παρατίθενται τα είδη αδειών κυκλοφορίας καθώς και λοιποί μηχανισμοί αδειοδότησης φαρμακευτικών προϊόντων.


Άδεια Κυκλοφορίας μέσω Εθνικής Διαδικασίας
Άδεια Κυκλοφορίας μέσω Διαδικασίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης και Αποκεντρωμένης Διαδικασίας
Άδεια Κυκλοφορίας μέσω Κεντρικής Διαδικασίας
Ειδική Άδεια Κυκλοφορίας (άρθρο 126α της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ)
Άδεια Παράλληλης Εισαγωγής
Share