Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Ημερομηνία Τομείς Θέμα Σχόλια Σχετικά Αρχεία
15/04/2022 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Υποβολή γνωστοποιήσεων διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής
Submission of notifications for the distribution of medicinal products for human use through an electronic application
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
15/04/2022 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Αναφορά ελλείψεων φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής
Reporting of shortages of medicinal products for human use through an electronic application
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
31/03/2022 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην Δημοκρατία
Electronic submission of data relating to the volume of sales of pharmaceutical products marketed in the Republic of Cyprus
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
07/02/2022 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Αλλαγή της αίτησης ανανέωσης ειδικής άδειας κυκλοφορίας
Change of the application form for the renewal of an exceptional Marketing Authorization
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
1/12/2021 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Υποχρεωτική υποβολή αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας CESP-1 Ιανουαρίου 2022
CESP compulsory submissions-1 Jenuary 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
05/11/2021 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Υποχρεωτική υποβολή αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας CESP
CESP compulsory submissions
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
14/09/2021 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Εφαρμογή του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/161 της Επιτροπής
Implementation of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/161
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
24/05/2021 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Εγκύκλιος ΦΥ για χονδρική πώληση φαρμακευτικών προϊόντων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
05/03/2021 Φαρμακοεπαγρύπνηση και Κλινικές Δοκιμές
Pharmacovigilance and Clinical Trials
Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων κλινικών δοκιμών
Electronic submission CTAs
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
01/08/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Εφαρμογή του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/161 της Επιτροπής
Implementation of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/161
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
08/10/2020 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων και άλλων εγγράφων
Electronic submission of applications and other documents
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
03/03/2020 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Ανεξέλεγκτη χρήση/ κατάχρηση αντιβιοτικών
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
12/03/2020 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας αναφορικά με την τήρηση αρχείου συνταγών και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των φαρμακευτικών προϊόντων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
25/09/2020 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Εγκύκλιος ΦΥ για εφαρμογή Κανονισμού 2016.161 (safety features) 161 (safety features).pdf
10/11/2020 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Συνταγογράφηση ελεγχομένων φαρμάκων μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
25/06/2020 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Κατ' οίκον παράδοση φαρμάκων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
01/08/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Εφαρμογή προτύπων ISO για την ταυτοποίηση των φαρμ. προϊόντων - IDMP
Implementation of ISO standards for the identification of medicinal products - IDMP
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
12/01/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Έκδοση, ανανέωση Αδειών Παράλληλης Εισαγωγής
Issue/Renewal of Parallel Import Licenses
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
03/01/2020 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Η Κύπρος ως Κράτος Μέλος Αναφοράς (RMS)
Decentralized Procedure (DCP) with Cyprus as the Reference Member State (RMS)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
28/11/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Χρονοδιαγράμματα για την έκδοση,ανανέωση ΑΚ φαρμ. προϊόντων μέσω εθνικής διαδικασίας
Timelines for applications for new marketing authorisations and renewals for medicinal products via national procedure
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
15/02/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Διαδικασία zero Days rMRP - Αμοιβαίας Αναγνώρισης μηδέν ημερών
Zero days rMRP procedure
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
15/02/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Τρόπος διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων
Legal status of pharmaceutical products
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
11/01/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Έγγραφα που απαιτούνται για τη Μεταφορά Άδειας Κυκλοφορίας
List of documents required for MA transfer
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
26/11/2019 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Υποχρεωτικές ηλεκτρονικές υποβολές μέσω CESP-Ηλεκτρονική υπογραφή-Τέλη JCC
CESP mandatory submissions - JCC fees
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
07/01/2019 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης 
Marketing Authorisations for Medicinal Products
e - Submission Roadmap και κατάθεση στοιχείων σε μορφή eCTD
e - Submission Roadmap and eCTD Submissions
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
11/01/2019 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Κατάλογος αναγκαίων φαρμάκων για εγγραφή και κυκλοφορία στην κυπριακή αγορά (ιδιωτικός και δημόσιος τομέας)
List of critical products for registration and marketing in Cyprus (private and public sector)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
05/03/2019 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Εφαρμογή του άρθρου 23 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016_161
Implementation of article 23 of Commission Delegated Regulation 2016_161
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
14/03/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Ειδικές Άδειες Κυκλοφορίας
Exceptional Marketing Authorisations
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
01/08/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Προετοιμασία τοπικών φορέων εν όψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (BREXIT)
Preparation of local stakeholders for UK's departure from the EU (BREXIT)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
06/05/2019 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Administrative zero Days MRP (initial wave) Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat

Share
Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης Back To Top