Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Για κάθε καλλυντικό προϊόν το οποίο τοποθετεί στην αγορά, το υπεύθυνο πρόσωπο οφείλει να διατηρεί φάκελο πληροφοριών του προϊόντος. Ο φάκελος αυτός φυλάγεται για 10 χρόνια μετά την ημερομηνία διάθεσης της τελευταίας παρτίδας του προϊόντος στην αγορά. Ακόμη δηλαδή και όταν σταματήσει ένα προϊόν να κυκλοφορεί στην αγορά, ο φάκελος αυτός θα πρέπει να φυλάγεται για τα επόμενα 10 χρόνια.

Οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος είναι οι ακόλουθες:

1. Περιγραφή Καλλυντικού Προϊόντος, που επιτρέπει να αποδοθεί με σαφήνεια ο φάκελος πληροφοριών προϊόντος στο καλλυντικό προϊόν.

2. Έκθεση ασφάλειας του καλλυντικού προϊόντος, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
   ΜΕΡΟΣ Α΄- Πληροφορίες για την ασφάλεια του καλλυντικού προϊόντος:
    · Ποσοτική και Ποιοτική σύνθεση του προϊόντος
    · Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και σταθερότητα του καλλυντικού προϊόντος
    · Μικροβιολογική ποιότητα
    · Ξένες προσμίξεις, ίχνη, πληροφορίες για τα υλικά συσκευασίας
    · Κανονική και εύλογα αναμενόμενη χρήση
    · Έκθεση στο καλλυντικό προϊόν
    · Έκθεση στις ουσίες
    · Τοξικολογικό προφίλ των ουσιών
    · Ανεπιθύμητες ενέργειες και σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες
    · Πληροφορίες για το καλλυντικό προϊόν

   ΜΕΡΟΣ Β΄- Εκτίμηση της ασφάλειας του καλλυντικού προϊόντος:
    · Συμπέρασμα της εκτίμησης
    · Προειδοποιήσεις και οδηγίες χρήσης για την επισήμανση
    · Σκεπτικό
    · Προσόντα του αξιολογητή και έγκριση του μέρους Β
3. Περιγραφή της μεθόδου παρασκευής και δήλωση συμμόρφωσης με την ορθή παρασκευαστική πρακτική.

4. Απόδειξη του αποτελέσματος το οποίο υποτίθεται ότι έχει το καλλυντικό, όταν δικαιολογείται κάτι τέτοιο από τη φύση ή από το αποτέλεσμα του καλλυντικού προϊόντος.

5. Στοιχεία σχετικά με οποιεσδήποτε δοκιμές σε ζώα που διεξήχθησαν από τον παρασκευαστή, τους αντιπροσώπους ή τους προμηθευτές του με σκοπό την ανάπτυξη ή την αξιολόγηση της ασφάλειας του καλλυντικού προϊόντος ή των συστατικών του, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε δοκιμών σε ζώα που πραγματοποιήθηκαν σε συμμόρφωση με νομοθετικές ή κανονιστικές απαιτήσεις τρίτων χωρών.

Το υπεύθυνο πρόσωπο θα πρέπει να παρέχει άμεση πρόσβαση στο φάκελο στην αρμόδια αρχή της χώρας όπου βρίσκεται ο φάκελος, η διεύθυνση δε όπου τηρείται ο φάκελος αυτός θα πρέπει να είναι εμφανής στην ετικέτα του προϊόντος.


Share