Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Ο Τομέας αυτός έχει σαν σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στη Δημοκρατία. Αποτελείται από φαρμακοποιούς/ επιθεωρητές κατάλληλα εκπαιδευμένους και καταρτισμένους.

Κύριες αρμοδιότητές του Τομέα είναι:

1. Επιθεώρηση εγκαταστάσεων παρασκευής/μερικής παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με τους Κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (Good manufacturing Practice - GMP)

2. Επιθεώρηση εγκαταστάσεων εισαγωγέων φαρμακευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες σύμφωνα με τους Κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (Good manufacturing Practice - GMP)

3. Επιθεώρηση εγκαταστάσεων χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με τους Κανόνες Ορθής Διανομής Φαρμακευτικών Προϊόντων (Good Distribution Practice - GDP)

4. Επιθεωρήσεις Πρακτόρων

5. Έλεγχος ποιότητας φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην Κυπριακή Δημοκρατία με δειγματοληψίες φαρμακευτικών προϊόντων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και αποστολή τους στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακές αναλύσεις, ώστε να διακριβωθεί η ποιότητα των φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν

6. Έκδοση πιστοποιητικών για Κανόνες Ορθής Παρασκευής Πρακτικής για εγκαταστάσεις παρασκευής φαρμακευτικών προϊόντων (GMP Certificates)

7. Έκδοση πιστοποιητικών για Κανόνες Ορθής Διανομής Φαρμακευτικών Προϊόντων για εγκαταστάσεις χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων (GDP Certificates)

8. Εξέταση αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Ειδικευμένων Προσώπων.

9. Διερεύνηση και χειρισμός των εισερχόμενων Ταχέων Ειδοποιήσεων (Rapid Alert notifications, σύμφωνα με το σύστημα επικοινωνίας Rapid Alert Notification χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης, MRA countries , PICS members)

10. Ανακλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων με προβλήματα ποιότητας και έκδοση προς το εξωτερικό (όταν χρειάζεται) Ταχέων Ειδοποιήσεων προς όλες τις χώρες μέλη του συστήματος Ταχείας Ειδοποίησης

11. Διερευνήσεις καταγγελιών ή παραπόνων (από πολίτες, Νοσοκομεία ή κλινικές) για προβλήματα ποιότητας Φαρμακευτικών Προϊόντων

12. Επιθεωρήσεις των Συστημάτων Φαρμακοεπαγρύπνησης που τηρούνται από τους Κατόχους Αδειών Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων ή τους Τοπικούς Αντιπροσώπους


Share