Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και την Εθνική Νομοθεσία, καλλυντικά προϊόντα θα μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον ο περιέκτης και η συσκευασία φέρουν με ανεξίτηλους, ευανάγνωστους και ευδιάκριτους χαρακτήρες, τις ακόλουθες ενδείξεις οι οποίες καθορίζονται στο άρθρο 19 του Κανονισμού:


  1. Το όνομα και τη διεύθυνση του υπεύθυνου προσώπου. Για εισαγόμενα καλλυντικά (από 3ες χώρες), θα πρέπει να διευκρινίζεται και η χώρα προέλευσης
   2. Το ονομαστικό περιεχόμενο του καλλυντικού προϊόντος (π.χ. gr. ml)
    3. Την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας του καλλυντικού προϊόντος ή το ειδικό σήμα που προσδιορίζει τη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα του περιέκτη.
     4. Τις ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να τηρούνται κατά τη χρήση του καλλυντικού
      5. Τον αριθμό της παρτίδας του καλλυντικού προϊόντος ή το στοιχείο αναφοράς που επιτρέπει την αναγνώριση της παρασκευής του καλλυντικού προϊόντος
       6. Τη λειτουργία του καλλυντικού προϊόντος, εκτός εάν προκύπτει από την παρουσίαση του
        7. Τον κατάλογο των συστατικών του καλλυντικού προϊόντος κατά φθίνουσα σειρά περιεκτικότητας και σύμφωνα με τη διεθνή ονοματολογία συστατικών καλλυντικών (INCI). Εάν στη σύνθεση περιέχονται συστατικά υπό μορφή νανοϋλικών τότε αυτά συνοδεύονται από τη λέξη «νάνο» σε παρένθεση
        Οι πληροφορίες που καθορίζονται στις παραγράφους 2, 3 και 6 θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα χωρίς να απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε επιπρόσθετης γλώσσας.

        Οι πληροφορίες που καθορίζονται στην παράγραφο 4 θα πρέπει να αναγράφονται στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε επιπρόσθετης γλώσσας.


        Share