Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Ο Τομέας Φαρμακοεπαγρύπνησης και Κλινικών Δοκιμών διαχειρίζεται το σύστημα φαρμακοεπαγρύπνησης για την εκπλήρωση των καθηκόντων της φαρμακοεπαγρύπνησης σύμφωνα με τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς, με την Εθνική Νομοθεσία και με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής (Guideline on good pharmacovigilance practices, GVP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (European Medicine Agency, EMA).

Ο Τομέας Φαρμακοεπαγρύπνησης και Κλινικών Δοκιμών μεριμνά για την προστασία της δημόσιας υγείας σε σχέση με την ασφάλεια των φαρμάκων και την ορθολογική χρήση τους καθώς και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση τους. Παρακολουθεί και λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη των βλαβών από ανεπιθύμητες ενέργειες, την εσφαλμένη χρήση των φαρμάκων και πιθανών βλαβών που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της μη διαθεσιμότητας των.

Share
Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης