Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679, ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΤΙΣ 25 ΜΑΪΟΥ 2018
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Πολιτική Άμυνα είναι σύννομη εφόσον
1. Είναι σύμφυτη με την αποστολή της και
2. Γίνεται στα πλαίσια άσκησης δημόσιας εξουσίας, με βάση Νομοθεσία
Τα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται, είναι όσα χρειάζονται και όχι περισσότερα, χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο τηρούνται και δεν δημοσιοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνο μετά από συμβουλή του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της Πολιτικής Άμυνας. Λαμβάνεται υπόψη ότι το δικαίωμα προστασίας δεδομένων συνεκτιμάται με δικαιώματα που έχουν ανώτερη αξία και εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ
Για τους σκοπούς της Πολιτικής Άμυνας συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα από πολίτες, υπαλλήλους και επισκέπτες
1. Οι καλούμενοι για υπηρεσία στην Πολιτική Άμυνα (με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στη βάση της Νομοθεσίας περί Πολιτικής Άμυνας) συμπληρώνουν τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε λογισμικό.
2. Οι επιθυμούντες να υπηρετήσουν ως εθελοντές στην Πολιτική Άμυνα (στη βάση Νομοθεσίας περί Πολιτικής Άμυνας) επίσης συμπληρώνουν διάφορα προσωπικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε λογισμικό.
3. Οι υπάλληλοι της Πολιτικής Άμυνας καταθέτουν άδειες απουσίας και άδειες ασθενείας στο Αρχείο. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες αυτές καταχωρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Στοιχεία επικοινωνίας αξιωματούχων συνεργαζομένων Τμημάτων/Υπηρεσιών.
5. Στοιχεία πληθυσμού κατά περιοχές για τις οποίες καταρτίζονται σχέδια εκκένωσης. Για το σκοπό αυτό συλλέγονται στοιχεία για τον αριθμό πολιτών, τον αριθμό ατόμων με ειδικές ανάγκες κ.ο.κ.
6. Οι εγκατεστημένες κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τις κινήσεις μέσα και γύρω από τους κοινόχρηστους χώρους. Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης τέτοιων χώρων.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Τα στοιχεία πολιτών χρησιμοποιούνται για σκοπούς κλήσης για υπηρεσία, για αναστολή υπηρεσίας, για έκδοση απολυτηρίου και άλλα συναφή θέματα. Τα έντυπα φυλάγονται για πέντε (5) χρόνια και μετά καταστρέφονται με βάση τις διαδικασίες του Κρατικού Αρχείου. Τα καταχωρημένα, σε ηλεκτρονική μορφή, αρχεία δεν καταστρέφονται, επειδή, με βάση τη Νομοθεσία περί Πολιτικής Άμυνας, οι απολυόμενοι από τη Δύναμη αποτελούν την εφεδρεία της.
2. Τα στοιχεία εθελοντών χρησιμοποιούνται για σκοπούς κλήσης για υπηρεσία, για άδειες απουσίας, για έκδοση πιστοποιητικών και άλλα συναφή. Τα έντυπα φυλάγονται για πέντε (5) χρόνια και μετά καταστρέφονται με βάση τις διαδικασίες του Κρατικού Αρχείου. Τα καταχωρημένα, σε ηλεκτρονική μορφή, αρχεία δεν καταστρέφονται, επειδή, με βάση τη Νομοθεσία περί Πολιτικής Άμυνας, οι απολυόμενοι από τη Δύναμη αποτελούν την εφεδρεία της.
3. Τα στοιχεία αδειών χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαπίστωσης των υπολοίπων αδειών. Τα στοιχεία φυλάγονται για δέκα (10) χρόνια και μετά καταστρέφονται, με βάση τις διαδικασίες του Κρατικού Αρχείου.
4. Τα στοιχεία επικοινωνίας των αξιωματούχων συνεργαζόμενων Τμημάτων/Υπηρεσιών συλλέγονται για σκοπούς καταρτισμού Μνημονίων Ενεργειών, Σχεδίων Δράσης κ.ο.κ. Τα στοιχεία αυτά τηρούνται μέχρι την αναθεώρηση του κάθε Μνημονίου Ενεργειών/Σχεδίου.
5. Τα στοιχεία πληθυσμού χρησιμοποιούνται για σκοπούς καταρτισμού σχεδίων (κυρίως εκκένωσης), από Δήμους και Κοινότητες. Τυγχάνουν χειρισμού, σε ό,τι αφορά την καταστροφή τους, ως κρατικά έγγραφα, με βάση τις διαδικασίες του Κρατικού Αρχείου.
6. Τα δεδομένα από τις κάμερες ασφαλείας φυλάσσονται για ένα μήνα.
Τα στοιχεία, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, δεν χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από εκείνον για τον οποίο τηρούνται.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Τα δεδομένα, τα οποία καταχωρούνται σε υπολογιστή, προστατεύονται από κωδικό πρόσβασης του ίδιου του υπολογιστή και κωδικό πρόσβασης του σχετικού λογισμικού.
2. Για τα στοιχεία τα οποία τηρούνται σε έντυπη μορφή, λαμβάνεται πρόνοια ώστε να φυλάγονται σε χώρο που κλειδώνει.
3. Ειδικά τα στοιχεία υπαλλήλων, που τηρούνται σε έντυπη μορφή, φυλάγονται σε φοριαμούς των οποίων τα κλειδιά κρατούν δύο: ο αρμόδιος υπάλληλος και ο Διοικητής Πολιτικής Άμυνας.
Στα τηρούμενα στοιχεία έχουν πρόσβαση μόνο όσοι υπάλληλοι απαιτείται.

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται η ασφάλεια δεδομένων, θα ειδοποιείται σχετικά το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία διέρρευσαν/παραβιάστηκαν.
Σε περίπτωση μεταβίβασης δεδομένων, θα τηρείται σχετικό αρχείο.
25 Μαΐου 2018

Share
Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης