Γενικό Χημείο του Κράτους - Κυπριακή Δημοκρατία Μετάβαση στο περιεχόμενο


Με στόχο την αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε το 2020 στη δημιουργία ενός έκτακτου και προσωρινού μέσου χρηματοδότησης της ανάκαμψης και εξόδου της ΕΕ από την κρίση, με την επωνυμία Επόμενη Γενιά ΕΕ (Next Generation EU) και συνολικό προϋπολογισμό ύψους €750 δις, στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027. Τον πυρήνα του πιο πάνω μέσου, αποτελεί ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με €672,5 δις σε διαθέσιμα δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα υλοποιήσουν τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ώστε να μετριαστούν οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες περισσότερο βιώσιμες, ανθεκτικές και καλύτερα προετοιμασμένες σε μελλοντικές προκλήσεις αλλά και στις ευκαιρίες της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Προϋπόθεση για πρόσβαση και αξιοποίηση των χρηματοδοτικών κεφαλαίων του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τα κράτη- μέλη, αποτέλεσε η ετοιμασία ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων. Σύμφωνα με τον σχετικό Κανονισμό της ΕΕ, τα Σχέδια Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) πρέπει να περιλαμβάνουν μια συνεκτική δέσμη κοστολογημένων μεταρρυθμίσεων και δημόσιων επενδύσεων με ορίζοντα υλοποίησης μέχρι το 2026 που να ανταποκρίνονται στην αντιμετώπιση των κύριων προκλήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ. Στην Κύπρο αναλογεί από τον πιο πάνω μηχανισμό χορηγία ύψους €0,968 δις καθώς και δυνατότητα πρόσθετου δανεισμού μέχρι και €1,5 δις, σε σταθερές τιμές του 2018. Περισσότερες πληροφορίες για το ΣΑΑ μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα εδώ.

Στο πλαίσιο αυτό, το Γενικό Χημείο του Κράτους έχει πετύχει χρηματοδότηση για την εκπόνηση του ψηφιακού Έργου «Ενίσχυση των υπαρχουσών ισοτοπικών βάσεων δεδομένων τοπικών παραδοσιακών κυπριακών τροφίμων/ποτών, με την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας BlockChain, για τη διασφάλιση της ταυτότητάς τους».

Η υλοποίηση του πιο πάνω, αποτελεί ουσιαστικά επένδυση που αποσκοπεί στη συμμετοχή στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο και διαφοροποίηση της οικονομίας, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας (Άξονας Πολιτικής 3.1).

Στόχος του μέτρου είναι η ανάπτυξη μηχανισμού και κατάλληλης μεθοδολογίας επαλήθευσης της αυθεντικότητας των κυπριακών τροφίμων και ποτών, με τη χρήση βάσεων σταθερών ισοτοπικών δεδομένων, ώστε να αξιοποιηθούν η έρευνα και η τεχνολογία για την προστασία τους και προς όφελός τόσο των παραγωγών, όσο και των καταναλωτών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μέτρου θα αναπτυχθεί μεθοδολογία επαλήθευσης για τουλάχιστον τρεις τομείς (γαλακτοκομικά προϊόντα, μέλι και αλκοολούχα ποτά) που πλήττονται σημαντικά από νοθεία και απάτη. Η συγκεκριμένη επένδυση θα αφορά τη δημιουργία/ εμπλουτισμό δεδομένων, στοιχεία που θα υποστηρίζουν τη γνησιότητα (προέλευση & πρώτη ύλη) των πιο πάνω προϊόντων, καθώς και τη δημιουργία δικτύου εμπειρογνωμοσύνης στο οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν διάφοροι φορείς σχετικά με θέματα αυθεντικότητας, τη διαθέσιμη μεθοδολογία ελέγχου που θα αναπτυχθεί και την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς, την επιστημονική κοινότητα, τους παραγωγούς και τους καταναλωτές.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της «IsoDataBase» θα τύχουν αξιοποίησης τόσο στη βιομηχανία τροφίμων όσο και από τους ενδιαφερόμενους φορείς στους τομείς των κανονιστικών ρυθμίσεων και επιβολής της νομοθεσίας, του ελέγχου, της έρευνας και των καταναλωτών και θα αναπτυχθεί τελικά ένα διαδικτυακό και κινητό σύστημα που θα μπορεί να μετατρέψει οποιαδήποτε έντυπη πληροφορία για την αλυσίδα εφοδιασμού και των χαρακτηριστικών γνησιότητας τους σε ψηφιακή μορφή.

Η υλοποίηση της επένδυσης αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την προτεινόμενη Επένδυση του Άξονα Πολιτικής 3.1 του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, κάντε κλικ εδώ.

Για το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου, κάντε κλικ εδώ. Cyprus RRP For Upload 20052021.pdf.crdownload


Back To Top