Γενικό Χημείο του Κράτους - Κυπριακή Δημοκρατία Μετάβαση στο περιεχόμενο


Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς και Επίσημα Εργαστήρια για τους επίσημους ελέγχους με βάσει τον Κανονισμό (ΕE) 2017/625 για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς (ΕΕΑ)

Το άρθρο 100 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 καθορίζει ότι «Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ή περισσότερα εθνικά εργαστήρια αναφοράς για κάθε εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Από το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) της Κύπρου έχουν οριστεί τα ακόλουθα εργαστήρια:

Κατάλογος ΕΕΑ του ΓΧΚ

Επίσημα Εργαστήρια

Το άρθρο 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 καθορίζει ότι «Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν επίσημα εργαστήρια για τη διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων, δοκιμών και διαγνώσεων στα δείγματα που λαμβάνονται κατά τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες στα κράτη μέλη στο έδαφος των οποίων λειτουργούν οι εν λόγω αρμόδιες αρχές ή σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο».

Από το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) της Κύπρου έχουν οριστεί τα ακόλουθα εργαστήρια:

Κατάλογος Επίσημων Εργαστηρίων του ΓΧΚ

Σχετικοί σύνδεσμοι: European Union Reference Laboratories (EURLs) & National Reference Laboratories (NRLs)Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΠΙΝΑΚΑΣ-Επίσημα Εργαστήρια Ελέγχου Τροφίμων του ΓΧΚ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2017-625 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς-ΓΧΚ.pdf


Back To Top