Γενικό Χημείο του Κράτους - Κυπριακή Δημοκρατία Μετάβαση στο περιεχόμενο


Το Γενικό Χημείο του Κράτους αποτελείται από 19 εργαστήρια. Το κάθε εργαστήριο ειδικεύεται και αφοσιώνεται στο δικό του πεδίο εργασίας. Η λειτουργία και το πεδίο δραστηριοτήτων του κάθε εργαστηρίου περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας, το οποίο είναι μέρος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του ΓΧΚ.

Δεκαεννέα από τα εργαστήρια του Γ.Χ.Κ. (Εργ. Αρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 και 21) έχουν διαπιστευθεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό / Διεθνές Πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2017.

Δεκατέσσερα (14) από τα εργαστήρια του ΓΧΚ (Εργ. Αρ. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 και 21) έχουν οριστεί σαν Επίσημα Εργαστήρια Ελέγχου Τροφίμων (περιλαμβανομένου του πόσιμου νερού) σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ.2017/625.

Επτά από τα εργαστήρια του ΓΧΚ (Εργ. Αρ. 1, 5, 8, 12, 14, 16, και 21) έχουν οριστεί σαν Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς σύμφωνα με το άρθρο 100 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.


ΕργαστήριαCan be sorted ascending or descendingΠεδία ΔραστηριοτήτωνΔιαπίστευση
Σύστασης, Ποιότητας και Θρεπτικής Αξίας Τροφίμων (Εργ. 1)
Τελωνειακά κ.α. Δείγματα Τροφίμων (Εργ. 17)
Πρόσθετα και Ειδικές Αναλύσεις Τροφίμων (Εργ. 13)
Περιβαλλοντικής κ.α. Επιβάρυνσης Τροφίμων και Φυσικών Τοξινών (Εργ. 14)
Υπολειμμάτων Κτηνιατρικών Φαρμάκων (Εργ. 5)
Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων και POPs (Εργ. 8)
Μικροβιολογικού Ελέγχου Τροφίμων (Εργ. 16)
Μοριακής Βιολογίας και Ανοσοβιολογίας Τροφίμων (Εργ. 21)
Πιστοποίησης Αυθεντικότητας - NMR (Εργ. 20)
Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος και Τροφίμων (Εργ. 9)
Γενικών Αναλύσεων Νερών (Εργ. 2)
Περιβαλλοντικής Ρύπανσης Νερών (Εργ. 6)
Περιβαλλοντική Χημεία και Έλεγχος Αποβλήτων (Εργ. 10)
Μικροβιολογικού Ελέγχου Νερών και Φαρμάκων (Εργ. 15)
Οικοτοξικολογίας (Εργ. 7)
Ελέγχου Βιομηχανοποιημένων Ειδών και Βιοπαρακολούθησης Ανθρώπων (Εργ. 11)
Ελέγχου Φαρμάκων (Εργ. 4)
Καλλυντικών και Συμπληρωμάτων Διατροφής (Εργ. 19)
Υλικά σε Επαφή με Τρόφιμα και Παιδικών Παιχνιδιών (Εργ. 12)
Δικανικής Χημείας και Τοξικολογίας (Εργ. 3)


*Επεξήγηση:

Τρόφιμα
Περιβάλλον
Φάρμακα
Καλλυντικά
Δικανική Χημεία
Βιομηχανικά Προϊόντα
Διαπιστευμένο

Back To Top