Γενικό Χημείο του Κράτους - Κυπριακή Δημοκρατία Μετάβαση στο περιεχόμενο


Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS)

Σημαντικός στόχος για το ΓΧΚ είναι η διαρκής περιβαλλοντική βελτίωση των δραστηριοτήτων του και καταβάλλονται προσπάθειες για την ανάπτυξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) κατά το πρότυπο, [Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1221/2009]. Συγκεκριμένα περιβαλλοντικά προγράμματα αφορούν στην ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού, μπαταριών και αποβλήτων, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στον περιορισμό στη χρήση χημικών ουσιών στο βαθμό του επιτρεπτού. Παράλληλα γίνονται συνεχείς προσπάθειες για την υλοποίηση των προνοιών του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.

Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί σχετική Επιτροπή η οποία έχει καθορίσει και αναπτύξει τα πιο κάτω:

  • Περιβαλλοντική Πολιτική στην οποία περιγράφονται οι δεσμεύσεις του ΓΧΚ σε σχέση με το περιβάλλον
  • Αρχική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διαφόρων δραστηριοτήτων
  • Περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους για την περιβαλλοντική βελτίωση της λειτουργίας του ΓΧΚ
  • Προκαταρτικά περιβαλλοντικά προγράμματα για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων
  • Περιβαλλοντικούς δείκτες για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των περιβαλλοντικών προγραμμάτων.

    Επίσης έχει ετοιμαστεί εγχειρίδιο και 26 γραπτές διαδικασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης.

    Επιπλέον μέσα στα πλαίσια ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εμπλοκής του προσωπικού, στοιχείο απαραίτητο για την υλοποίηση του EMAS, έχουν καθοριστεί αντιπρόσωποι για κάθε εργαστήριο και έχουν γίνει διάφορες διαλέξεις σε όλο το προσωπικό σε θέματα όπως η ανακύκλωση, τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας κ.ά.


  • Back To Top