Γενικό Χημείο του Κράτους - Κυπριακή Δημοκρατία Μετάβαση στο περιεχόμενο


Οι εργασίες που εκτελούνται στο ΓΧΚ στηρίζονται στις πρόνοιες Νόμων, Κανονισμών και Προτύπων εναρμονισμένων με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία οι οποίοι εφαρμόζονται από διάφορες Αρμόδιες Αρχές.

Εκτός από την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως όπου υπάρχουν κενά:

 • λαμβάνονται υπόψη κριτήρια και όρια της WHΟ, FAO, EPA και Εθνικών Νομοθεσιών Ευρωπαϊκών χωρών
 • αναπτύσσονται από το ΓΧΚ και εφαρμόζονται κατευθυντήριες οδηγίες, ποιοτικά κριτήρια ποιότητας, νέοι τρόποι αξιολόγησης και συνολικοί δείκτες ποιότητας

Οι λειτουργίες και αρμοδιότητες του ΓΧΚ διέπονται από τις παρακάτω νομοθεσίες ανά κατηγορία:

ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (περιλαμβανομένου του ΝΕΡΟΥ)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΑΛΛΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ
Εθνικές Νομοθεσίες (CYLAW)*

*Για πρόσβαση στο κείμενο των Νόμων/Κανονισμών χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τους.

Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμων (54(Ι)/96 έως 2022) και σχετικών Κανονισμών (Έλεγχος και Πώληση)
Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου στα Γεωργικά Προϊόντα Νόμοι του 2002-2005 (Ν.129(Ι)/2002 - N.82(I)/2005) και Κανονισμοί
Ο περί Κτηνιατρικών Ελέγχων στο ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες Ζώων και Ζωικών Προϊόντων καθώς και άλλα συναφή θέματα Νόμος του 2002 (Ν. 98 (Ι)/2002)
Οι περί Ρυθμίσεως και Ελέγχου της Βιομηχανίας Αμπελουργικών Προϊόντων Νόμοι (1965-2004) και Κανονισμοί έως 2005
Οι περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης και Διάθεσης τους στην Αγορά καθώς και άλλα συναφή θέματα Νόμοι (150(I)/2003 και 148(I)/2004) και σχετικοί Κανονισμοί για έλεγχο της χρήσης ορισμένων ουσιών και καταλοίπων στα ζώντα ζώα και προϊόντα τους (ΚΔΠ 519/2004)
Οι περί Υλικών και Αντικειμένων για Επαφή με Τρόφιμα Κανονισμοί (ΚΔΠ 450/2004) και τροποποιήσεις
Ο περί Σήμανσης, Παρουσίασης και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2010
Εφαρμογή των περί Μέλιτος Κανονισμών ΚΔΠ 118/2004 (Οδηγίας 110/2001/ΕΕ)

ΤΡΟΦΙΜΑ
Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUR-Lex)*

*Για πρόσβαση στο κείμενο των Νόμων/Κανονισμών χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τους.

Κανονισμός (ΕΚ) 904/2008 της Επιτροπής της 17ης Σεπτεμβρίου 2008 για τον καθορισμό των μεθόδων ανάλυσης και άλλων διατάξεων τεχνικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του καθεστώτος εξαγωγής των εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης
Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων
Κανονισμός (ΕE) 2019/1381 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 178/2002, (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, (ΕΚ) αριθ. 2065/2003, (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, (ΕΚ) αριθ. 1331/2008, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (ΕΕ) 2015/2283 και της οδηγίας 2001/18/ΕΚ
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους)
Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 828/2014 της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 2014, σχετικά με τις απαιτήσεις για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές όσον αφορά την απουσία ή τη μειωμένη παρουσία γλουτένης στα τρόφιμα
Κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ισχυρισμούς επί θεμάτων διατροφής και υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα
Κανονισμός (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/649 της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2019 για την τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα trans-λιπαρά, πλην των trans-λιπαρών που αποτελούν φυσικά συστατικά του λίπους ζωικής προέλευσης
Κανονισμός (ΕΟΚ) 2568/91 της Επιτροπής σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού (Ενοποιημένο Κείμενο)
Κανονισμός (ΕE) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, και ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους
Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι
Κανονισμός (ΕE) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής
Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα και οι τροποποιήσεις του
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων, και οι τροποποιήσεις του
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισµό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης, και οι τροποποιήσεις του
Οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003, για την παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, για την τροποποίηση της απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 92/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και οι τροποποιήσεις της
Κανονισμός (ΕΚ) 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα Πρόσθετα Τροφίμων
Κανονισμός (ΕΚ) 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες
Κανονισμός (ΕΚ) 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα Γενετικώς Τροποποιημένα Τρόφιμα και ζωοτροφές
Κανονισμός (ΕΚ) 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από Γενετικώς Τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ
Κανονισμός (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων
Κανονισμός 2023/731 της Επιτροπής για ένα συντονισμένο πολυετές πρόγραμμα ελέγχου της ένωσης για τα έτη 2023, 2024 και 2025 για να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης
Κανονισμός 2017/644 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για καθορισμό των μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων των διοξινών, παρόμοιων με διοξίνες PCBs και των μη παρόμοιων με διοξίνες PCBs σε ορισμένα τρόφιμα
Κανονισμός (ΕΚ) 2023/915 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2023 σχετικά με μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006
Σύσταση 2014/1178/ΕΕ της Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση των ιχνών βρωμιωμένων επιβραδυντικών φλόγας στα τρόφιμα
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΚ) 2019/1793 της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2019 για την προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που διέπουν την είσοδο στην Ένωση ορισμένων αγαθών από ορισμένες τρίτες χώρες και για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) 2017/625 και (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 669/2009, (ΕΕ) αριθ. 884/2014, (ΕΕ) 2015/175, (ΕΕ) 2017/186 και (ΕΕ) 2018/1660 της Επιτροπής
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2158 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2017 για τη θέσπιση μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου και επιπέδων αναφοράς για τον περιορισμό της παρουσίας ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα
Σύσταση 2022/1431/ΕΕ της Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση των υπερφθοροαλκυλιωμένων ουσιών στα τρόφιμα
Σύσταση 2022/495/ΕΕ της Επιτροπής σχετικά με την παρακολούθηση της παρουσίας φουρανίου και των αλκυλοφουρανίων στα τρόφιμα.
Σύσταση 2016/22/ΕΕ της Επιτροπής σχετικά με την πρόληψη και τη μείωση της μόλυνσης από καρβαμιδικό αιθυλεστέρα σε αποστάγματα πυρηνόκαρπων φρούτων και αποστάγματα στεμφύλων πυρηνόκαρπων φρούτων
Απόφαση 2005/34/ΕΚ της Επιτροπής, της 11/01/2005 σχετικά με τη θέσπιση εναρμονισμένων προτύπων για τον έλεγχο ορισμένων καταλοίπων σε προϊόντα ζωικής προέλευσης που εισάγονται από τρίτες χώρες
Απόφαση 2007/330/ΕΚ της Επιτροπής, της 04/05/2007, για την άρση των απαγορεύσεων σχετικά με τη διακίνηση ορισμένων ζωικών προϊόντων στην Κύπρο δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 866/2004 του Συμβουλίου και τον καθορισμό των όρων που διέπουν τη διακίνηση των εν λόγω προϊόντων
Απόφαση 2011/717/ΕΕ της Επιτροπής, της 27/10/2011 για την τροποποίηση της απόφασης 98/536/ΕΚ για την κατάρτιση του πίνακα των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς για την έρευνα καταλοίπων
Κανονισμός 124/2009/ΕΚ της Επιτροπής, της 10/2/2009 σχετικά με τον καθορισμό ανώτατων ορίων για την παρουσία κοκκιδιοστατικών ή ιστομοναδοστατικών στα τρόφιμα ως αποτέλεσμα της αναπόφευκτης μεταφοράς των εν λόγω ουσιών σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές
Κανονισμός 470/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 06/05/2009 για θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τον καθορισμό ορίων καταλοίπων των φαρμακολογικά δραστικών ουσιών στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 2377/90 του Συμβουλίου και τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Κανονισμός 37/2010/ΕΕ της Επιτροπής, της 22/12/2009 σχετικά με φαρμακολογικώς δραστικές ουσίες και την ταξινόμησή τους όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης
Κανονισμός 610/2012/ΕΕ της Επιτροπής, της 09/07/2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)124/2009 της Επιτροπής, της 10/2/2009, σχετικά με τον καθορισμό ανώτατων ορίων για την παρουσία κοκκιδιοστατικών ή ιστομοναδοστατικών στα τρόφιμα ως αποτέλεσμα της αναπόφευκτης μεταφοράς των εν λόγω ουσιών σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές
Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2014 για την τροποποίηση της απόφασης 98/536/ΕΚ όσον αφορά τον πίνακα των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2014) 1920] (2014/745/ΕΕ)
Κανονισμός (ΕΕ) 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και τροποποιήσεις
Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ και τροποποιήσεις
Κανονισμός (ΕΚ) 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα και τροποποιήσεις
Κανονισμός (ΕΚ) 284/2011 της Επιτροπής της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών ειδών κουζίνας από πολυαμίδια και μελαμίνη καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ειδικής Διοικητικής Περιοχής Χονγκ Κονγκ της Κίνας
Οδηγία 84/500/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα κεραμικά αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα
Οδηγία 2005/31/ΕΚ της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 84/500/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη δήλωση συμμόρφωσης και τα κριτήρια επίδοσης της μεθόδου ανάλυσης για τα κεραμικά αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα
Οδηγία 2003/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων
Οδηγία 2006/142/ΕΚ της Επιτροπής για τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙα της Οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που περιλαμβάνει την απαρίθμηση των συστατικών που πρέπει να αναγράφονται σε όλες τις περιπτώσεις στην επισήμανση των τροφίμων
Οδηγία 2007/68/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙα της Οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα συστατικά τροφίμων
Κανονισμός (Ευρατόμ) 3954/87 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1987 για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση έκτακτου κίνδυνου από ακτινοβολίες
Κανονισμός (Ευρατόμ) 944/89 της Επιτροπής της 12ης Απριλίου 1989 για τον καθορισμό των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενεργού μόλυνσης στα τρόφιμα ήσσονος σημασίας ύστερα από πυρηνικό ατύχημα ή σε κάθε άλλη περίπτωση έκτακτου κίνδυνου από ακτινοβολίες
Κανονισμός (ΕΟΚ) 2219/89 του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1989 σχετικά με τους ειδικούς όρους εξαγωγής τροφίμων και ζωοτροφών ύστερα από πυρηνικό ατύχημα ή σε κάθε άλλη περίπτωση κίνδυνου από ακτινοβολίες
Κανονισμός (ΕΥΡΑΤΟΜ) 770/90 της Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 1990 περί του καθορισμού των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων ραδιενέργειας στις ζωοτροφές λόγω πυρηνικού ατυχήματος ή σε περίπτωση έκτακτου κίνδυνου από ακτινοβολίες
Κανονισμός (ΕΚ) 733/2008 του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τους όρους εισαγωγής γεωργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ (Κωδικοποιημένη έκδοση)
Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 927/2012 της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 περί τροποποίησης του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο
Κανονισμός (ΕΚ) 900/2008 της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2008 για τον καθορισμό των μεθόδων ανάλυσης και άλλων διατάξεων τεχνικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του καθεστώτος εισαγωγών ορισμένων εμπορευμάτων που προέρχονται από τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων
Κανονισμός (ΕΕ) 642/2010 της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 2010 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς στον τομέα των σιτηρών
Κανονισμός (ΕΚ) 904/2008 της Επιτροπής της 17ης Σεπτεμβρίου 2008 για τον καθορισμό των μεθόδων ανάλυσης και άλλων διατάξεων τεχνικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του καθεστώτος εξαγωγής των εμπορευμάτων που δεν υπάγονται στο παράρτημα Ι της συνθήκης
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/787 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών, τη χρήση των ονομασιών των αλκοολούχων ποτών στην παρουσίαση και επισήμανση άλλων τροφίμων, την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αλκοολούχα ποτά, τη χρήση της αιθυλικής αλκοόλης και των προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης σε ποτά με αλκοόλη, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008.


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (και ΝΕΡΟ)
Εθνικές Νομοθεσίες (CYLAW)*

*Για πρόσβαση στο κείμενο των Νόμων/Κανονισμών χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τους.

Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Νόμος 46(Ι) του 2023
Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους Νόμος του 2002 (Ν. 106 (Ι) / 2002) και Κανονισμοί και Διατάγματα
Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμος του 2002 (Ν.187(I)/2002) και Κανονισμοί
Ο περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμος του 2004 (Ν.13(I)/2004)
Ο περί ποιότητας του αέρα Νόμος του Ν.188(Ι)/2002 και Ν.(Ι)/2010
Ο περί Δημοσίων Κολυμβητικών Δεξαμενών Κανονισμών του 1996 (ΚΔΠ 368/96)
Ο περί της Διαχείρισης της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης Νόμου του 2008 (N.57(I)/2008)
Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών Κανονισμοί του 2002-2006 (ΚΔΠ 264/2002)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (και ΝΕΡΟ)
Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUR-Lex)*

*Για πρόσβαση στο κείμενο των Νόμων/Κανονισμών χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τους.

Οδηγία 2006/44 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 περί της ποιότητας των Γλυκέων Υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτίωσης για την διατήρηση της ζωής των ιχθύων
Οδηγία 2003/40/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισμό του καταλόγου, των οριακών τιμών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήμανση των συστατικών των φυσικών μεταλλικών νερών, καθώς και των όρων χρήσης του εμπλουτισμένου με όζον αέρα στην κατεργασία ορισμένων φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής
Οδηγία 2009/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών (Αναδιατύπωση)
Σύσταση της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2000 περί εφαρμογής του άρθρου 36 της συνθήκης Ευρατόμ σχετικά με την παρακολούθηση των επιπέδων ραδιενέργειας στο περιβάλλον με στόχο την αξιολόγηση της έκθεσης του γενικού πληθυσμού [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 1299](2000/473/Ευρατόμ)
Οδηγία 2013/51/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Οκτωβρίου 2013 περί θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης
Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση)
Οδηγία (EE) 2015/1787 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
Κανονισμός (ΕΕ) 2020/741 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2020 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτωνΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Φάρμακα, Καλλυντικά, Παιδικά παιχνίδια, Άλλα καταναλωτικά Προϊόντα
Εθνικές Νομοθεσίες (CYLAW)*

*Για πρόσβαση στο κείμενο των Νόμων/Κανονισμών χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τους.

Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος του 2001 (Ν. 70 (Ι) / 2001)
Ο περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμος του 2006 (Ν. 10(I) / 2006)
Ο περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμος του 2017 (Ν. 57(I)/2017)
Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμοί του 2011, K.Δ.Π. 261/2011 και τροποποιήσεις
Ο περί Χημικών Ουσιών Νόμος του 2020 (Ν. 119(Ι)/2020) και οι σχετικές με αυτόν ΚΔΠ και τροποποιήσεις τους

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Φάρμακα, Καλλυντικά, Παιδικά παιχνίδια, Άλλα καταναλωτικά Προϊόντα
Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUR-Lex)*

*Για πρόσβαση στο κείμενο των Νόμων/Κανονισμών χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τους.

Κανονισμός (ΕΚ) 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα καλλυντικά προϊόντα
Κανονισμός (ΕΚ) 1907/2006 για την καταχώρηση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (Κανονισμός REACH)
Οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών και τροποποιήσεις
Κανονισμός (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) 1907/2006ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Εθνικές Νομοθεσίες (CYLAW)*

*Για πρόσβαση στο κείμενο των Νόμων/Κανονισμών χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τους.

Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμος του 1977 (29/1977) όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα (ΚΔΠ 61/2016)
Ο περί Εκρηκτικών Νόμος (ΚΕΦ. 54) όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα
Ο περί Πυροβόλων και μη Πυροβόλων Όπλων Νόμος του 2004 (Ν 113(Ι)2004), νόμος που προνοεί για την απόκτηση, κατοχή, μεταφορά και εισαγωγή πυροβόλων όπλων και μη πυροβόλων όπλων και για συναφή θέματα, Μέρος V, άρθρο 25(1)(2), όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα
Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος του 1986, (Ν. 174/1986) όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα
Ο περί Αποδείξεως Νόμος (ΚΕΦ. 9) όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα
Ο περί Προλήψεως της Χρήσης Ναρκωτικών και άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών Νόμος του 2002 (Ν. 142 (Ι) / 2002) και Κανονισμοί
Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Βιομηχανικής Κάνναβης Νόμος (Ν. 61(Ι)/2016)
Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 (Ν. 13(Ι) του 2016) (ο οποίος τροποποιεί τους Περί Οδικής Ασφάλειας Νόμους του 1986 μέχρι (αρ. 2) του 2015 - «ΜΕΡΟΣ ΙΙΑ - ΟΔΗΓΗΣH ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ»

ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUR-Lex)*

*Για πρόσβαση στο κείμενο των Νόμων/Κανονισμών χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τους.

Κανονισμός (ΕΚ) 273/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των πρόδρομων ουσιών των ναρκωτικών
Κανονισμός (ΕΕ) 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών

ΑΛΛΑ

Εθνικές Νομοθεσίες (CYLAW)*

*Για πρόσβαση στο κείμενο των Νόμων/Κανονισμών χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τους.

Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμος του 1996 (Ν. 89(I)/1996 - N. 165(I)/2023)
Οι περί Επικινδύνων Ουσιών Νόμοι του 1991 - 2009 (Ν. 199 / 91 - Ν. 10 (Ι) / 2009) και Κανονισμοί/Τροποποιήσεις
Ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2010 (22(I)/2010) και τροποποιήσεις
Οι περί Εμπορικών Περιγραφών Νόμοι του 1987 - 2002 (Ν. 5 / 1987 - Ν. 158 (Ι) / 2002) και Κανονισμοί
Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016 (Ν. 73(I)/2016)
Οι περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Γενικοί Κανονισμοί, (ΚΔΠ 201/2007)
Οι περί της Εκτέλεσης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Κανονισμοί, (ΚΔΠ 115/2004)
Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμος του 2010 {Ν.104(Ι)/2010}

Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUR-Lex)*

*Για πρόσβαση στο κείμενο των Νόμων/Κανονισμών χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τους.

Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ

  ΤΡΟΦΙΜΑ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (περιλαμβανομένου του ΝΕΡΟΥ)

  ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

  ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

  ΑΛΛΑ  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2017-2158.pdf

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 61-2016.pdf

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οδική Ασφάλεια.pdf

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019-1381 - Κανονισμός για τη Διαφάνεια κλπ στην αλυσίδα Τροφίμων.pdf

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat REG 178-2002.pdf

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 2017-625 ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ.pdf

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Κανονισμός ΕΕ 2019-649.pdf

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Κανονισμος ΕΚ 1925-2006.pdf

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2568-1991 ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ-ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.pdf

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat REG 609-2013-ELLHNIKA.pdf


  Back To Top