Γενικό Χημείο του Κράτους - Κυπριακή Δημοκρατία Μετάβαση στο περιεχόμενο


Τo ΓΧΚ απασχολεί σε διάφορες θέσεις (μόνιμες, έκτακτες και με σύμβαση) 172 άτομα προσωπικό. Από τους 106 επιστήμονες (Χημικούς/Βιολόγους/Μικροβιολόγους), οι 54 είναι σε μόνιμες θέσεις επιστημονικού προσωπικού και οι 50 είναι έκτακτοι αορίστου χρόνου - το 79% των επιστημόνων είναι κάτοχοι τουλάχιστον ενός μεταπτυχιακού τίτλου. Δώδεκα (12) υπάλληλοι ανήκουν στο εναλλάξιμο προσωπικό και 21 είναι ωρομίσθιοι.

Στο ανθρώπινο δυναμικό του ΓΧΚ περιλαμβάνεται και αριθμός Χημικών/Βιολόγων/Μικροβιολόγων, άλλων συνεργατών και εργατών, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, ο οποίος προσλαμβάνεται ετήσια για τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων και του Προγράμματος Βιωσιμότητας Μεταβατικής Βοήθειας.

Η παρούσα δομή του ΓΧΚ περιλαμβάνει 19 εξειδικευμένα Εργαστήρια (βλ. Οργανόγραμμα ΓΧΚ). Λειτουργούν επίσης διάφορες Μονάδες όπως: Μονάδα Πληροφορικής, Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας, Μονάδα Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) και Μονάδα Εκτίμησης Κινδύνου, Μονάδα Έρευνας/Χρηματοδοτούμενα Έργα και Μονάδα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Διεθνούς Συνεργασίας, Επικοινωνίας.

Για την ολοκλήρωση της αποτελεσματικής και εύρυθμης λειτουργίας του ΓΧΚ δραστηριοποιούνται επιπρόσθετα οι εξής ομάδες/επιτροπές: Επιτροπή Ασφάλειας, Πυρήνας Μάθησης, Ομάδα Επικοινωνίας, Ομάδα Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ), Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, Επιτροπή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS), Επιτροπή Καθαριότητας, Επιτροπή Προμηθειών, Επιτροπή Εκδηλώσεων.

Καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για αναδιοργάνωση, ορθολογική ανάπτυξη της δομής και πρόσληψη μόνιμου επιστημονικού προσωπικού για ενίσχυση της στελέχωσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου διαπίστευσης ISO/IEC 17025:2017 και της Ε.Ε.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οργανόγραμμα Μάρτης 2024.pdf


Back To Top