Γενικό Χημείο του Κράτους - Κυπριακή Δημοκρατία Μετάβαση στο περιεχόμενο


Το ΓΧΚ πρωτοπόρησε στον τομέα της Διαχείρισης Ποιότητας των Αποτελεσμάτων του και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Ήταν το πρώτο εργαστήριο στην Κύπρο που εφάρμοσε αυστηρά κριτήρια ποιότητας βάση του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17025:2017. H αρχική διαπίστευση χορηγήθηκε στις 10/6/2002 από τον Ελληνικό Φορέα Διαπίστευσης EΣYΔ και από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας (Aριθμός Πιστοποιητικού Διαπίστευσης L070-2) ΚΟΠΠ στις 15/4/2015, οπότε και έγινε επίσημα η μετάβαση στον ΚΟΠΠ.

Οι κύριοι στόχοι της Διαπίστευσης είναι:

  • η παραγωγή αξιόπιστων εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε συνεχή βάση.
  • η παροχή εχέγγυων ποιότητας στους χρήστες των αναλυτικών δεδομένων, που είναι αρμόδιοι για λήψη μέτρων και αποφάσεων πολιτικής και γενικά σε όλους τους πελάτες του ΓΧΚ.

Όλα τα Εργαστήρια του ΓΧΚ είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με το πιο πάνω Ευρωπαϊκό/Διεθνές Πρότυπο σε σταθερό ή/και ευέλικτο Πεδίο με ενιαίο Πιστοποιητικό Διαπίστευσης το οποίο βρίσκεται στην Ιστοσελίδα του ΚΟΠΠ με (Aριθμό Πιστοποιητικού Διαπίστευσης L070-3).

Οι Δραστηριότητες των Εργαστηρίων του ΓΧΚ σε Ευέλικτο Πεδίο καταγράφονται στον Κατάλογο Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων σε Ευέλικτο Πεδίο.

Μέσα στα πλαίσια της διαπίστευσης, αξιολογείται από τον ΚΟΠΠ αφενός μεν, η εφαρμογή των απαιτήσεων για την διοίκηση και αφετέρου η τεχνική επάρκεια του προσωπικού και του εξοπλισμού του ΓΧΚ, τα οποία συνεχώς επεκτείνονται. Παρέχεται επίσης, η επίσημη και διεθνής αναγνώριση του για διεξαγωγή συγκεκριμένων δοκιμών όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία (Εθνική και Ευρωπαϊκή).

Βασικά στοιχεία του ΣΔΠ είναι ο ενδοεργαστηριακός (εσωτερικός) και ο διεργαστηριακός (εξωτερικός) έλεγχος και η σχετική τεκμηρίωσή τους.

Οι διεργαστηριακοί έλεγχοι, διεξάγονται με τη συμμετοχή των εργαστηρίων του ΓΧΚ σε διεθνείς Δοκιμές Δεξιότητας (Proficiency Testing) που οργανώνονται από διαπιστευμένους προς τούτο εξωτερικούς φορείς, στους οποίους συμμετέχουν ευρωπαϊκά και διεθνή εργαστήρια. Διαχρονικά η συμμετοχή και αξιολόγηση του ΓΧΚ είναι επιτυχής. Αυτό τεκμηριώνει την αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων κτου ΓΧΚ και επιπρόσθετα, ενισχύεται η συνεχής βελτίωση, η αυτοπεποίθηση, ο ζήλος και η αφοσίωση του προσωπικού.

Σχετικές Συνδέσεις

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (CYS-CYSAB)


Back To Top