Γενικό Χημείο του Κράτους - Κυπριακή Δημοκρατία Μετάβαση στο περιεχόμενο


Η έρευνα αποτελεί ένα από τους βασικούς πυλώνες συνεχούς επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης του ΓΧΚ.
Το ΓΧΚ έχει αναπτύξει διεθνές δίκτυο συνεργατών και έχει συνομολογήσει πρωτόκολλα συνεργασίας με Ινστιτούτα, Πανεπιστήμια και Οργανισμούς όπως το Κοινό Κέντρο Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (JRC στο Ispra), τον Οργανισμό Περιβάλλοντος της Αυστρίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών κ.ά. Επίσης έχουν αναπτυχθεί διμερείς συνεργασίες για ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων με αξιόλογα εργαστήρια Ευρωπαϊκών και άλλων προηγμένων χωρών.

Βασικοί στόχοι:

 • η συμβολή στην πρόληψη, εντοπισμό και επίλυση προβλημάτων
 • η στήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής Πολιτικών και Νομοθεσιών σε όλους τους τομείς των αρμοδιοτήτων του

  Ιδιαίτεροι τομείς:

 • Ποιότητα και Ασφάλεια των Τροφίμων
 • Νερό και Περιβάλλον
 • 'Ελεγχος Ναρκωτικών από χρήση από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και Αστυνομικών Τεκμηρίων
 • Διασύνδεση του Περιβάλλοντος με την Υγεία
 • Τεκμηρίωση της αυθεντικότητας και γεωγραφικής προέλευσης προϊόντων

  Χρηματοδότηση

 • Η έρευνα διεξάγεται κυρίως με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με εθνικούς πόρους ιδιαίτερα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και του Υπουργείου Υγείας

  1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα
  1β. Ερευνητικά Προγράμματα από Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΑΑΤ)
  2. Ερευνητικά Προγράμματα επιχορηγημένα από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)
  3. Ερευνητικά Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Υγείας

  1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα

  α/α
  Τίτλος Προγράμματος
  Διάρκεια Έργου
  1
  Sub-project Food & Water Contamination and Sub-project Development of the Virology Unit - UNHCR
  1992
  2
  AVICENNE - Interlaboratory Study οf Organic Pollutants in ground Water
  1992 - 1995
  3
  Early Warning System-Development of the Ecotoxicology Unit/Phase I - UNHCR
  1993
  4
  LIFE-EU’s financial instrument supporting environmental and nature conservation projects throughout the EU, as well as in some candidate, acceding and neighbouring countries
  1996 - 2001
  5
  TOFPSW- Tracking the Origin of Faecal Pollution in Surface Water
  2000 - 2003
  6
  UNOPS - ι).”Early Warning System-Development of a Yardstick for Monitoring, Assesment and Development of the Ecotoxicology Unit/Phase II” and ιι).“Nicosia Treatment Plant (Mia Milia)-Viruses parasites bacteria & Toxicity testing of sewagε effluents/Develop of the Ecotoxicology Unit/Phase II”
  2000 - 2002
  7
  UNOPS - Intergrated Monitoring and Early Warning System for the Nicosia Sewage Treatement Plant at Mia Milia- Safe Reuse of Effluents
  2001 - 2003
  8
  National Programme for Cyprus FM CY 01/01.a) Framework programme (experts/trainings) and b) Supply contracts of equipment
  2001
  9
  National Programme for Cyprus CY 2002 NP - Supply Contracts (computers)
  2002
  10
  QUA-NAS - “Improving the Infrastructure for metrology in Chemistry in the candidate New Member States”
  2003 - 2006
  11
  AIRMEX - European Indoor Air Monitoring and Exposure Assessment Project
  2003 - 2008
  12
  MED POL Programme (the marine pollution assessment and control component of Mediterranean Action Plan)
  2003 - συνεχίζεται
  13
  EMCO - Reduction of Environmental Risk posed by Ememerging Contaminants (e.g.pharmaceuticals) through Advanced Treatment of Municipal and Industrial Wastes
  2004 - 2006
  14
  Προσδιορισμός Ισοτοπικών Λόγων του Δευτερίου και του Άνθρακα με σκοπό τη Δημιουργία Κοινής Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τους Οίνους, στο Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ και εφαρμογή της στον έλεγχο της αγοράς
  2004 - συνεχίζεται
  15
  Regional Technical Co-operation Marine Environmental Assessment of the Mediterranean Region - RER 7/003
  2005 - 2008
  16
  Transition Facility Project (2004/016-926.03.01) - "Food Safety-Risk Assessment"
  2005 - 2007
  17
  Development of Integrated Water Monitoring Program and Tools for cost-effective monitoring and assessment to support sustainability of water resources and the implementation of Water Framework Directive 2000/60/EC in Cyprus
  2005 - 2007
  18
  VIROBATHE - Methods for the detection of Adenoviruses and Noroviruses in European Bathing Waters with reference to the revision of the Bathing Water Directive 76/160/EEC
  2005 - 2007
  19
  ESBIO - Expert team to support BIO monitoring in Europe
  2005 - 2006
  20
  Sustainability of Nuclear Institutions and Knowledge Management
  2006 - 2008
  21
  Twinning Light Project (2004/1B/OT-TL) “Implementation of the EU Acquis in the area of Authenticity of Wines and Spirits”
  2006 - 2007
  22
  BUMA - Prioritization of Building Materials as indoor pollution sources
  2006 - 2009
  23
  Twinning Light Cyprus - Development of Capabilities for Integrated Risk Assessment of Chemicals at the State General Laboratory
  2007
  24
  EMTOX (Effects of climate change on emerging natural toxins in plant and seafood production)
  2009 - 2011
  25
  COPHES - Consortium to Perform Human Biomonitoring on a European Scale
  26
  DEMOCOPHES - DΕΜΟnstration of a study to COordinate and Perform Human biomonitoring on a European Scale
  27
  SINPHONIE - Schools indoor pollution and health: Observatory network in Europe
  28
  7th FP- EU ACROPOLIS project No. 245163 “Aggregate and Cumulative Risk of pesticides: an On-Line Integrated Strategy”
  2010 - 2013
  29
  Leonardo Da Vinci - HYDROCULTURE - Water Quality Management in the Agro-Food Industries
  2011 - 2013
  30
  Total Diet Study Exposure for the estimation of the exposure/intake of the population to Chemicals and Nutrients (FP7)
  2012 - 2016
  31
  "New psychoactive substances (NPS): Building knowledge and evidence based training through research"
  2014 - 2016
  32
  EUROMIX - Horizon 2020 EU project: Assessing the health risks of combined human exposure to multiple food-related toxic substances
  2015 - 2019
  33
  European Human Biomonitoring Initiative (HBM4EU)
  2017 - 2021
  34
  HBM4EU-MOM - Methylmercury-control in European expectant Mothers through suitable dietary advice for pregnancy
  2020 - 2022
  35
  EuroBiotox - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για θέσπιση επικυρωμένων διαδικασιών για την ανίχνευση και προσδιορισμό βιολογικών τοξινών
  2017 - 2022
  36
  Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα - AgroFOOD, Πρόγραμμα INTERREG

  1. Έναρξη Έργου
  2. Συμμετοχή στο ISO FOOD International Symposium 1-3/4/2019
  3. 13ο Συνέδριο Χημείας Κύπρου-Ελλάδας - Αγροταυτότητα
  31/10-3/11/2019
  4. Υλοποίηση Έργου
  2018 - 2020
  37
  “Η ζωή με τους Γύπες”, LIFE Project (2019/LIFE18 NAT/CY/001)
  2019 - 2023
  38
  DiTECT - Horizon 2020 EU project - «DIgital TEChnologies as an enabler for a conTinuous transformation of food safety system»
  2020 - 2023
  39
  Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθετικότητας (ΣΑΑ) “IsoDataBase: Ενίσχυση των υφιστάμενων ισοτοπικών βάσεων δεδομένων κυπριακών τοπικών και παραδοσιακών τροφίμων/ ποτών, με την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας Block Chain για τη διασφάλιση της ταυτότητάς τους"
  2021 - 2025
  40
  PARC - Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals (Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για την Αξιολόγηση των Κινδύνων από τις Χημικές ουσίες)
  2022 - 2028

  1β. Ερευνητικά Προγράμματα από Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΑΑΤ)

  α/α
  Τίτλος Προγράμματος
  Διάρκεια Έργου
  1
  EFSA Focal Point - “Agreement Between The European Food Safety Authority and The State General Laboratory of the Ministry of Health of Cyprus”
  2008 - 2014
  2
  Electronic Transmission of Chemical Occurrence Data - CFP/EFSA/DCM/2011/01
  2011 - 2013
  3
  Pilot project on the implementation of FoodEx2 as part of the Standard Sample Description for the electronic transmission of harmonised chemical occurrence data to EFSA - NP/EFSA/DCM/2012/02/02
  2012 - 2013
  4
  “Gathering consumption data on specific consumer groups of Energy drinks”
  2012
  5
  "Support to national dietary surveys in compliance with the EFSA Guidance on General principles for the collection of national food consumption data in the view of a pan-European dietary survey" - third support/ LOT1 (children) - OC/EFSA/DCM/2013/02
  National Dietary Survey of the children of Cyprus
  2013 - 2018
  6
  "Support to national dietary surveys in compliance with the EFSA Guidance on General principles for the collection of national food consumption data in the view of a pan-European dietary survey" - third support/ LOT2 (adults) - OC/EFSA/DCM/2013/02
  National dietary survey on the adult population of Cyprus
  2013 - 2018
  7
  Re-coding of the food descriptors of EFSA Chemical Occurrence Database and Food Consumption Database entries according to the FoodEx2 food classification and description system
  2014 - 2015
  8
  Pilot project on the implementation of SSD2 in the frame of the electronic transmission of harmonised data collection of analytical results to EFSA (additives, contaminants and pesticide residues)
  2014 - 2016
  9
  Pilot project on the implementation of SSD2 in the frame of the electronic transmission of harmonised data collection of analytical results to EFSA (residues of veterinary medicinal products)
  2015 - 2017
  10
  EFSA Multi-Annual Focal Point Grant Agreement
  2015 - 2022
  11
  Workshop/Training on exposure assessment and IMPRORISK model - GA/EFSA/AFSCO/2016/01
  2016
  12
  Risk characterization of ciguatera food poisoning in Europe signed under Framework Partnership Agreement GP/EFSA/AFSCO/2015/03 for the “Evaluation of ciguatoxins (ctxs) in seafood and the environment for the risk assessment of ciguatera fish poisoning(cfp), with the consequent obtention of reference material” four external scientific reports
  2016 - 2021
  13
  Strategic Partnership with Cyprus on Data Quality (Pilot Project) (GP/EFSA/DATA/2016/01 – GA 02)
  2017 - 2018

   2. Ερευνητικά Προγράμματα επιχορηγημένα από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
   (ΙδΕΚ)

   α/α
   Τίτλος Προγράμματος
   Διάρκεια Έργου
   1
   Development and Implementation of Multiresidute Methods for Pesticide Residues in Surface and Ground Water
   1996 - 1998
   2
   Ανάπτυξη και αξιολόγηση αναλυτικής μεθοδολογίας προσδιορισμού των μεταβολιτών των Νιτροφουρανίων σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης
   2003 - 2005
   3
   Risk Assesment of Pesticides used in Cyprus on Human Health
   2004 - 2006
   4
   Development and validation of method for analysis of Nitrofurans metabolite in food of animal origin
   2004 - 2006
   5
   ΚΟΥΜΑΝΤΥΠ - Ταυτοποίηση των χαρακτηριστικών του Κυπριακού κρασιού Κουμανδαρία
   2004 - 2008
   6
   ΜΕΛΙΣΣΑ - Ταυτοποίηση των ιδιαίτερων ισοτοπικών και άλλων χαρακτηριστικών του Κυπριακού Μελιού
   2005 - 2008
   7
   ALCOHOL - Φασματοσκοπικός και Χημειομετρικός χαρακτηρισμός των αλκοολούχων ποτών
   2007 - 2011
   8
   CY SloJuice - Φασματοσκοπικός και Χημειομετρικός χαρακτηρισμός των Κυπριακών και Σλοβένικων χυμών
   2005 - 2007
   9
   CY Sloven Ju - Δημιουργία βάσεων αναλυτικών δεδομένων για Κυπριακούς και Σλοβενικούς αυθεντικούς χυμούς
   2007 - 2009
   10
   Διερεύνηση της αλλεργιογόνου δράσης πρωτεϊνών χαρουπιού και αξιοποίησης τους σε προϊόντα αρτοποιίας ελεύθερα γλουτένης
   2007 - 2009
   11
   Ανάπτυξη μοριακής μεθόδου για ανίχνευση σησαμιού στα τρόφιμα
   2006 - 2008
   12
   POLIO - Συμβολή στην εξάλειψη της πολιομυελίτιδας με την παρακολούθηση της πιθανής παρουσίας πολιοϊού στα λύματα
   2005 - 2007
   13
   VIROMED - Συμβολή στη βελτίωση της δημόσιας υγείας με την παρακολούθηση της πιθανής παρουσίας εντεροϊών και αδενοϊών σε νερά κολυμβητηρίων
   2007 - 2008
   14
   ΜΕΝΤΩΡ - Method development for the removal of endocrine disruptors from the water with emphasis on their metabolites
   2007 - 2008
   15
   Σπίτια και αυτοκίνητα ελεύθερα καπνού
   2009 - 2011
   16
   Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Μοριακής Βιολογίας για την ανίχνευση αλλεργιογόνων σε τρόφιμα
   2012 - 2014
   17
   Δέσμη Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
   2009 - 2010
   18
   Ανθοκυάνες σε Κυπριακούς και Σλοβενικούς αυθεντικούς χυμούς ως δείκτης της αυθεντικότητάς τους
   2010 - 2012
   19
   Προσδιορισμός αντιοξειδωτικών και αλλεργιογόνων σε αυθεντικούς Κυπριακούς και Ρουμάνικους Οίνους
   2010 - 2012
   20
   Ισοτοπικό, Μεταβολικό, Αντιοξειδωτικό και Στοιχειακό αποτύπωμα για το χαρακτηρισμό Κυπριακών Οίνων συγκεκριμένης προέλευσης, γεωγραφικής και ποικιλιακής
   2011 - 2014
   21
   Ανάπτυξη αρτοσκευασμάτων ελεύθερων γλουτένης με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και διαιτητικές ίνες με αξιοποίηση ενδογενών φυτικών πηγών
   2011 - 2013
   22
   ADAQUA: Προηγμένες μέθοδοι για την αειφόρο διαχείρηση του κινδύνου ρύπανσης σε λεκάνες απορροής ποταμών της Κύπρου
   2011 - 2013
   23
   Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Γραμμικών και Υπερδιακλαδισμένων Αμφιφιλικών Συμπολυμερών για την Κατασκευή Πολυμερικών Μεμβρανών
   2011 - 2013
   24
   Ταυτοποίηση της ποικιλίας προέλευσης αυθεντικού κρασιού και μούστου με χρήση DNA μεθοδολογίας
   2012 - 2014
   25
   ΜΕΤΑWATER “Νέα μεταγονιδιωματικά και μοριακά εργαλεία αναγνώρισης και ελέγχου των αναδυόμενων μικροβιακών ρυπαντών στο νερό άρδευσης σε Ευρωπαϊκή κλίμακα”
   2014 - 2017
   26
   “RoCyWines”: Επιστημονικοί παράγοντες που σχετίζονται με την υγεία του καταναλωτή, ως νέα εργαλεία για την Πιστοποίηση της Αυθεντικότητας Κυπριακών/Ρουμάνικων Οίνων
   2014 - 2016
   27
   Παραγωγή φυσικού σαπουνιού από φυτά του είδους Saponaria
   2019 - 2021
   28
   “Χαρούπια, ο Μαύρος Χρυσός της Κύπρου: η Επιστήμη συναντά τη Βιομηχανία”
   2019 - 2022


   3. Ερευνητικά Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Υγείας

   α/α
   Τίτλος Προγράμματος
   Διάρκεια Έργου
   1
   Επιπτώσεις παθητικού καπνίσματος στα παιδιά - Προσδιορισμός νικοτίνης στον αέρα των σπιτιών καπνιστών και κοτινίνης στο σίελο των παιδιών - CY-CEHAP
   2004 - 2010
   2
   Καφεστόλη και Καχεόλη σε διάφορους τύπους καφέ
   2007
   3
   Χρήση κάνναβης κατά την εγκυμοσύνη
   2007 - 2011
   4
   Έλεγχος φθαλικών εστέρων σε παιδικά παιχνίδια
   2007 - 2013
   5
   Έλεγχος φθαλικών εστέρων σε υλικά σ’ επαφή με τρόφιμα
   2007
   6
   N–Nitrosamines and N-Nitrosatable substances released from teats and soothers
   2007
   7
   Έλεγχος φουρανίου σε τρόφιμα
   2007
   8
   Συγκριτική μελέτη ύπαρξης λακτόζης και πρωτεϊνών γάλακτος σε τρόφιμα χωρίς σήμανση (προστασία αλλεργικών καταναλωτών)
   2007
   9
   Επίπεδα λιπιδίων σε είδη καφέ που προκαλούν αύξηση της LDL χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων και ηπατικών ενζύμων στο αίμα και ωχρατοξίνης Α
   2007
   10
   Διερεύνηση και έλεγχος της νοθείας και της αυθεντικότητας των εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων και άλλων τύπων
   2007
   11
   Διερεύνηση της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
   2007
   12
   Investigation of Persistent Organic Pollutants in infant formulae and follow on formulae
   2008
   13
   Investigation of Pesticide Residues in baby food of plant origin
   2008
   14
   Επέκταση Πινάκων Σύστασης Κυπριακών Τροφίμων
   2008 - 2012
   15
   Συνθετικές χρωστικές ουσίες σε παιδικά τρόφιμα
   2008
   16
   Παρουσία Αντιβιοτικών σε γάλα και σκόνη γάλακτος
   2008
   17
   Βαρέα μέταλλα σε συμπληρώματα διατροφής
   2008
   18
   Περιβαλλοντικές αιτίες πρόωρων τοκετών
   2008 - 2009
   19
   Ασφάλεια παιδικών παιχνιδιών
   2008
   20
   Μικροβιολογικός έλεγχος κολυμβητικών δεξαμενών
   2008
   21
   Ποιότητα πόσιμου νερού
   2008
   22
   Xαρτογράφηση Κυπριακών Κρασιών και Μελέτη των Αντιοξειδωτικών τους ιδιοτήτων
   2008
   23
   Προσδιορισμός Νιτροζαμινών (NDELA) σε καλλυντικά
   2008
   24
   Investigation of mycotoxins, acrylamide, nitrates and furan in baby foods
   2008
   25
   Investigation of radionuclides in baby food
   2008
   26
   Investigation of safety of imported baby bottled drinking water
   2008
   27
   Στοχευμένος μικροβιολογικός έλεγχος του πόσιμου νερού σε μικρές κοινότητες που παρουσιάζουν απόκλιση από τα αποδεκτά όρια της νομοθεσίας
   2009
   28
   Συνθετικές χρωστικές ουσίες σε παιδικά τρόφιμα
   2009
   29
   Πιλοτικές μελέτες της Αυθεντικότητας των Κυπριακών Κρασιών και του Κυπριακού Τυριού Χαλούμι
   2009
   30
   Ολοκληρωμένος έλεγχος παιδικών τροφών για ορισμένους επιμολυντές
   2009
   31
   Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα ελαιόλαδα
   2009
   32
   Ανίχνευση και ποσοτικοποίηση γενετικά τροποποιημένης σόγιας
   2009
   33
   Ασφάλεια Παιδικών Παιχνιδιών και Ειδών Παιδικής Φροντίδας
   2009
   34
   Ασφάλεια Δοχείων για Παιδικές Τροφές
   2009
   35
   Προσδιορισμός αρωματικών αμινών σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που προορίζονται για παιδιά/ έφηβους
   2009
   36
   Διερεύνηση της ποιότητας του πόσιμου νερού από κερματοδέκτες
   2010
   37
   Survey on the quality of Tattoos to protect the health of young people. Market Surveillance Study of UV filters to investigate their protection factor - Ποιότητα των tattoo και επιπτώσεις στην υγεία
   2010 - 2011
   38
   Διερεύνηση παρουσίας υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων σε δημητριακά και σπορέλαια
   2010
   39
   Διερεύνηση παρουσίας νέων παραπροϊόντων χλωρίωσης στα αφαλατωμένα νερά
   2010
   40
   Διερεύνηση ποιότητας εσωτερικού χώρου στα νηπιαγωγεία
   2010
   41
   Ecotoxycity of pharmaceutics found in the urban water cycle
   2010
   42
   Διερεύνηση παρουσίας απαγορευμένων χρωστικών βαφής παιδικών υφασμάτων
   2010
   43
   Διερεύνηση επιπέδων τοξικών μετάλλων και ενδοκρινικών διαταρακτών σε παιδικά παιχνίδια
   2010
   44
   Διερεύνηση επιπέδων συνθετικών γλυκαντικών ουσιών σε τρόφιμα που καταναλώνονται από παιδιά
   2010
   45
   Διερεύνηση επιπέδων καρκινογόνων τριχοθισινών σε προγεύματα δημητριακών κ.α. προϊόντων που καταναλώνονται από παιδιά
   2010 - 2011
   46
   Στοχευόμενος μικροβιολογικός έλεγχος του πόσιμου νερού σε μικρές κοινότητες που παρουσιάζουν απόκλιση από τα αποδεκτά όρια της νομοθεσίας
   2010 - 2011
   47
   Παρακολούθηση της παρουσίας της Listeria monocytogenes σε ευάλωτες κατηγορίες τροφίμων με μακρά διάρκεια ζωής
   2010 - 2011
   48
   Μελέτη αυθεντικότητας κυπριακού τυριού "χαλούμι"
   2010
   49
   Σύγκριση μεθόδου ELISA & PCA στην ανίχνευση αλλεργιογόνων πρωτεϊνών
   2010
   50
   Έλεγχος αλογονομένων παραγώγων οξικού οξέος στο πόσιμο νερό
   2011
   51
   Investigating the possibilities of drug abuse by pregnant women (2nd phase)
   2011
   52
   Ανάλυση συκωτιού για υπολείμματα φυτοφαρμάκων
   2011
   53
   Διερεύνηση γονοτοξικότητας στο ανακυκλωμένο νερό από σταθμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων
   2011
   54
   Διερεύνηση παρουσίας απαγορευμένων χημικών ουσιών σε καταναλωτικά αγαθά
   2011
   55
   Διερεύνηση μηχανικών κ.α. ιδιοτήτων των παιδικών παιχνιδιών
   2011
   56
   Επίπεδα συντηρητικών (σορβικού και προπιονικού οξέος) σε ψωμιά
   2011
   57
   Ιολογικές αναλύσεις τροφίμων
   2011
   58
   Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση Γενετικά Τροποποιημένης Σόγιας Roundup Ready σε εισαγόμενα και κυπριακής παραγωγής τρόφιμα
   2011
   59
   Advance aquatic tools for sustainable pollution risk management in river basins of Cyprus.
   2011
   60
   Ερευνητικό Πρόγραμμα για Υπολείμματα Τετρακυκλινών σε Μέλι
   2011
   61
   Προσδιορισμός της νοθείας του Χαλουμιού με Σκόνη Γάλακτος
   2012
   62
   Έλεγχος παρουσίας φθαλικών εστέρων σε καλλυντικά προϊόντα (βρεφικά/παιδικά) ως επιμόλυνση ή από μετανάστευση από τους περιέκτες
   2012
   63
   Έλεγχος γονοτοξικότητας σε επιφανειακά και ανακυκλωμένα υδάτινα δείγματα
   2012
   64
   Προσδιορισμός διοξειδίου του θείου (αλλεργιογόνο) σε τρόφιμα και ποτά
   2012
   65
   Ανάπτυξη μεθόδου για την ανίχνευση νοροϊών σε φρέσκα λαχανικά
   2012
   66
   Χρήση φασματοσκοπίας και χημειομετρίας στον έλεγχο της αυθεντικότητας αλκοολούχων ποτών
   2012
   67
   Έρευνα για την ανίχνευση/ ποσοτικοποίηση ξηρών καρπών σε τρόφιμα με τη μέθοδο Real Time PCR
   2012
   68
   Διερεύνηση της παρουσίας κυανιούχων αλάτων σε πόσιμα νερά
   2012
   69
   Διερεύνηση του κινδύνου της Νόσου των Λεγεωναρίων σε εργαζόμενους στα εργοστάσια επεξεργασίας οικιστικών λυμάτων
   2012 και 2014
   70
   Επέκταση αριθμού ελεγχόμενων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα για ανταπόκριση στις απαιτήσεις του Κοινοτικού προγράμματος
   2012
   71
   Διερεύνηση της παρουσίας Βαρέων Μετάλλων (Μόλυβδος, Κάδμιο, Υδράργυρος) σε δείγματα συκωτιού
   2012
   72
   Έλεγχος παιδικών παιχνιδιών
   2012
   73
   Πιλοτική Έρευνα-Ζωγραφική προσώπου στα παιδιά προσχολικής ηλικίας
   2012
   74
   Θρεπτική Αξία των Ψαριών της Κυπριακής Αγοράς-Ψάρια Ιχθυοκαλλιέργειας και άγρια ψάρια της θάλασσας
   2012
   75
   Το αλάτι στη διατροφή μας-από επεξεργασμένες τροφές, σνάκς και έτοιμα φαγητά
   2012
   76
   Έλεγχος της σταθερότητας της πυρίτιδας
   2012
   77
   Περαιτέρω διερεύνηση της παρουσίας κυανιούχων αλάτων σε πόσιμα νερά
   2013
   78
   Προσδιορισμός Κορτικοστεροειδών σε προϊόντα ζωϊκής προέλευσης (Γάλα)
   2013
   79
   Διερεύνηση παρουσίας υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο μέλι
   2013
   80
   Έλεγχος Χημικών, Φυσικών και Μηχανικών ιδιοτήτων παιδικών παιχνιδιών
   2013
   81
   Προσδιορισμός επιπέδων καφεϊνης σε διάφορους τύπους καφέ, ροφήματα, ενεργειακά ποτά και αναψυκτικά
   2013 - 2014
   82
   Διερεύνηση επιπέδου PAHs ή και νιτρικών σε πλυμμένα ή άπλυτα λαχανικά
   2013
   83
   Παρακολούθηση της παρουσίας του παθογόνου βακτηρίου Cronobacter (Enterobacter sakazakii) σε τροφές 1ης βρεφικής ηλικίας
   2013
   84
   Προσδιορισμός Αλλεργιογόνων σε καλλυντικά
   2013
   85
   Ισοτοπική Χαρτογράφηση των Πόσιμων Νερών της Κύπρου
   2013
   86
   Έλεγχος γλουτένης σε τρόφιμα για προστασία των ατόμων με κοιλιοκάκη
   2013
   87
   Διερεύνηση επιπέδων των κορεσμένων, ακόρεστων και trans λιπαρών οξέων σε μαγειρικά λίπη, μαργαρίνες και άλλα τρόφιμα
   2014
   88
   Αναλύσεις Ελεγχομένων Φαρμάκων και Νέων Ψυχοτρόπων Ουσιών
   2014
   89
   Διερεύνηση παρουσίας υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο τσάι και αποξηραμένα βότανα
   2014
   90
   Προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας σε ιζήματα και επεξεργασμένα οικιστικά απόβλητα
   2014
   91
   Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων Pb/Cd/Hg/As σε μέλι, σοκολάτα και κακάο με ICP/MS
   2014
   92
   Ανίχνευση σταφυλοκοκκικών εντεροτοξινών σε τυριά/χαλούμια τοπικής παραγωγής
   2014
   93
   Έλεγχος των επιπέδων του ακρυλαμιδίου σε τρόφιμα με την τεχνική LC-MS/MS
   2014
   94
   Χρήση βάσης ισοτοπικών δεδομένων για τον έλεγχο της αυθεντικότητας αλκοολούχων ποτών που καταναλώνονται στα κέντρα αναψυχής
   2014
   95
   Προσδιορισμός χρωστικών ουσιών σε τρόφιμα και ποτά συχνής κατανάλωσης
   2014 - 2015
   96
   Διερεύνηση του κινδύνου έκθεσης σε ψηλές συγκεντρώσεις του βακτηρίου της Λεγεωνέλλας σε εργαζόμενους στα εργοστάσια επεξεργασίας οικιστικών λυμάτων
   2014
   97
   Μελέτη λειτουργικών τροφίμων που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά (π.χ. τρόφιμα με ω-3 λιπαρά, φαινολικά αντιοξειδωτικά και άλλες βιοδραστικές ουσίες)
   2015
   98
   Προσδιορισμός των ισότοπων του U (Ουρανίου) στο πόσιμο νερό
   2015
   99
   Προσδιορισμός φαρμακευτικών ουσιών σε απόβλητα με επικέντρωση στο Diclofenac
   2015
   100
   Προσδιορισμός/παρουσία Βαρέων Μετάλλων (Pb, Cd, Hg κ.α) σε χυμούς και αναψυκτικά με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας ICP -MS
   2015
   101
   Μικροβιολογική Ποιότητα Παιδικών Προϊόντων Βαφής Προσώπου “Face Painting” και Πιθανές Επιπτώσεις στην Υγεία
   2015
   102
   Ανίχνευση και Ποσοτικοποίηση αλλεργιογόνων ουσιών σε τρόφιμα στην σήμανση των οποίων αναγράφεται ότι μπορεί να περιέχουν αλλεργιογόνες ουσίες
   2015
   103
   Προσδιορισμός και έλεγχος των μυκοτοξινών ergot alkaloids σε δημητριακά και προϊόντα τους με την τεχνική LC-MS/MS
   2015-2016
   104
   Αναλύσεις Ναρκωτικών και Νέων Συνθετικών Ναρκωτικών
   2015
   105
   Προσδιορισμός παραμέτρων (λιπαρά οξέα, αλάτι, ιχνοστοιχεία κα) που σχετίζονται με την υγεία (πχ το συζευγμένο Λινολεικό οξύ (CLA) στα γαλακτοκομικά προϊόντα)
   2016
   106
   Διερεύνηση της ποιότητας του πόσιμου νερού από οικιακές συσκευές αφαλάτωσης
   2016
   107
   Αναλύσεις ελεγχόμενων ουσιών
   2016
   108
   Προσδιορισμός ραδιοϊσοτόπων του Ουρανίου (U238, U235, U234) σε πόσιμα νερά με τη χρήση α-φασματοσκοπίας και εφαρμογή της μεθόδου
   2016
   109
   Ανάπτυξη της μεθόδου για τον προσδιορισμό φαρμακευτικών ουσιών με τη χρήση UPLC-MS-MS σε απόβλητα με επικέντρωση στο Diclofenac
   2016
   110
   Διερεύνηση της παρουσίας ιχνοστοιχείων (βαρέων μετάλλων κ.ά.) σε τρόφιμα
   2016
   111
   Διερεύνηση του κινδύνου της Νόσου των Λεγεωναρίων σε στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς
   2016
   112
   Ανίχνευση DNA σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης για τον έλεγχο της νοθείας του κρέατος
   2016
   113
   Προσδιορισμός τροπανοειδών αλκαλοειδών σε δημητριακά (σόργος, φαγόπυρο, κεχρί κ.α.) και παιδικές τροφές με βάση τα πιο πάνω δημητριακά με την χρήση LC-MS/MS
   2016
   114
   Προσδιορισμός γλυκαντικών ουσιών σε αναψυκτικά και άλλα τρόφιμα μειωμένων θερμίδων ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα
   2016-2017
   115
   Μελέτη τροφίμων που καταναλώνονται κυρίως από παιδιά για τη περιεκτικότητα τους σε σάκχαρα (πχ επιδόρπια, γιαούρτια φρούτου, δημητριακά κ.ά.)
   2017
   116
   Βελτιστοποίηση μεθόδου ανίχνευσης Νέων Ψυχοτρόπων ουσιών
   2017
   117
   Διερεύνηση της Ασφάλειας των καλλυντικών για παιδιά και εφήβους
   2017
   118
   Επικύρωση της μεθόδου για τον προσδιορισμό ολικής α/β ακτινοβολίας σε πόσιμα νερά με την χρήση Αναλογικού Απαριθμητή Ροής Αερίου Χαμηλού Υποστρώματος
   2017
   119
   Προσδιορισμός Ουσιών προτεραιότητας σε επεξεργασμένα υγρά απόβλητα που περιλαμβάνονται στην Οδηγία 2013/39/ΕΕ, με την χρήση προηγμένης τεχνολογίας LC-MS-MS
   2017
   120
   Έλεγχος βιομηχανικών ειδών που διατίθενται στην κυπριακή αγορά για χημική ασφάλεια ή ευφλεκτότητα
   2017
   121
   Ανάπτυξη και επικύρωση της μεθόδου για τον προσδιορισμό των μυκοτοξινών – Εργοταμινών (Ergot Alkaloids) σε δημητριακά (σίκαλη και αλεύρια) και προϊόντα τους με την χρήση προηγμένης τεχνολογίας LC-MS/MS.
   2017
   122
   Διερεύνηση και έλεγχος των επιπέδων PAHS (Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων) σε καπνιστά παραδοσιακά κρέατα και ψάρια και προϊόντα αυτών με τη χρήση Υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης με ανιχνευτή φθορισμού (HPLC-FLD).
   2017
   123
   Εφαρμογή Μοριακών Μεθόδων σε νερά Κρατικών Νοσοκομείων για την ανίχνευση Λεγεωνέλλας.
   2017
   124
   Προσδιορισμός Ειδικής Μετανάστευσης Μετάλλων (Al, Ba, Co, Cu, Fe, Li, Mn, Zn) από πλαστικά υλικά και αντικείμενα σε όξινο προσομοιωτή τροφίμων.
   2017
   125
   Διερεύνηση και έλεγχος των επιπέδων των Alternaria τοξινών στα Τρόφιμα με την χρήση προηγμένης τεχνολογίας υγρής χρωματογραφίας συζευγμένη με διπλό φασματόμετρο μαζών LC-MS/MS.
   2018
   126
   Διερεύνηση και έλεγχος των επιπέδων της 3- και 2- MCPD και τους εστέρες των λιπαρών οξέων τους, και τους εστέρες της γλυκιδόλης στα τρόφιμα με τη χρήση αέριας χρωματογραφίας συζευγμένη με φασματόμετρο μάζας (GC-MS).
   2018
   127
   Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.
   2018
   128
   Ανάπτυξη μεθοδολογίας σύγκρισης δειγμάτων ναρκωτικών μετά από ποσοτικοποίηση
   2019
   129
   Διερεύνηση ασφάλειας προϊόντων (καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής)
   2019
   130
   Διερεύνηση της παρουσίας ουσιών προτεραιότητας σε επεξεργασμένα απόβλητα για εμπλουτισμό υπόγειων νερών
   2019
   131
   Χημική Ασφάλεια Προϊόντων της Κυπριακής Αγοράς: Έλεγχος συμμόρφωσης ως προς τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH
   2019
   132
   Προσδιορισμός Ειδικής Μετανάστευσης ουσιών από Υλικά σε Επαφή με Τρόφιμα ή/και Παιδικά Παιχνίδια
   2019
   133
   Έλεγχος της μικροβιολογικής ποιότητας του θαλάσσιου νερού της Κύπρου κατά την κολυμβητική περίοδο 2019
   2019
   134
   Έλεγχος οδοντιατρικών καρέκλων και νερών κρατικών νοσοκομείων για το μικρόβιο της Λεγεωνέλλας
   2019
   135
   Τυποποίηση Κυπριακών Προϊόντων
   2020
   136
   Δημιουργία Βιβλιοθήκης Ναρκωτικών με την τεχνική Benchtop NMR
   2020
   137
   Προσδιορισμός κλασσικών και συνθετικών κανναβινοειδών, κατά την εφαρμογή του νάρκοτεστ
   2020
   138
   Έλεγχος Φαρμάκων, Καλλυντικών και Συμπληρωμάτων Διατροφής
   2020
   139
   Ανάπτυξη μεθόδου για τον προσδιορισμό πολυαρωματικών υδρογονανθράκων σε ιζήματα με την χρήση microwave extraction
   2020
   140
   Προσδιορισμός πτητικών ουσιών σε καταναλωτικά (βιομηχανικά) προϊόντα της κυπριακής αγοράς με βάση τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH και έλεγχος χημικών προϊόντων οικιακής χρήσης για συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLP
   2020
   141
   Έλεγχος συστήματος ύδρευσης κρατικών νοσηλευτηρίων για το μικρόβιο της Λεγεωνέλλας
   2020
   142
   Μικροβιολογικός έλεγχος συστημάτων ύδρευσης και συστημάτων αιμοκάθαρσης των κρατικών νοσηλευτηρίων
   2020
   143
   Νάρκοτεστ – Προσδιορισμός ουσιών με την τεχνική LC-MS/MS σε δείγματα από οδηγούς
   2021
   144
   Έλεγχος Φαρμάκων, Καλλυντικών και Συμπληρωμάτων Διατροφής
   2021
   145
   Έλεγχος Υπολειμμάτων Αντιβιοτικών σε Χοιρίδια
   2021
   146
   Αναλύσεις περιβαλλοντικών δειγμάτων και ανάπτυξη νέων μεθόδων σε επεξεργασμένα οικιστικά απόβλητα και θαλάσσια νερά
   2021
   147
   Εργασίες ανάπτυξης μεθόδου για τον έλεγχο εξασθενούς χρωμίου σε δερμάτινα είδη
   2021
   148
   Προσδιορισμός ολικής άλφα και βήτα ακτινοβολίας με τη χρήση υγρού σπινθηριστή
   2021
   149
   Έλεγχος της μικροβιολογικής ποιότητας του θαλάσσιου νερού της Κύπρου κατά την κολυμβητική περίοδο
   2021
   150
   Επέκταση Πινάκων Σύστασης Κυπριακών Τροφίμων
   2022
   151
   Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων ανθρώπινης και κτηνιατρικής χρήσης
   2022
   152
   Έλεγχος Καλλυντικών και Συμπληρωμάτων Διατροφής
   2022
   153
   Έλεγχος Υπολειμμάτων Αντιβιοτικών σε χοιρίδια
   2022
   154
   Προσδιορισμός ολικής άλφα και βήτα ακτινοβολίας με τη χρήση υγρού σπινθηριστή
   2022
   155
   Προσδιορισμός Πολυαρωματικών Υδρογονανθράκων (PAHs) σε περιβαλλοντικά δείγματα
   2022
   156
   Προσδιορισμός Ειδικής Μετανάστευσης Ουσιών από Υλικά σε Επαφή με Τρόφιμα ή/και Παιδικά Παιχνίδια
   2022
   157
   Ανάπτυξη μεθόδου Ανίχνευσης Οξείας Τοξικότητας μετρώντας την Αναστολή της ανάπτυξης αλγών με την συσκευή φθορισμού Algae Laboratory Analyser
   2022
   158
   Έλεγχος της μικροβιολογικής ποιότητας του θαλάσσιου νερού της Κύπρου κατά την κολυμβητική περίοδο 2022
   2022
   159
   Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού ουσιών που πιθανόν να μεταναστεύουν από Συσκευασίες και Αντικείμενα που προορίζονται για Επαφή με Τρόφιμα από Χαρτί/Χαρτόνι.
   2022
   160
   Ανάπτυξη και επικύρωση της μεθόδου για τον προσδιορισμό των αλκαλοειδών του οπίου (οπιοειδή) στο παπαρουνόσπορο και προϊόντα αρτοποιείου με την χρήση προηγμένης τεχνολογίας υγρής χρωματογραφίας συζευγμένη με διπλό φασματόμετρο μαζών LC-MS/MS.
   2022
   161
   Επικύρωση της μεθόδου για τον προσδιορισμό του φουρανίου και αλκυλοφουρανίων σε εγκυτιωμένα και συσκευασμένα τρόφιμα με τη χρήση αέριας χρωματογραφίας – Head Space συζευγμένης με φασματόμετρο μάζας (GC-MS).
   2022
   162
   Πίνακες Σύστασης Κυπριακών Τροφίμων
   2023
   163
   Έλεγχος Υπολειμμάτων Αντιβιοτικών σε χοιρίδια
   2023
   164
   Προσδιορισμός ολικής άλφα και βήτα ακτινοβολίας με τη χρήση υγρού σπινθηριστή
   2023
   165
   Αναλύσεις οικιστικών αποβλήτων για φυτοφάρμακα και πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες
   2023
   166
   Έλεγχος Τοξικών Χημικών Ουσιών σε Βιομηχανοποιημένα Προϊόντα και σε Βιολογικά Δείγματα Ανθρώπων
   2023
   167
   Προσδιορισμός Ουσιών που πιθανόν να μεταναστεύουν από Συσκευασίες και Αντικείμενα που προορίζονται για Επαφή με Τρόφιμα από Χαρτί / Χαρτόνι
   2023
   168
   Ανάπτυξη της μεθόδου προσδιορισμού των Alternaria toxins στα τρόφιμα
   2023
   169
   Έλεγχος Καλλυντικών και Συμπληρωμάτων Διατροφής
   2023
   170
   Νοθεία γάλακτος σε τυριά Κυπριακής και ξένης προέλευσης στην αγορά
   2023

   1α. Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα
   1β. Ερευνητικά Προγράμματα από Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΑΑΤ)
   2. Ερευνητικά Προγράμματα επιχορηγημένα από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)
   3. Ερευνητικά Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Υπουργείο Υγείας   Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 1a-26.pdf

   Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 1a-27.pdf

   Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 1b-12.pdf

   Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 25-2009-2012.pdf

   Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 1a-37a.pdf

   Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 1a-37b.pdf

   Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 1a-37c.pdf

   Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 1a-37d.pdf

   mp3 ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.mp3

   Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat poster deliverable 2021.pdf


  • Back To Top