Γενικό Χημείο του Κράτους - Κυπριακή Δημοκρατία Μετάβαση στο περιεχόμενο

    Οι προσφορές, για να είναι έγκυρες, θα πρέπει ο Οικονομικός Φορέας να λάβει τα έγγραφα του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy). Οι εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται να συσχετιστούν με το χώρο του Διαγωνισμού ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού. Οι μη εγγεγραμμένοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να εγγραφούν δωρεάν ακολουθώντας τις οδηγίες στο Σύστημα. Για οποιαδήποτε βοήθεια για εγγραφή στο Σύστημα μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του Συστήματος στον αρ. τηλεφώνου: +357 22-605050.
Hide details for [<a class="text1">2023</a>]2023
30/05/2023 Προσφορά για την Προμήθεια Αερίων, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.07.2023.15
08/05/2023 Κατακύρωση Προσφοράς Υγρής Χρωματογραφίας
08/05/2023 Κατακύρωση Προσφοράς Αντιδραστηρίων
08/05/2023 Κατακύρωση Προσφοράς Γυαλικών
08/05/2023 Κατακύρωση Προσφοράς Παρελκομένων Μηχανημάτων
08/05/2023 Κατακύρωση Προσφοράς Πρότυπων Ουσιών
08/05/2023 Κατακύρωση Προσφοράς Πιστοποιημένα Υλικά Αναφοράς και Πρότυπα Αναφοράς
08/05/2023 Κατακύρωση Προσφοράς Αέριας Χρωματογραφίας
30/01/2023 Προσφορά για την Προμήθεια Πιστοποιημένων Υλικών Αναφοράς και Προτύπων Αναφοράς, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.12.2023.9
30/01/2023 Προσφορά για την Προμήθεια Προτύπων Ουσιών, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.10.2023.8
30/01/2023 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.03.2023.7
30/01/2023 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Υγρής Χρωματογραφίας κ.ά., Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.08.2023.6
30/01/2023 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Αέριας Χρωματογραφίας κ.ά., Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.08.2023.5
30/01/2023 Προσφορά για την Προμήθεια Παρελκομένων Μηχανημάτων, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.08.2023.4
30/01/2023 Προσφορά για την Προμήθεια Γυαλικών, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.04.2023.3
30/01/2023 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μοριακής Βιολογίας και Αλλεργιογόνων, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.03.2023.2
30/01/2023 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογίας, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.03.2023.1
Hide details for [<a class="text1">2022</a>]2022
21/12/2022 Διαγωνισμός για την ανάπτυξη πλατφόρμας με στόχο την ιχνηλασιμότητα (food traceability) των Κυπριακών τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων με χρήση της Αποκεντρωμένης Τεχνολογίας (Blockchain), Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.05.2022.21
20/07/2022 Προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος ισοηλεκτρικής εστίασης (Isoelectric focusing) για το Γενικό Χημείο του Κράτους Π/Υ: €32000 (τριάντα δύο χιλιάδες ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.05.2022.19
20/05/2022 Προσφορά για την Προμήθεια Αερίων, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.07.2022.12
12/05/2022 Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Αέριου Χρωματογράφου με Φασματογράφο Μάζας (GC-MS) για το Γενικό Χημείο του Κράτους Π/Υ: €54600 (πενήντα τέσσερεις χιλιάδες και εξακόσια ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανήματος. Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.05.2022.15
02/05/2022 Κατακύρωση Προσφοράς για την Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων 13.25.03.2022.7
02/05/2022 Κατακύρωση Προσφοράς για την Προμήθεια Προτύπων Ουσιών 13.25.10.2022.8
02/05/2022 Κατακύρωση Προσφοράς για την Προμήθεια Πιστοποιημένων Υλικών Αναφοράς και Προτύπων Αναφοράς 13.25.12.2022.9
02/05/2022 Κατακύρωση Προσφοράς για την Προμήθεια Παρελκομένων 13.25.08.2022.4
02/05/2022 Κατακύρωση Προσφοράς για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Υγρής Χρωματογραφίας 13.25.08.2022.6
02/05/2022 Κατακύρωση Προσφοράς για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Αέριας Χρωματογραφίας 13.25.08.2022.5
02/05/2022 Κατακύρωση Προσφοράς για την Προμήθεια Γυαλικών 13.25.04.2022.3
Hide details for [<a class="text1">2021</a>]2021
14/04/2021 Προσφορά για την Προμήθεια Αερίων, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.07.2021.12
14/04/2021 Προσφορά για την Προμήθεια Πιστοποιημένων Υλικών Αναφοράς και Προτύπων Αναφοράς, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.12.2021.9
14/04/2021 Προσφορά για την Προμήθεια Προτύπων Ουσιών, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.10.2021.8
12/04/2021 Προσφορά για την Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.03.2021.7
12/04/2021 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Υγρής Χρωματογραφίας κ.ά, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.08.2021.6
12/04/2021 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Αέριας Χρωματογραφίας κ.ά., Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.08.2021.5
12/04/2021 Προσφορά για την Προμήθεια Παρελκομένων Μηχανημάτων, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.08.2021.4
12/04/2021 Προσφορά για την Προμήθεια Γυαλικών, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.04.2021.3
12/04/2021 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μοριακής Βιολογίας και Αλλεργιογόνων, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.03.2021.2
12/04/2021 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογίας, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.03.2021.1
Hide details for [<a class="text1">2020</a>]2020
29/05/2020 Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός UPLC-MS/MS Π/Υ: €310000 (Τρακόσιες δέκα χιλιάδες) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την Προμήθεια και Εγκατάσταση του μηχανήματος, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.05.2020.12
21/04/2020 Προσφορά για την Προμήθεια Αερίων Εκτιμώμενη Αξία της σύμβασης : €50000 (Πενήντα χιλιάδες ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.07.2020.11
14/02/2020 Προσφορά για την Προμήθεια Προτύπων Ουσιών, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.10.2020.8
14/02/2020 Προσφορά για την Προμήθεια Πιστοποιημένα Υλικά Αναφοράς και Προτύπων Αναφοράς, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.12.2020.9
13/02/2020 Προσφορά για την Προμήθεια Γυαλικών, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.04.2020.3
13/02/2020 Προσφορά για την Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.03.2020.7
11/02/2020 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Υγρής Χρωματογραφίας κ.ά., Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.08.2020.6
11/02/2020 Προσφορά για την Προμήθεια Παρελκομένων Μηχανημάτων, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.08.2020.4
11/02/2020 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Υγρής Χρωματογραφίας κ.ά., Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.08.2020.6
11/02/2020 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Αέριας Χρωματογραφίας κ.ά., Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.08.2020.5
11/02/2020 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μοριακής Βιολογίας και Αλλεργιογόνων, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.03.2020.2
11/02/2020 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογίας, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.03.2020.1
Hide details for [<a class="text1">2019</a>]2019
30/10/2019 Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για Ασφάλεια / Φρούρηση / Περιπολία στα κτίρια του ΓΧΚ, Εκτιμώμενη Αξία της σύμβασης: €100000 μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.17.2020.10
26/09/2019 Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός BENCH NMR Π/Υ: €88000 (Oγδόντα οχτώ χιλιάδες) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την προμήθεια και εγκατάσταση, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.05.2019.24
10/07/2019 Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός Super Low Level Liquid Scintillation Analyzer Π/Υ: €185000 (Εκατό ογδόντα πέντε χιλιάδες) ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.05.2019.20
14/06/2019 Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός Συστήματος Aέριας Χρωματογραφίας (Gas Chromatography) με ανιχνευτή μάζας (Mass Spectrometry Detector) και FID (Flame Ionization Detector) για το Γενικό Χημείο του Κράτους Π/Υ: €56000 (Πενήντα έξι χιλιάδες ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.05.2019.19
22/04/2019 Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός Αέριου Χρωματογράφου με Ανιχνευτή Ιονισμού Φλόγας (GC-FID), Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.05.2019.16
09/04/2019 Προσφορά για την Προμήθεια Αερίων στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.07.2019.15
15/02/2019 Διαγωνισμός για την Εκμετάλλευση του Κυλικείου του Γενικού Χημείου του Κράτους, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.20.2019.11
13/02/2019 Προσφορά για Πιστοποιημένα Υλικά Αναφοράς και Προτύπων Αναφοράς, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.12.2019.9
12/02/2019 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Αέριας Χρωματογραφίας κ.ά., Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.08.2019.5
12/02/2019 Προσφορά για την Προμήθεια Προτύπων Ουσιών, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.10.2019.8
12/02/2019 Προσφορά για την Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.03.2019.7
12/02/2019 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογίας, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.03.2019.1
12/02/2019 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μοριακής Βιολογίας και Αλλεργιογόνων, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.03.2019.2
12/02/2019 Προσφορά για την Προμήθεια Γυαλικών, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.04.2019.3
12/02/2019 Προσφορά για την Προμήθεια Παρελκομένων Μηχανημάτων, Aριθμός Διαγωνισμού: 13.25.08.2019.4
12/02/2019 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Υγρής Χρωματογραφίας κ.ά., Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.08.2019.6
Hide details for [<a class="text1">2018</a>]2018
06/11/2018 Προσφορά για παροχή υπηρεσιών για Ασφάλεια/Φρούρηση/Περιπολία στα κτίρια του ΓΧΚ, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.17.2019.10
06/09/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ LIMS, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.05.2018.18
28/08/2018 Προμήθεια και Εγκατάσταση Απαγωγού για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.14.2018.19
26/06/2018 Προσφορά για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση ενός Μηχανήματος UPLC-MS/MS στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αρ. Προσφοράς: 13.25.05.2018.16
05/06/2018 Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός Ιοντικού Χρωματογράφου, Αρ. Φακέλου: 13.25.05.2018.15
07/05/2018 Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση ενός Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου σάρωσης με ανιχνευτή EDS, Αρ. Φακέλου: 13.25.05.2018.13
27/03/2018 Προσφορά για την Προμήθεια Αερίων στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.07.2018.11
19/03/2018 Προσφορά για την Προμήθεια Πιστοποιημένων Υλικών Αναφοράς και Προτύπων Αναφοράς, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.12.2018.9
01/03/2018 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Αέριας Χρωματογραφίας κ.α. για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.08.2018.5
01/03/2018 Προσφορά για την Προμήθεια Γυαλικών για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.04.2018.3
01/03/2018 Προσφορά για την Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.03.2018.7
01/03/2018 Προσφορά για την Προμήθεια Προτύπων Ουσιών για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.10.2018.8
23/02/2018 Προσφορά για την Προμήθεια Παρελκομένων Μηχανημάτων για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αριθμός Διαγωνισμού: 13.25.08.2018.4
23/02/2018 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Υγρής Χρωματογραφίας κ.α. για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αριθμός Διαγωνισμού:13.25.08.2018.6
23/02/2018 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μοριακής Βιολογίας και Αλλεργιογόνων για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.03.2018.2
23/02/2018 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογίας για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.03.2018.10
Hide details for [<a class="text1">2017</a>]2017
01/11/2017 Προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών για Ασφάλεια/Φρούρηση/Περιπολία στα Κτήρια του Γενικού Χημείου, Αρ. Προκήρυξης: 13.25.17.2018.1
31/07/2017 Προσφορά για την Προμήθεια Απαγωγών, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.14.2017.18
28/03/2017 Προσφορά για την Προμήθεια Προτύπων Ουσιών για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.10.2017.11
28/03/2017 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.03.2017.10
28/03/2017 Προσφορά για την Προμήθεια Γυαλικών για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.04.2017.3
24/03/2017 Προσφορά για την Προμήθεια Αερίων, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.07.2017.16
10/03/2017 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογίας για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.03.2017.1
10/03/2017 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μοριακής Βιολογίας και Αλλεργιογόνων για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.03.2017.2
10/03/2017 Προσφορά για την Προμήθεια Πιστοποιημένων Υλικών Αναφοράς και Προτύπων Αναφοράς για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.12.2017.12
02/03/2017 Προσφορά για την Προμήθεια Παρελκομένων Μηχανημάτων για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.08.2017.4
02/03/2017 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Αέριας Χρωματογραφίας κ.α για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.08.2017.5
02/03/2017 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Υγρής Χρωματογραφίας κ.α. για το Γενικό Χημείο του Κράτους, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.08.2017.6
25/01/2017 Προσφορά για την εκμετάλλευση του κυλικείου του Γενικού Χημείου του Κράτους, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.20.2017.13
Hide details for [<a class="text1">2016</a>]2016
04/10/2016 Προσφορά για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση ενός μηχανήματος GC-MS στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αρ. προσφοράς 13.25.05.2016.26
28/09/2016 Προσφορά για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση ενός μηχανήματος UHPLC με ανιχνευτές UV-VIS και FLD στο Γενικό Χημείο του Κράτους, Αρ. Προσφοράς: 13.25.05.2016.25
11/05/2016 Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση δύο Μηχανημάτων (ένα για το Εργ. Tοξικολογίας για το Narco-test και ένα για τα Εργ. Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων και Κτηνιατρικών Φαρμάκων): UPLC-MS/MS, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.05.2016.16
30/03/2016 Προσφορά για την Προμήθεια Αερίων, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.07.2016.18
21/03/2016 Προσφορά για την Προμήθεια Φίλτρων Απαγωγών, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.08.2016.19
08/02/2016 Προσφορά για την Προμήθεια Γυαλικών, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.04.2016.9
04/02/2016 Προσφορά για την Προμήθεια Πιστοποιημένων Υλικών Αναφοράς και Προτύπων Αναφοράς, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.12.2016.8
04/02/2016 Προσφορά για την Προμήθεια Πρότυπων Ουσιών, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.10.2016.7
04/02/2016 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Μηχανημάτων Υγρής Χρωματογραφίας, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.08.2016.6
04/02/2016 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Μηχανημάτων GC κ.α., Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.08.2016.5
04/02/2016 Προσφορά για την Προμήθεια Παρελκόμενων Μηχανημάτων, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.08.2016.4
04/02/2016 Προσφορά για την Προμήθεια Aντιδραστηρίων, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.03.2016.3
03/02/2016 Αντιδραστήριων Μοριακής Βιολογίας και Αλλεργιογόνων, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.03.2016.2
03/02/2016 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικών Εργαστηρίων, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.03.2016.1
Hide details for [<a class="text1">2015</a>]2015
25/06/2015 Προσφορά για την Προμήθεια Φίλτρων Απαγωγών, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.08.2015.9
23/06/2015 Προσφορά για Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Μηχανήματος: Σύστημα Droplet Digital PCR, Αρ. Προσφοράς: 13.25.05.2015.23
08/04/2015 Προσφορά για την Προμήθεια Γυαλικών, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.04.2015.10
30/03/2015 Διαγωνισμός για την Εκμετάλλευση του Κυλικείου του Γενικού Χημείου του Κράτους, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.20.2015.18
20/03/2015 Προσφορά για την Προμήθεια Πρότυπων Ουσιών, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.10.2015.7
20/03/2015 Προσφορά για την Προμήθεια Πιστοποιημένων Υλικών Αναφοράς και Προτύπων Αναφοράς, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.12.2015.8
27/02/2015 Προσφορά για την Προμήθεια Αερίων, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.07.2015.16
09/02/2015 Προσφορά για την Προμήθεια Aντιδραστηρίων Μοριακής Βιολογίας και Αλλεργιογόνων, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.03.2015.2
09/02/2015 Προσφορά για την Προμήθεια Aντιδραστηρίων Μικροβιολογίας, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.03.2015.1
09/02/2015 Προσφορά για την Προμήθεια Aντιδραστηρίων, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.03.2015.3
02/02/2015 Προσφορά για την Προμήθεια Παρελκόμενων Μηχανημάτων, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.08.2015.4
02/02/2015 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Μηχανημάτων Υγρής Χρωματογραφίας, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.08.2015.6
02/02/2015 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Μηχανημάτων GC κ.α., Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.08.2015.5
Hide details for [<a class="text1">2014</a>]2014
02/12/2014 Προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών για Ασφάλεια / Φρούρηση / Περιπολία στα Κτίρια του Γενικού Χημείου του Κράτους - Αρ. Προκήρυξης: 13.25.17.2015.11
29/05/2014 Προσφορά για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Μηχανήματος LC-q-HRMS, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.05.2014.14
16/04/2014 Προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών για Ασφάλεια/Φρούρηση/Περιπολία στα Κτίρια του Γενικού Χημείου - Αρ. Προκήρυξης: 13.25.17.2014.15
18/03/2014 Προσφορά για την Προμήθεια Γυαλικών, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.04.2014.9
18/03/2014 Προσφορά για την Προμήθεια Πιστοποιημένων Υλικών Αναφοράς και Προτύπων Αναφοράς, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.12.2014.7
18/03/2014 Προσφορά για την Προμήθεια Πρότυπων Ουσιών, Αρ. Προσφοράς 13.25.10.2014.6
07/03/2014 Προσφορά για την Προμήθεια Αερίων, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.07.2014.13
05/03/2014 Προσφορά για την Προμήθεια Παρελκομένων Μηχανημάτων, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.08.2014.3
05/03/2014 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Μηχανημάτων Υγρής Χρωματογραφίας κ.α., Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.08.2014.5
05/03/2014 Προσφορά για την Προμήθεια Εξαρτημάτων Μηχανημάτων GC κ.α,, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.08.2014.4
20/02/2014 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μοριακής Βιολογίας Αλλεργιογόνων, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.03.2014.2
20/02/2014 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικών Εργαστηρίων, Αρ. Διαγωνισμού: 13.25.03.2014.1
Hide details for [<a class="text1">2013</a>]2013
08/10/2013 Διαγωνισμός για Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Μηχανήματος: Gas Chromatography with Mass Spectrometer, Αρ. Διαγ. 13.25.05.2013.29
22/04/2013 Προσφορά για την Προμήθεια Γυαλικών
19/04/2013 Διαγωνισμός για Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Μηχανημάτων: High Performance Liquid Chromatography with Photodiode Array Detector (HPLC/PDA)
05/04/2013 Προσφορά για την Προμήθεια Προτύπων Ουσιών
13/03/2013 Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μικροβιολογικών Εργαστηρίων
11/03/2013 Διαγωνισμός για Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Μηχανήματος: Heat Flow Calorimeter (HFC)
11/03/2013 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων
01/03/2013 Προμήθεια Αερίων
01/03/2013 Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Μηχανήματος: Φασματοφώτομετρο Μάζας με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού (ICP-MS)
28/02/2013 Εξαρτημάτων Μηχανημάτων
27/02/2013 Εξαρτήματα Μηχανημάτων Υγρής Χρωματογραφίας (HPLC)
25/02/2013 Παρελκόμενα Μηχανημάτων
20/02/2013 Πιστοποιημένα Υλικά Αναφοράς και Πρότυπα Αναφοράς
20/02/2013 Προσφορά για την Προμήθεια Φίλτρων Απαγωγών
23/01/2013 Προσφορά για την Προμήθεια Αντιδραστηρίων Μοριακής Βιολογίας και Αλλεργιογόνων


Back To Top