Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ε.Σ.Ε. για την Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Χαιρετισμός Υπουργού Υγείας


Αγαπητοί Φίλοι,

Η Ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί με σκοπό την παροχή πληροφόρησης στους Κύπριους πολίτες και στους πολίτες των Κρατών Μελών της Ε.Ε. σχετικά με την «Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης» η οποία μεταφέρεται στο Εθνικό μας δίκαιο με τον «Περί εφαρμογής των Δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης και για συναφή θέματα Νόμο του 2013».

Με βάση το εν λόγω νομικό πλαίσιο, αποσαφηνίζονται τα δικαιώματα των ασθενών όσον αφορά την πρόσβασή τους σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη καθώς και τα δικαιώματα ως προς το επίπεδο των εξόδων που επιστρέφονται. Ταυτόχρονα, θεσπίζονται κανόνες για την ευκολότερη πρόσβαση σε ασφαλή και υψηλής ποιότητας διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, προωθείται η συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης, διευκρινίζεται η σχέση τους με το υφιστάμενο πλαίσιο για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 883/2004, με στόχο την άσκηση των δικαιωμάτων των ασθενών και ορίζονται Εθνικά Σημεία Επαφής σε κάθε χώρα Κράτος Μέλος.

Επιπλέον, δημιουργείται Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης με στόχο την κινητικότητα της εμπειρογνωμοσύνης στην Ευρώπη, δίνοντας δηλαδή την δυνατότητα πρόσβασης σε περίθαλψη ψηλής εξειδίκευσης, χάρη στην συγκέντρωση και οργάνωση διαθέσιμων πόρων και ειδικών γνώσεων, υποστηρίζεται η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Υγείας ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη και δημιουργείται ένα δίκτυο αρχών ή φορέων επιφορτισμένων με την Αξιολόγηση των Τεχνολογιών Υγείας (ΗΤΑ) που θα διευκολύνει την συνεργασία των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες στον τομές αυτό.

Η νέα αυτή θεσμοθετημένη πρακτική αποτελεί πραγματική καινοτομία για τους πολίτες της Ένωσης. Οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν πλήρη πληροφόρηση και θα μπορούν συνειδητά να αποφασίζουν για την υγειονομική περίθαλψη που επιθυμούν, θα γνωρίζουν το ύψος των εξόδων με τα οποία θα επιβαρυνθούν καθώς και το ύψος των εξόδων που θα τους επιστραφεί. Όλα τα πιο πάνω μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας της περίθαλψης σε όλη την Ένωση. Το γεγονός αυτό δεν μπορεί παρά να έχει ευεργετικά αποτελέσματα τόσο στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στους ίδιους τους ευρωπαίους πολίτες.