Πολιτική Άμυνα


«Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά
Internal Market Information System (IMI)


Το σύστημα IMI αποσκοπεί στη στήριξη της διοικητικής συνεργασίας και στην απλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη δραστηριοποίηση επαγγελματιών και πάροχων υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ). Στο σύστημα ΙΜΙ έχουν πρόσβαση μόνο Αρχές που έχουν αρμοδιότητες σχετικές με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και την παροχή υπηρεσιών. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στις Αρχές αυτές να ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω τυποποιημένων ερωτημάτων, για επαγγελματίες και πάροχους υπηρεσιών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε άλλο κράτος μέλος.

Η Αρμόδια Αρχή ενός κράτους μέλους που δέχεται αιτήματα για εγγραφή στο μητρώο της από επαγγελματίες και πάροχους υπηρεσιών που είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχες Αρχές άλλων κρατών μελών, μπορεί μέσω του συστήματος να εντοπίσει τις αντίστοιχες Αρχές και, μέσω των τυποποιημένων ερωτημάτων που παρέχει το σύστημα, να συλλέξει πληροφορίες που αφορούν τους αιτητές, οι οποίες είναι σχετικές με το αντικείμενο των αιτήσεων τους.

Σημειώνεται ότι, με βάση τον Κανονισμό 1024/2012 (Κανονισμός ΙΜΙ), οι αιτητές έχουν το δικαίωμα και μπορούν να έχουν πρόσβαση στο αίτημα που τους αφορά όταν δικαιολογείται και έχουν δικαίωμα για ανάκληση τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ΙΜΙ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/imi-net ή να συνδεθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού: http://www.mcit.gov.cy»

Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά
Internal Market Information System (IMI)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό να διευκολύνει την επαγγελματική δραστηριοποίηση πολιτών της σε άλλα κράτη μέλη, έχει θεσπίσει δυο σχετικές Οδηγίες που αφορούν την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων (Οδηγία 2005/36/ΕΚ) και την παροχή Υπηρεσιών (Οδηγία 2006/123/ΕΚ). Οι διατάξεις των Οδηγιών αυτών μεταφέρθηκαν στην εθνική νομοθεσία με τη θέσπιση του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008 (Ν. 31(Ι)/2008) και του περί Ελευθερίας Εγκατάστασης Παροχών Υπηρεσιών και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Υπηρεσιών Νόμου του 2010 (Ν. 76(Ι)/2010).

Στα πλαίσια εφαρμογής των Οδηγιών αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει ένα ηλεκτρονικό εργαλείο/ σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, το Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (Internal Market Information System - IMI).

Το σύστημα IMI αποσκοπεί στη στήριξη της διοικητικής συνεργασίας και στην απλοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη δραστηριοποίηση επαγγελματιών και πάροχων υπηρεσιών σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (Ε.Ζ.Ε.Σ). Στο σύστημα ΙΜΙ έχουν πρόσβαση μόνο Αρχές που έχουν αρμοδιότητες σχετικές με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και την παροχή υπηρεσιών. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στις Αρχές αυτές να ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω τυποποιημένων ερωτημάτων, για επαγγελματίες και πάροχους υπηρεσιών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε άλλο κράτος μέλος.

Η Αρμόδια Αρχή ενός κράτους μέλους που δέχεται αιτήματα για εγγραφή στο μητρώο της από επαγγελματίες και πάροχους υπηρεσιών που είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχες Αρχές άλλων κρατών μελών, μπορεί μέσω του συστήματος να εντοπίσει τις αντίστοιχες Αρχές και, μέσω των τυποποιημένων ερωτημάτων που παρέχει το σύστημα, να συλλέξει πληροφορίες που αφορούν τους αιτητές, οι οποίες είναι σχετικές με το αντικείμενο των αιτήσεων τους.

Το σύστημα ΙΜΙ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, «μηχανισμό προειδοποίησης» που παρέχει στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να ενημερώνουν τις αρχές άλλων κρατών μελών για κάθε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική βλάβη στην υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή στο περιβάλλον.

Οι Συντονιστές του Συστήματος ΙΜΙ ενδέχεται επίσης να ενεργήσουν ως Αρμόδιες Αρχές και ως τέτοιες μπορούν να στείλουν ή να λάβουν αιτήματα πληροφόρησης. Επιπρόσθετα, ο Συντονιστής ο οποίος αποτελεί τη «Θυρίδα Εισερχόμενων Προειδοποιήσεων» καθώς και οι Συντονιστές Προειδοποιήσεων, μπορούν να ενημερώνουν τις αρχές άλλων κρατών μελών για δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική βλάβη στην υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή στο περιβάλλον μέσω του «μηχανισμού προειδοποίησης».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ΙΜΙ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/imi-net ή να συνδεθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού: http://www.mcit.gov.cy

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Στα πλαίσια εφαρμογής των Οδηγιών 2005/36/ΕΚ και 2006/123/ΕΚ και της εναρμονιστικής νομοθεσίας (Νόμος 31(Ι)/2008 και Νόμος 76(Ι)/2010), αντίστοιχα, το Υπουργείο Υγείας, για σκοπούς απλοποίησης των διαδικασιών και της διοικητικής συνεργασίας που απαιτείται για την εξέταση αίτησης εγγραφής μέλους σε μητρώο του Υπουργείου ή στο μητρώο Συμβουλίου Εγγραφής για το οποίο είναι αρμόδιο το Υπουργείο Υγείας, μπορεί, μέσω του συστήματος ΙΜΙ, να ζητήσει και να πάρει πληροφορίες που αφορούν τον αιτητή από την Αρμόδια Αρχή άλλου κράτους μέλους, στην οποία ο αιτητής έχει δηλώσει ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος.

Οι Συντονιστές του Συστήματος ΙΜΙ ενδέχεται επίσης να ενεργήσουν ως Αρμόδιες Αρχές και ως τέτοιες μπορούν να στείλουν ή να λάβουν αιτήματα πληροφόρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ΙΜΙ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/imi-net ή να συνδεθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού: http://www.mcit.gov.cy
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ


Φέρεται σε γνώση σας, ότι σε περίπτωση όπου πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο σε επαγγελματικό μητρώο που τηρεί το Υπουργείο ή οποιοδήποτε Συμβούλιο Εγγραφής για το οποίο είναι αρμόδιο το Υπουργείο Υγείας και υποβάλει αίτημα για εγγραφή σε Μητρώο Αρμόδιας Αρχής άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή της Ε.Ζ.Ε.Σ., το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, για σκοπούς απλοποίησης των διαδικασιών και της διοικητικής συνεργασίας που απαιτείται για την εξέταση αίτησης εγγραφής μέλους, εφόσον του ζητηθεί , μπορεί, μέσω του συστήματος ΙΜΙ, να κοινοποιήσει στην Αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, πληροφορίες που αφορούν τον αιτητή, σχετικές με το αντικείμενο της αίτησης εγγραφής του.

Οι Συντονιστές του Συστήματος ΙΜΙ ενδέχεται επίσης να ενεργήσουν ως Αρμόδιες Αρχές και ως τέτοιες μπορούν να στείλουν ή να λάβουν αιτήματα πληροφόρησης.

Βάσει του άρθρου 30 του Νόμου 76(Ι)/2010 το Συμβούλιο μπορεί να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών για κάθε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική βλάβη στην υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή στο περιβάλλον, μέσω του «μηχανισμού προειδοποίησης» που παρέχει το σύστημα ΙΜΙ.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ΙΜΙ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/imi-net ή να συνδεθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού: http://www.mcit.gov.cy