ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων


Αποστολή


Το Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΚΕΘ) του Υπουργείου Υγείας συστάθηκε το 2010, κατ' εφαρμογή απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με στόχο στην οριζόντια παρακολούθηση, οργάνωση και συντονισμό της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών θεμάτων και αποσκοπεί στον αποτελεσματικό συντονισμό, τόσο ενδοϋπουργικά όσο και διϋπουργικά, αλλά και στην ομαλή διαχείριση όλων των Ευρωπαϊκών θεμάτων που αφορούν στο Υπουργείο Υγείας.
Η αποστολή του ΚΕΘ είναι να συμβάλει στην επιτυχή και δημιουργική συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, σε θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητές του.


Επιμέρους Στόχοι

  • η αποτελεσματική εκπροσώπηση και συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας στο Συμβούλιο της ΕΕ μέσω της συνεχούς και ενεργού συμμετοχής του στις Ομάδες Εργασίας, στην Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) και στα Συμβούλια των Υπουργών Υγείας των ΚΜ
  • η συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε στενή συνεργασία με τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ (ΜΑΕΕ)
  • η συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας σε Διασκέψεις/ Συνέδρια/ Φόρουμ που διοργανώνονται από την εκάστοτε χώρα της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ
  • ο συντονισμός και η παρακολούθηση της εναρμονιστικής διαδικασίας
  • η αποτελεσματικότερη συμμετοχή του Υπουργείου Υγείας σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από διάφορους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της ΕΕ, για την αντίστοιχη απορρόφηση Κοινοτικών Κονδυλίων
  • ο γενικός συντονισμός του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Δημόσια Υγεία (2008-2013) και των επιμέρους στρατηγικών που αφορούν στη Δημόσια Υγεία
  • η διευκόλυνση και προώθηση του αποδοτικότερου συντονισμού των Τμημάτων/ Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σε θέματα ενωσιακού ενδιαφέροντος που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας (Δημόσια Υγεία, Φάρμακα, Τρόφιμα)


________________________________________________________________

Δραστηριότητες

Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ

Κεφάλαια Κοινοτικού Κεκτημένου

Ευρωπαϊκά ΠρογράμματαΣχετικά Αρχεία:

_______________________________________________
© 2011 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Υγείας