Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Κεφάλαια Κοινοτικού Κεκτημένου


Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «το κοινοτικό κεκτημένο συνιστά το κοινό υπόβαθρο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που συνδέει το σύνολο των κρατών μελών ως Ευρωπαϊκή Ένωση»,(http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/community_acquis_el.htm). Το εν λόγω κεκτημένο βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και περιλαμβάνει:

 • το περιεχόμενο, τις αρχές και τους πολιτικούς στόχους των Συνθηκών·
 • τη νομοθεσία που έχει εκδοθεί κατ' εφαρμογή των Συνθηκών και τη νομολογία του Δικαστηρίου·
 • τις δηλώσεις και τα ψηφίσματα που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της Ένωσης·
 • τις πράξεις που αφορούν την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας·
 • τις πράξεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων·
 • τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την Κοινότητα και εκείνες που έχουν συναφθεί από τα κράτη μέλη μεταξύ τους στον τομέα των δραστηριοτήτων της Ένωσης.

Εκτός από το κοινοτικό δίκαιο καθαυτό, το κοινοτικό κεκτημένο αποτελείται λοιπόν από όλες τις πράξεις που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από τους κοινούς στόχους που καθορίζουν οι Συνθήκες. Η Ένωση έχει θέσει ως στόχο να διατηρήσει ακέραιο το κοινοτικό κεκτημένο και να το αναπτύξει.

Οι υποψήφιες χώρες οφείλουν να αποδεχτούν αυτό το κοινοτικό κεκτημένο προτού προσχωρήσουν στην Ένωση. Οι παρεκκλίσεις από το κοινοτικό κεκτημένο αποτελούν την εξαίρεση και είναι περιορισμένης έκτασης. Για να μπουν στην Ένωση, οι υποψήφιες χώρες υποχρεούνται να μεταφέρουν το κεκτημένο στις εθνικές νομοθεσίες τους και να το εφαρμόζουν από την ημερομηνία της πραγματικής προσχώρησής τους.

Η πρόσβαση στη νομοθεσία και σε άλλα δημοσιευμένα έγγραφα της ΕΕ στις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δωρεάν για όλους τους πολίτες μέσω της ιστοσελίδας EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/)».

Το Υπουργείο Υγείας είναι υπεύθυνο για την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο και τη μεταφορά της ενδεδειγμένης κοινοτικής νομοθεσίας στο Εθνικό Δίκαιο, στους τομείς αρμοδιότητάς του, όπως:

 • Τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης, Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός, Φάρμακα, Καλλυντικά Προϊόντα και Πρόδρομες Ουσίες
 • Πόσιμο Νερό
 • Τομεακά επαγγέλματα των Ιατρών, των Νοσηλευτών και Μαιών, των Οδοντιάτρων, των Φαρμακοποιών
 • Παραϊατρικά επαγγέλματα των Φυσιοθεραπευτών, Λογοπαθολόγων, Χημικών, Κλινικών Εργαστηρίων, των Οπτικών, των Ψυχολόγων, των Διαιτολόγων, των Οδοντοτεχνιτών, των Ιατρικών Επισκεπτών, των Χειροπρακτών και των Αισθητικών.

No documents found


Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες