Ιατρικές Υπηρεσίες

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Τίτλος Σχεδίου: Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σκοπός
Το σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων, υπό μορφή κυβερνητικής χορηγίας σε Νοσηλευτήρια, για αγορά νέου/καινούργιου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, με έμφαση στην αγορά υψηλής ή ψηφιακής τεχνολογίας:
• για την αντικατάστασης υφιστάμενου εξοπλισμού ή
• για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών.

Χρηματοδότηση
Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέρχεται στα €5 εκατομμύρια.

Ύψος Χορηγίας
Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση στη βάση δύο καθεστώτων, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (De Minimis) και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (Γενικός Απαλλακτικός).

Για επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να λάβουν χρηματοδότηση με βάση τον Κανονισμό 1407/2013 (De Minimis), το ύψος χορηγίας ανέρχεται στο:
50% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση κάλυψης ανάγκης πρόσθετου εξοπλισμού
30% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση αντικατάστασης υφιστάμενου εξοπλισμού
• Μέγιστο ύψος χρηματοδότησης €200.000.

Για επιχειρήσεις που θα επιλέξουν χρηματοδότηση με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (Γενικός Απαλλακτικός), για την αγορά νέου/καινούργιου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού με σκοπό την κάλυψη πρόσθετης ανάγκης, το ύψος χορηγίας ανέρχεται στο:
20% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση μικρών επιχειρήσεων
10% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους
• Μέγιστο ύψος χρηματοδότησης €300.000.

Μια επιχείρηση δύναται να λάβει χρηματοδότηση στην βάση και των 2 πιο πάνω καθεστώτων (De minimis και Γενικό Απαλλακτικό) για μέχρι τρείς (3) διαφορετικές επενδυτικές προτάσεις (μέσω ξεχωριστής αίτησης). Δικαιούχοι Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν υφιστάμενα ή και νέα νοσηλευτήρια τα οποία είναι αδειούχα σύμφωνα με τον Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμο του 2001 έως 2022. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση/πρότασή τους μόνο με συστημένο ταχυδρομείο ή δια χειρός εξασφαλίζοντας απόδειξη παραλαβής. Το Έντυπο υποβολής της αίτησης θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που ζητούνται σ’ αυτό. Η χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023 έως 03 Ιουλίου 2023.

Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται στην πιο κάτω διεύθυνση:
Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων
(Υπόψη: κα Ανδρούλλα Στυλιανού)
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
Κτήριο «Γιώρκειο», Μεσοπάτωμα, Γραφείο Μ29
Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17
1448 Λευκωσίας

Η σειρά προτεραιότητας θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των προτάσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.

Για τυχόν πρόσθετες απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την:
κα Ανδρούλλα Στυλιανού
Τηλ.: 22605735/22605417
Email: mdequipmentgrants@mphs.moh.gov.cy


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παράρτημα VI_Κριτήρια επιδοτησης ιατροτεχνολογικου εξοπλισμου_18-01-2023.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παράρτημα V_Τυπικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Παράρτημα IV_Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οδηγός_Σχέδιο Επιδότησης ΙΕ_22-05-2023.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Παράρτημα ΙΧ_Δήλωση πραγματικών δικαιούχων σε πρόσκληση ΣΧ_18-01-2023.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παράρτημα ΙΙΙ_Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παράρτημα ΙΙ_Αναθεωρημένη Γραπτή Δήλωση Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Παράρτημα Ι_Αίτηση Επιδότησης.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Παράρτημα VIIΙ_Υποχρεώσεις Δημοσιότητας.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Παράρτημα VII_Βεβαίωση Προμηθευτή για την Αγορά Εξοπλισμού.docx

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word Παροχή διευκρινήσεων επί του Οδηγού Σχεδίου_Ιατροτεχνολογικός_Μάιος 2023_F.docx
Back To Top