Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGO

2022 - Ετήσια Έκθεση Πολυετών Εθνικών Σχεδίων Ελέγχου
Open Acrobat Reader File

2020 - Ετήσια Έκθεση Υγειονομικής Υπηρεσίας
Open Acrobat Reader File

2020 - Ετήσια Έκθεση Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου
Open Acrobat Reader File

2019 - Ετήσια Έκθεση Υγειονομικής Υπηρεσίας
Open Acrobat Reader File

2019 - Ετήσια Έκθεση Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου
Open Acrobat Reader File

2018 - Ετήσια έκθεση του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου
Open Acrobat Reader File

2018 - Ετήσια Έκθεση Υγειονομικής Υπηρεσίας
Open Acrobat Reader File

2018 - Ετήσια Έκθεση Πολυετών Εθνικών Σχεδίων Ελέγχου
Open Acrobat Reader File

2017 - Ετήσια Έκθεση Υγειονομικής Υπηρεσίας
Open Acrobat Reader File

2017 - Ετήσια Έκθεση Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου
Open Excel Worksheet

[ Open Excel Worksheet

[ Open Excel Worksheet

[ Open Acrobat Reader File

2017-2019 Τριετή Έκθεση Αποτελεσμάτων ελέγχου της Ποιότητας του Πόσιμου Νερού προς την Ε.Ε.
Open Acrobat Reader File

2016 - Ετήσια Έκθεση προς Ε.Ε. για τον Έλεχγο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
Open Acrobat Reader File

2016 - Ετήσια Έκθεση Υγειονομικής Υπηρεσίας
Open Acrobat Reader File

2016 - Ετήσια Έκθεση Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου
Open Acrobat Reader File

2015 - Ετήσια Έκθεση προς Ε.Ε. για τον Έλεχγο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
Open Acrobat Reader File

2015 - Ετήσια Έκθεση Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου
Open Acrobat Reader File

2014 μέχρι 2016 Επεξηγηματικό κείμενο τριετούς εκθέσεως
Open Acrobat Reader File

2014 - Ετήσια Έκθεση προς Ε.Ε. για τον Έλεχγο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
Open Acrobat Reader File

2014 - Ετήσια Έκθεση Υγειονομικής Υπηρεσίας
Open Acrobat Reader File

2014 - Ετήσια Έκθεση Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου
Open Acrobat Reader File

2013 - Ετήσια Έκθεση Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου
Open Acrobat Reader File

2013 - Έκθεση προς Ε.Ε. για τον Έλεχγο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
Open Acrobat Reader File

2012 - Ετήσια έκθεση Υγειονομικών του Υπουργείου Υγείας εφαρμογή των πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου
Open Acrobat Reader File

2012 - Ετήσια Έκθεση Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου
Open Acrobat Reader File

2012 - Έκθεση προς Ε.Ε. για τον Έλεχγο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
Open Acrobat Reader File

2011 - Έκθεση προς Ε.Ε. για τον Έλεχγο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
Open Acrobat Reader File

2010 Τριετής Έκθεση (2008-2010) προς Ε.Ε. για τον Έλεχγο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
Open Acrobat Reader File

2010 - Ετήσια Έκθεση προς Ε.Ε. για τον Έλεχγο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
Open Acrobat Reader File

2010 - Ετήσια Έκθεση Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου
Open Acrobat Reader File

2009 Ετήσια Έκθεση Υγειονομικής Υπηρεσίας
Open Acrobat Reader File

2009 - Ετήσια Έκθεση προς Ε.Ε. για τον Έλεχγο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
Open Acrobat Reader File

2009 - Ετήσια Έκθεση Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου
Open Acrobat Reader File

2008 - Ετήσια Έκθεση Υγειονομικής Υπηρεσίας
Open Acrobat Reader File

2008 - Ετήσια Έκθεση Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου
Open Acrobat Reader File

2008 - Ετήσια Έκθεση RASSF
Open Acrobat Reader File

2007 - Τριετής Έκθεση (2005 - 2007) προς Ε.Ε. για τον Έλεχγο του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης
Open Acrobat Reader File

2007 - Ετήσια Έκθεση RASSF
Open Acrobat Reader File

2006 - Ετήσια Έκθεση RASSF


Back To Top