Επικοινωνία  

Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου

Στοιχεία
Με την παρούσα αίτηση δίνω τη συγκατάθεση μου στο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου για χρήση των προσωπικών μου στοιχείων. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.