Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Υγείας

Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας


Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ιδρύθηκε με βάση τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμο (Ν.89(Ι)/2001) και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο με τριμερή εκπροσώπηση (Κυβέρνηση, εργοδότες και εργαζόμενοι) και έχει ως αποστολή του την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) στην Κύπρο.


No documents found

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Δικτυακή Πύλη

Ευρωπαϊκές Εκλογές

Ευρωπαϊκή Μέρα Αντιβιοτικών

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Για την Κύπρο

Υγεία ΕΕ

112

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις