Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ε.Σ.Ε. για την Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη

Διαφορές μεταξύ Οδηγίας 2011/24/ΕΕ και Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Νομική βάση
Επιστροφή εξόδων
Ισχύοντες Κανόνες
Κανονισμοί 883/04 και 987/09Ελεύθερη διακίνηση ατόμων· Προέγκριση χρειάζεται σε όλες τις θεραπείες
· Εκτός από τις θεραπείες που είναι ιατρικώς αναγκαίες κατά τη διάρκεια προσωρινής παραμονής στο κράτος μέλος θεραπείας
· Η προέγκριση δεν μπορεί να απορριφθεί εάν
  ;Η θεραπεία συμπεριλαμβάνεται στο «πακέτο ωφελημάτων υγείας»
  ;Η θεραπεία δεν μπορεί να γίνει εντός προθεσμίας ιατρικά δικαιολογημένης
· Κράτος μέλος θεραπείας

· «ως εάν ήταν ασφαλισμένος στο κράτος μέλος θεραπείας»

  · Εφαρμόζονται οι διατυπώσεις και οι προϋποθέσεις του κράτους μέλους θεραπείας
   · Το κράτος μέλος ασφάλισης πληρώνει απευθείας
   Οδηγία 2011/24Ελεύθερη διακίνηση ατόμων, φαρμάκων και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμούΔεν χρειάζεται προέγκριση,

   εκτός εάν η θεραπεία

   · Περιλαμβάνει τουλάχιστον μία διανυκτέρευση
   · Παρουσιάζει ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή / πληθυσμό
   · Ο πάροχος ενδέχεται να εγείρει σοβαρές και συγκεκριμένες ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα της περίθαλψης

   · Κράτος μέλος ασφάλισης

   · « ως εάν τύγχανε υγειονομικής περίθαλψης στο κράτος μέλος ασφάλισης»

    · Εφαρμόζονται οι διατυπώσεις και οι προϋποθέσεις του κράτους μέλους ασφάλισης
     · Ο ασθενής προπληρώνει και το κράτος μέλος ασφάλισης του επιστρέφει τα έξοδα
      · Εκτός: Εάν πληρούνται οι όροι του Κανονισμού 883/04, ισχύουν οι όροι αυτοί


      Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δυμοκρατίας

      Do you know you can get your healthcare in another EU country

      Υπουργείο Υγείας

      112