Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμος (ΚΕΦ.254)


Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται να απαιτήσει όπως πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση εγγραφής και δεν κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο τίτλο που αναφέρεται στο Παράρτημα I ή στο άρθρο 9Α:

(β) προσκομίσει αποδείξεις που ικανοποιούν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ότι κατέχει τέτοια πρακτική εξάσκηση στη φαρμακευτική ως το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ήθελε κρίνει επαρκή, την οποία απέκτησε είτε στη Δημοκρατία είτε σε κράτος μέλος είτε σε τρίτη χώρα, για περίοδο ενός τουλάχιστον έτους.

Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής με απόφαση του δύναται να ρυθμίζει τη διαδικασία και τις απαιτήσεις που αφορούν στην πρακτική εξάσκηση στη φαρμακευτική.

Η πρακτική εξάσκηση που απαιτείται για την εγγραφή φαρμακοποιού καθορίζεται σε δώδεκα μήνες. Οι έξι μήνες πρακτικής εξάσκησης θα γίνονται υποχρεωτικά σε εγκεκριμένο ιδιωτικό ή κυβερνητικό φαρμακείο.

Η υπόλοιπη πρακτική εξάσκηση μπορεί να γίνει εκτός από τα φαρμακεία που αναφέρονται πιο πάνω σε μια από τις πιο κάτω δραστηριότητες:

(α) Προετοιμασία της φαρμακευτικής μορφής των φαρμακευτικών προϊόντων·

(β) Παρασκευή και έλεγχος των φαρμακευτικών προϊόντων

(γ) Δοκιμή των φαρμακευτικών προϊόντων σε εργαστήριο δοκιμής

φαρμακευτικών προϊόντων

(δ) Αποθήκευση, διατήρηση και διανομή των φαρμακευτικών προϊόντων στο

στάδιο της χονδρικής πώλησης

(ε) Εφοδιασμός, προετοιμασία, έλεγχος, αποθήκευση, διανομή και διάθεση

ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμακευτικών προϊόντων της απαιτούμενης

ποιότητας στα φαρμακεία που είναι ανοικτά στο κοινο

(στ) Προετοιμασία, έλεγχος, αποθήκευση, διανομή ασφαλών και

αποτελεσματικών φαρμακευτικών προϊόντων της απαιτούμενης ποιότητας

στα νοσοκομεία

Η έναρξη πρακτικής εξάσκησης προϋποθέτει την επιτυχία σε όλα τα μαθήματα του 4ου έτους εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια του 5ου έτους φοίτησης, επιτρέπονται μόνο μαθήματα που αφορούν τη Νομοθεσία, εβδομαδιαίες εκπαιδευτικές διαλέξεις, σεμινάρια τα οποία θα διδάσκονται εκτός του καθορισμένου ωραρίου των φαρμακείων ή χώρων εγκεκριμένων για την πρακτική εξάσκηση (π.χ. τα απογεύματα Τετάρτης ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση από τους ασκούμενους φοιτητές.)

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή γραπτής αίτησης στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής από τους ενδιαφερόμενους και η επίβλεψη πρακτικής εξάσκησης από φαρμακοποιό ο οποίος πληροί τα πιο κάτω:

· έχει τουλάχιστον τριετή πείρα

· δεν έχει κανένα είδος σχέσης με τον ασκούμενο φοιτητή (άμεση συγγένεια, γάμος, οικονομικά συμφέροντα,…)

· συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο που έχει εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή

· εκπαιδεύει μόνο ένα φοιτητή κάθε φορά

Με βάση τους όρους που έθεσε το Συμβούλιο Φαρμακευτικής για την εκπαίδευση φοιτητών Φαρμακευτικής, σε κάθε φαρμακείο μπορεί να τυγχάνει εκπαίδευσης ένας μόνο φοιτητής.

Το Συμβούλιο, μέσω του Έφορου Φαρμακευτικής, πρέπει να ενημερώνεται πριν από την έναρξη της πρακτικής εξάσκησης ή μέρος αυτής μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικώς.

Εξάσκηση για την οποία το Συμβούλιο δεν έχει ενημερωθεί δε θα λογίζεται για τον υπολογισμό της πρακτικής εξάσκησης που απαιτείται. Η ελάχιστη διάρκεια της Πρακτικής εξάσκησης στο ίδιο φαρμακείο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 συνεχόμενοι μήνες, όταν είναι εφικτό. Πρακτική εξάσκηση για χρονική περίοδο μικρότερη του ενός μηνός δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Εξαίρεση μπορεί να γίνει κατά τη διάρκεια των ετησίων αδειών των φαρμακείων.

Η πρακτική εξάσκηση ή μέρος αυτής μπορεί να γίνει εκτός Κύπρου, σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος, υπό τον όρο ότι γίνεται σε τόπο εγκεκριμένο από την Αρμόδια Αρχή του Κράτους Μέλους αυτού και νοουμένου ότι η βεβαίωση προσυπογράφεται από τη σχετική Αρμόδια Αρχή.

Η παρακολούθηση εργασίας των ασκούμενων στην Κύπρο θα γίνεται από τα σχετικά Πανεπιστήμια κάτω από την επίβλεψη των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

Η αξιολόγηση αναμένεται να γίνεται μέσω τήρησης log book όπου θα περιγράφονται οι βασικές δραστηριότητες, ασκήσεις και υποχρεώσεις του ασκούμενου στο φαρμακείο, παρουσίες στο φαρμακείο, παρακολουθήσεις διαλέξεων και εξέταση στο τέλος κάθε εξάμηνου.

Διαδικασία

Ο αιτητής συμπληρώνει και αποστέλλει την Αίτηση Έναρξης στην πιο κάτω διεύθυνση:

Ταχυδρομικώς:

    Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

    1475 Λευκωσία

  Μέσω υπηρεσιών παράδοσης courier:
    Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

    Προπυλαίων 6

    2033 Λευκωσία

  Μετά την ολοκλήρωση πρακτικής εξάσκησης, ο φοιτητής συμπληρώνει και αποστέλλει τη σχετική Βεβαίωση στην πιο πάνω διεύθυνση.Έναρξη Πρακτικής Εξάσκησης
Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής ΕξάσκησηςShare