Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Ο Τομέας Καθορισμού Τιμών Φαρμάκων έχει ως αρμοδιότητα την υποστήριξη των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων (ΕΕΤΦ), της οποίας οι λειτουργίες καθορίζονται στο Μέρος VII του Κεφαλαίου Γ του Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμο του 2001 (70(I)/2001). Επιπρόσθετα ο τομέας έχει αναλάβει την υποστήριξη της Επιτροπής Φαρμάκων Εξωσωματικής Γονιμοποίησης στα πλαίσια του Σχεδίου Αντιμετώπισης της Υπογονιμότητας.


Στις επιμέρους αρμοδιότητες του τομέα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  · Εξέταση των αιτήσεων καθορισμού, αύξησης και μείωσης της χονδρικής και λιανικής τιμής συνταγογραφούμενων φαρμάκων σύμφωνα με τα κριτήρια της Νομοθεσίας και των σχετικών Υπουργικών Γνωστοποιήσεων, την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων με βάση τις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας καθώς και τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη διαφάνεια 89/105 ΕΕ
   · Προετοιμασία της θεματολογίας για τις συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων (ΕΕΤΦ) και παρουσίαση των θεμάτων σε αυτήν
   · Ετοιμασία τιμοκαταλόγου φαρμακευτικών προϊόντων και δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
    · Ενημέρωση Μητρώου για Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)
    · Ετήσια Επικαιροποίηση του Ενιαίου Τιμοκαταλόγου δυνάμει των διατάξεων της Υπουργικής Γνωστοποίησης
     · Αξιολόγηση της τιμολογιακής πολιτικής (κάθε 2 χρόνια) δυνάμει των διατάξεων της Υπουργικής Γνωστοποίησης
     · Διαχείριση του καταλόγου φαρμάκων του σχεδίου συμπληρωμής (co-payment) για φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της υπογονιμότητας
      · Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς Τιμολόγησης Φαρμάκων και Τιμολογιακής Πολιτικής όπως το PPRI (Pharmaceutical pricing and reimbursement information) του ΠΟΥ (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) καθώς και στις συναντήσεις συνεργαζόμενων χωρών για την EURIPID (European Integrated Price Information Database)


     No documents found     Share