Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Ημερομηνία Τομείς Θέμα Σχόλια Σχετικά Αρχεία
Incorrect data type for operator or @Function: Time/Date expected Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
22/04/2024 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ CPP
CHANGE IN THE SUBMISSION PROCEDURE FOR THE APPLICATIONS FOR THE ISSUING OF A CPP.
Φ.Υ.111 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
07/02/2024 Επιθεώρηση Παρασκευής και Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων
GMDP Inspectorate
Τερματισμός Αδειών Χονδρικής Πώλησης και Παρασκευής σε εταιρείες που παραμένουν ανενεργές για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
07/12/2023 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Κατάθεση μακετών (mock-ups) στοιχειώδους και εξωτερικής συσκευασίας στα πλαίσια αιτήσεων για έκδοση/ανανέωση/τροποποίηση αδειών κυκλοφορίας.
Submission of mock-ups for the outer and immediate packaging of a pharmaceutical product, during the Initial Marketing Authorization/Renewal/Variation procedures.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
07/12/2023 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Αμιγώς εθνικές διαδικασίες για προϊόντα αδειοδοτημένα μέσω MRP/DCP διαδικασίας.
Purely National regulatory activities for products authorized via MRP/DCP procedure.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
07/12/2023 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Εξάντληση αποθεμάτων φαρμακευτικών προϊόντων μετα απο τροποποίηση ή λήξη της άδειας κυκλοφορίας.
Stock exhaustion of pharmaceutical products following variation or expiration of the marketing authorisation.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
12/10/2023 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Υποβολή γνωστοποιήσεων διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης
Submission of notifications for the distribution of medicinal products for human use
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
12/10/2023 Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
06/10/2023 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Τρόπος κατάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων για παράγωγα αίματος και ανοσολογικά προϊόντα (OCABAR)
Submission prcedure of pharmaceutical products based on human blood or plasma/immunological (OCABAR)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
26/07/2023 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Νέα έντυπα και τρόπος υποβολής αιτημάτων για τις διαδικασίες zero day MRP (initial wave) και zero day rMRP διαδικασίες
Introduction of new "Letter of Intent" forms and information on how to submit documentation concerning zero day MRP (initial wave) and zero day rMRP procedures
Ph.S.164 , Ph.S.167 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
11/07/2023 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Υποβολή γνωστοποιήσεων διακίνησης και στοιχείων πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης
Submission of sales data and notifications for the distribution of medicinal products for human use
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
20/04/2023 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Legal Status of Pharmaceutical Products Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
20/04/2023 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Τρόπος διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
08/12/2022 Κλινικές Δοκιμές
Clinical Trials
Αλλαγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή αιτήσεων Κλινικών Δοκιμών
Change of e-mail address for the submission of CTAs
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
26/09/2022 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Διαχείριση λανθασμένων πληρωμών παραβόλων για υποβολή αιτήσεων για φαρμακορυθμιστικές διαδικασίες
Handling of incorrect payment of fees during regulatory procedures
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
02/08/2022 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Παρεκκλίσεις που σχετίζονται με το Brexit βάσει της Οδηγίας 2022/642 και του Κανονισμού 2022/641
Brexit Derogation in accordance with Directive 2022/642/EC and Regulation 2022/641
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
15/04/2022 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Υποβολή γνωστοποιήσεων διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής
Submission of notifications for the distribution of medicinal products for human use through an electronic application
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
15/04/2022 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Αναφορά ελλείψεων φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής
Reporting of shortages of medicinal products for human use through an electronic application
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
31/03/2022 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην Δημοκρατία
Electronic submission of data relating to the volume of sales of pharmaceutical products marketed in the Republic of Cyprus
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
07/02/2022 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Αλλαγή της αίτησης ανανέωσης ειδικής άδειας κυκλοφορίας
Change of the application form for the renewal of an exceptional Marketing Authorization
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
01/12/2021 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Υποχρεωτική υποβολή αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας CESP-1 Ιανουαρίου 2022
CESP compulsory submissions-1 Jenuary 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
10/11/2021 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Έλεγχος του SAFE-PASS από τα φαρμακεία Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
05/11/2021 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Υποχρεωτική υποβολή αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας CESP
CESP compulsory submissions
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
14/09/2021 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Εφαρμογή του Κατ΄Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/161 της Επιτροπής, της 2ης Οκτωβρίου 2015, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που εμφανίζονται στη συσκευασία των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση
Implementation of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/161 of 2 October 2015, supplementing Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council by laying down detailed rules for the safety features appearing on the packaging of medicinal products for human use
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
14/09/2021 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Εφαρμογή του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/161 της Επιτροπής
Implementation of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/161
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
24/05/2021 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Εγκύκλιος ΦΥ για χονδρική πώληση φαρμακευτικών προϊόντων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
05/03/2021 Κλινικές Δοκιμές
Clinical Trials
Ηλεκτρονική κατάθεση αιτήσεων κλινικών δοκιμών
Electronic submission CTAs
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
09/02/2021 Επιθεώρηση Παρασκευής και Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων
GMDP Inspectorate
Καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων για κατάθεση αιτήσεων ανανέωσης Αδειών Χονδρικής Πώλησης και Αδειών Παρασκευής/ Εισαγωγής από τρίτες χώρες π. χωρίς Άδεια Κυκλοφορίας-από ετιαρείες οι οποίες δεν διαθέτουν Άδεια Χονδρικής Πώλησης.pdf
10/11/2020 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Συνταγογράφηση ελεγχομένων φαρμάκων μέσω της πλατφόρμας του ΟΑΥ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
25/09/2020 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Εγκύκλιος ΦΥ για εφαρμογή Κανονισμού 2016.161 (safety features) 161 (safety features).pdf
25/06/2020 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Κατ' οίκον παράδοση φαρμάκων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
10/04/2020 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Εκτέλεση συνταγών κατά την περίοδο των μέτρων για τον COVID-19 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
12/03/2020 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας αναφορικά με την τήρηση αρχείου συνταγών και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των φαρμακευτικών προϊόντων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
03/03/2020 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Ανεξέλεγκτη χρήση/ κατάχρηση αντιβιοτικών
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
03/01/2020 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Η Κύπρος ως Κράτος Μέλος Αναφοράς (RMS)
Decentralized Procedure (DCP) with Cyprus as the Reference Member State (RMS)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
26/11/2019 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Υποχρεωτικές ηλεκτρονικές υποβολές μέσω CESP-Ηλεκτρονική υπογραφή-Τέλη JCC
CESP mandatory submissions - JCC fees
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
15/07/2019 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Νομικές υποχρεώσεις τοπικών φορέων που παρασκευάζουν ή/και εισάγουν και διανέμουν φαρμακευτικά προϊόντα στην Κύπρο όσον αφορά στην επάρκεια επάρκεια φαρμάκων στην Κυπριακή αγορά Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
06/05/2019 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Administrative zero Days MRP (initial wave) Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
05/03/2019 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Εφαρμογή του Άρθρου 23 του Κατ΄Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/161 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που εμφανίζονται στη συσκευασία των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση
Implementation of Article 23 of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/161 supplementing Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council by laying down detailed rules for the safety features appearing on the packaging of medicinal products for human use
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
05/03/2019 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Εφαρμογή του άρθρου 23 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016_161
Implementation of article 23 of Commission Delegated Regulation 2016_161
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
11/01/2019 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Κατάλογος αναγκαίων φαρμάκων για εγγραφή και κυκλοφορία στην κυπριακή αγορά (ιδιωτικός και δημόσιος τομέας)
List of critical products for registration and marketing in Cyprus (private and public sector)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
07/01/2019 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης 
Marketing Authorisations for Medicinal Products
e - Submission Roadmap και κατάθεση στοιχείων σε μορφή eCTD
e - Submission Roadmap and eCTD Submissions
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
28/11/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Χρονοδιαγράμματα για έκδοση-ανανέωση Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων μέσω εθνικής διαδικασίας
Timelines for applications for new marketing authorisations and renewals for pharmaceutical products via the national procedure
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
28/11/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Χρονοδιαγράμματα για την έκδοση,ανανέωση ΑΚ φαρμ. προϊόντων μέσω εθνικής διαδικασίας
Timelines for applications for new marketing authorisations and renewals for medicinal products via national procedure
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
01/08/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Εφαρμογή του Κατ΄Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/161 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2001/83/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων σχετικά με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που εμφανίζονται στη συσκευασία των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση
Implementation of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/161 supplementing Directive 2001/83/EC of the European Parliament and of the Council by laying down detailed rules for the safety features appearing on the packaging of medicinal products for human use
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
01/08/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Εφαρμογή του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/161 της Επιτροπής
Implementation of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/161
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
01/08/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Εφαρμογή προτύπων ISO για την ταυτοποίηση των φαρμ. προϊόντων - IDMP
Implementation of ISO standards for the identification of medicinal products - IDMP
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
01/08/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Προετοιμασία τοπικών φορέων εν όψει της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (BREXIT)
Preparation of local stakeholders for UK's departure from the EU (BREXIT)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
08/06/2018 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Πρακτική εξάσκηση στην Φαρμακευτική Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
07/06/2018 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Σωστή Φύλαξη Φαρμάκων-2018 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
14/03/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Ειδικές Άδειες Κυκλοφορίας
Exceptional Marketing Authorisations
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
15/02/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Διαδικασία zero Days rMRP - Αμοιβαίας Αναγνώρισης μηδέν ημερών
Zero days rMRP procedure
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
15/02/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Τρόπος διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων
Legal status of pharmaceutical products
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
12/01/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Έκδοση, ανανέωση Αδειών Παράλληλης Εισαγωγής
Issue/Renewal of Parallel Import Licenses
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
11/01/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Έγγραφα που απαιτούνται για τη Μεταφορά Άδειας Κυκλοφορίας
List of documents required for MA transfer
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
12/12/2017 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Εφαρμογή του Κατ εξουσιδότηση Κανονισμού 2016-161-ΕΚ για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
11/10/2017 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Πιστή εφαρμογή της σχετικής Νομοθεσίας που αφορά τα φαρμακεία Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
26/01/2016 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Πρακτική εξάσκηση στην Φαρμακευτική-2016 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
25/01/2016 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) στα φαρμακεία της Κύπρου Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
12/08/2015 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Προμήθεια του ελεγχόμενου φαρμακευτικού προϊόντος Ultiva (Remifentanil) Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
08/06/2015 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Εφαρμογή της Νομοθεσίας σχετικά με την Συνταγογράφηση Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
18/05/2015 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Εταιρείες που διεξάγουν επιχείρηση φαρμακοποιού κατά παραάβση των διατάξεων του Ν.155 (Ι) 2000 155 (Ι) 2000.pdf
06/04/2015 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Εφαρμογή των περί Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμών -2015 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
06/04/2015 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Πιστή εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά την προμήθεια συνταγογραφούμενων φαρμάκων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
02/01/2015 Φαρμακοεπαγρύπνηση
Pharmacovigilance
Τοπικές απαιτήσεις σχετικά με την υποβολή των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου (RMP) και Μέτρα Ελαχιστοποίησης του Κινδύνου (RMM)
Local requirements regarding the submission of Risk Management Plans (RMPs) and Risk Minimisation Measures (RMMs)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
02/01/2015 Φαρμακοεπαγρύπνηση
Pharmacovigilance
Απαιτήσεις για το Τοπικά Ειδικευμένο Άτομο για Φαρμακοεπαγρύπνηση (Local QPPV) / Υπεύθυνο Άτομο για Φαρμακοεπαγρύπνηση (Local RPPV) - Υπενθύμιση και διευκρινίσεις
Requirements for Local QPPV/RPPV – Reminder and Clarifications
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
01/07/2014 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Πρόσοψη Φαρμακείου Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
01/07/2014 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Σωστή φύλαξη των φαρμάκων Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
24/01/2014 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Εφαρμογή των περί Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων ουσιών Κανονισμών Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
24/01/2014 Επιθεώρηση Φαρμακείων & Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Πιστή εφαρμογή της Νομοθεσίας που αφορά τα φαρμακεία Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
08/07/2013 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Αλλαγές στις πληροφορίες για τα Φαρμακευτικά Προϊόντα (ΠΧΠ ΦΟΧ) συνεπεία της νέας νομοθεσίας για την Φαρμακοεπαγρύπνηση Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
26/01/2012 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
New dedicated electronic mailboxes for MRP/DCP procedures Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
22/08/2011 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Repeat Mutual Recognition Procedure (rMRP): Administrative (or Zero Days) Repeat MRP with Cyprus as the only CMS Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
17/09/2007 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations for Medicinal Products
Διατήρηση άδειας κυκλοφορίας
Sunset clause
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat

Share
Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης Back To Top