Φαρμακευτικές ΥπηρεσίεςΟ Τομέας Καλλυντικών των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την κυκλοφορία καλλυντικών προϊόντων στην Κύπρο.

Στις 11 Ιουλίου του 2013, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα Καλλυντικά Προϊόντα 1223/2009/ΕΚ. Σκοπός του Κανονισμού είναι η θέσπιση κανόνων με τους οποίους θα πρέπει να συμμορφώνονται τα καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή αγορά, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Επιπλέον, το 2017 ψηφίστηκε ο περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμος Ν57(1)/2017 στον οποίο περιλαμβάνονται Εθνικές Διατάξεις αναφορικά με την κυκλοφορία και έλεγχο καλλυντικών προϊόντων στην Κυπριακή αγορά.

Ως εκ τούτου, όλα τα καλλυντικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού και της Εθνικής Νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τον Περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμο, έχει ιδρυθεί Συμβούλιο Καλλυντικών το οποίο αποτελεί την Αρμόδια Αρχή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των καλλυντικών προϊόντων στην Κύπρο.

Η κύρια αρμοδιότητα του Συμβουλίου Καλλυντικών είναι η έκδοση αδειών παρασκευής καλλυντικών προϊόντων. Το Συμβούλιο έχει επιπλέον συμβουλευτικές αρμοδιότητες προς τον Υπουργό Υγείας, για θέματα που αφορούν τα καλλυντικά προϊόντα.

Ο Τομέας Καλλυντικών Προϊόντων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών παρέχει όλη τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς το Συμβούλιο Καλλυντικών.


Share