Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


    Ο Τομέας Επιθεώρησης είναι υπεύθυνος για τα πιο κάτω:
    · Έκδοση αδειών σε επισκέπτες στην Κύπρο που μεταφέρουν μαζί τους μικρές ποσότητες διεθνώς
    ελεγχόμενων ναρκωτικών παρασκευασμάτων για τη θεραπεία τους
    · Έκδοση αδειών εισαγωγής/εξαγωγής Ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών

Guidelines for Travellers Carrying Personal Medication.pdf

Application Form for Import for Personal Use.doc

Αίτηση έκδοσης άδειας Εισαγωγής Ναρκωτικών-Ψυχότροπων-Πρόδρομων.doc

Αίτηση έκδοσης άδειας Εξαγωγής Ναρκωτικών-Ψυχοτρόπων.doc

Share