Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Ημερομηνία Τομείς Θέμα Σχόλια Σχετικά Αρχεία
30/01/2024 Επιθεώρηση Παρασκευής και Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων
GMDP Inspectorate
Αίτηση για Έκδοση πιστοποιητικού από τον Τομέα GxP
Application for issuance of a certificate by GxP Inspectorate
Φ.Υ.168 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
29/01/2024 Καλλυντικά Προϊόντα
Cosmetic Products
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Application for the issuance of a free sales certificate
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
02/08/2022 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations of Human Medicinal Products
Brexit Derogation Request Form Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations of Human Medicinal Products
Αίτημα για εισαγωγή φαρμακευτικού προϊόντος σε ονομαστική βάση (βάσει του άρθρου 3(6) του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου
Application for the importation of a pharmaceutical product on a named basis (according to article 3(6) of the Medicinal Products for Human Use (Control of Quality, Supply and Pricing) Law)
Φ.Υ.163 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Φαρμακοεπαγρύπνηση
Pharmacovigilance
Kοινοποίηση των στοιχείων για το Τοπικά Ειδικευμένο Άτομο για Φαρμακοεπαγρύπνηση (Local QPPV) / Τοπικά Υπεύθυνο Άτομο για Φαρμακοεπαγρύπνηση (Local RPPV)
Notification of the particulars for the Local Qualified / Responsible Person for Pharmacovigilance.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
06/05/2022 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations of Human Medicinal Products
Έντυπο Πιστοποιητικών Φαρμακευτικού Προϊόντος
Certificate of Pharmaceutical Product Template
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
06/05/2022 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations of Human Medicinal Products
Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικών Φαρμακευτικού Προϊόντος ή Πιστοποιητικών πληροφοριακού περιεχομένου
Application for the Issue of Certificate of Pharmaceutical Product or Certificate of a general informational nature
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
2/09/2014 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations of Human Medicinal Products
Ενημέρωση για απόσυρση της αίτησης για έκδοση ΑΚ φαρμ. προϊόντος
Notification of withdrawal of the application for the issue of MA of a medicinal product
Φ.Υ.156 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
2/09/2014 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations of Human Medicinal Products
Ενημέρωση για απόσυρση της ΑΚ φαρμ. προϊόντος
Notification of withdrawal of the MA of a medicinal product
Φ.Υ.140 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Ναρκωτικά, Ψυχότροπα και Πρόδρομες ουσίες
Narcotics, Psychotropics and Drug Precursors
Application Form for Travellers to Bring their Medication in to Cyprus for Personal Use Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Ναρκωτικά, Ψυχότροπα και Πρόδρομες ουσίες
Narcotics, Psychotropics and Drug Precursors
Αίτηση για Έκδοση Άδειας Εξαγωγής Ναρκωτικών, Ψυχοτρόπων και Πρόδρομων Ουσιών
Application for the Issuance of an Export Licence for Narcotics, Psychotropics and Drug Precursors
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Ναρκωτικά, Ψυχότροπα και Πρόδρομες ουσίες
Narcotics, Psychotropics and Drug Precursors
Αίτηση για Εγγραφή Εταιρείας στο Μητρώο Εταιρειών που Εμπορεύονται Πρόδρομες Ουσίες των Ναρκωτικών
Application for the Registration of Companies in the Register of Companies that Trade Drug Precursors
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ναρκωτικά, Ψυχότροπα και Πρόδρομες ουσίες
Narcotics, Psychotropics and Drug Precursors
Αίτηση Έκδοσης Άδειας Εισαγωγής Πρόδρομων Ουσιών Ναρκωτικών
Application for the Issuance of a Licence for the Import of Drug Precursors
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Ναρκωτικά, Ψυχότροπα και Πρόδρομες ουσίες
Narcotics, Psychotropics and Drug Precursors
Αίτηση για Έκδοση Άδειας Εξαγωγής Πρόδρομων Ουσιών Ναρκωτικών Κατηγορίας 4
Application for the Issuance of an Export Licence for Category 4 Drug Precursors
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Ναρκωτικά, Ψυχότροπα και Πρόδρομες ουσίες
Narcotics, Psychotropics and Drug Precursors
Αίτηση για Έκδοσης Άδειας Εισαγωγής Ναρκωτικών και Ψυχότροπων Ουσιών
Application for the Issuance of an Export Licence for Narcotic and Psychotropic substances
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Επιθεώρηση Φαρμακείων - Εγγραφή Φαρμακοποιού
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Αίτηση για Εγγραφή Φαρμακοποιού - Πτυχίο εκτός Παραρτήματος 1
Application for Pharmacist Registration - exclude Annex 1
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Επιθεώρηση Φαρμακείων - Εγγραφή Φαρμακοποιού
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Δήλωση για Παροχή Υπηρεσίων Φαρμακοποιού στην Κύπρο
Declaration for Provision of Pharmacist Services in Cyprus
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Επιθεώρηση Φαρμακείων - Εγγραφή Φαρμακοποιού
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Έναρξη Πρακτικής Εξάσκησης στη Φαρμακευτική
Commencement of Pharmacist Pre-Registration Training
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Επιθεώρηση Φαρμακείων - Εγγραφή Φαρμακοποιού
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Αίτηση για Συμμετοχή στις Εξετάσεις Εγγραφής Φαρμακοποιού
Application for Participation in the Pharmacist Registration Examaniation
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Επιθεώρηση Φαρμακείων - Εγγραφή Φαρμακοποιού
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Αίτηση για Μετακίνηση/Επέκταση Φαρμακείου
Application for Relocation / Expansion of a Pharmacy
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Επιθεώρηση Φαρμακείων - Εγγραφή Φαρμακοποιού
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Αίτηση για Εγγραφή Φαρμακοποιού - Άδεια Επαγγέλματος
Application for Pharmacist Registration - Registration Certificate
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Επιθεώρηση Φαρμακείων - Εγγραφή Φαρμακοποιού
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Αίτηση για Νέο Φαρμακείο - Εταιρεία
Application for a New Pharmacy - Company
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Επιθεώρηση Φαρμακείων - Εγγραφή Φαρμακοποιού
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Αίτηση για Νέο Φαρμακείο - Φυσικό Πρόσωπο
Application for a New Pharmacy - Individual (Natural Person)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Επιθεώρηση Φαρμακείων - Εγγραφή Φαρμακοποιού
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Βεβαίωση Πρακτικής Εξάσκησης στη Φαρμακευτική
Declaration of Completion of Pharmacist Pre-Registration Training
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Επιθεώρηση Φαρμακείων - Εγγραφή Φαρμακοποιού
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Έντυπο Φ
Form I (Individual)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Επιθεώρηση Φαρμακείων - Εγγραφή Φαρμακοποιού
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Έντυπο Ε
Form E
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
25/07/2023 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations of Human Medicinal Products
Έντυπο πρόθεσης κατάθεσης repeat use Zero Days (rMPR)
Letter of Intent for Repeat zero Days MRP (rMRP)
Φ.Υ.164 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
25/07/2023 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations of Human Medicinal Products
Έντυπο πρόθεσης κατάθεσης για Administrative zero Days MRP initial wave
Letter of Intent for Administrative zero Days MRP (initial wave)
Φ.Υ.167 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
02/09/2014 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations of Human Medicinal Products
Αίτηση Καταχώρησης Ομοιοπαθητικού ΦΠ
Application form - homeopathic medicinal product for human use
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
02/09/2014 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations of Human Medicinal Products
Αίτηση ανανέωσης Καταχώρησης Ομοιοπαθητικού ΦΠ
Application form for the renewal of registration of a homeopathic medicinal product
Φ.Υ.102 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
20/4/2016 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations of Human Medicinal Products
Αίτηση ανανέωσης Ειδικής Άδειας Κυκλοφορίας ΦΠ για Ανθρώπινη χρήση σύμφωνα με το άρθρο 13Α
Application form for the renewal of an Exceptional MA under article 13A
Φ.Υ.148δ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
18/01/2018 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations of Human Medicinal Products
Αίτηση έκδοσης-ανανέωσης Άδειας Παράλληλης Εισαγωγής ΦΠ για ανθρώπινη χρήση
Application form for the issuance/renewal of a parallel import license
Φ.Υ.127β Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
27/3/2015 Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations of Human Medicinal Products
Αίτηση έκδοσης Ειδικής Άδειας Κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος για ανθρώπινη χρήση σύμφωνα με το άρθρο 13Α
Application form for the issuance of an Exceptional MA under article 13A
Φ.Υ.129γ Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα συνημμένα.
28/06/2007 Καλλυντικά Προϊόντα
Cosmetic Products
Αίτηση για Έκδοση/Ανανέωση Άδειας Παρασκευής Καλλυντικών Προϊόντων
Application for the Issuance/Renewal of a Manufacturing Licence for Cosmetic Products
Φ.Υ.133 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
Καλλυντικά Προϊόντα
Cosmetic Products
Αίτηση για Τροποποίηση Άδειας Παρασκευής Καλλυντικών Προϊόντων
Application for the Modification of a License for the Manufacture of Cosmetic Products
Φ.Υ.146 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
02/09/2014 Επιθεώρηση Παρασκευής και Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων
GMDP Inspectorate
Αίτηση για Τροποποίηση Άδειας Χονδρικής Πώλησης Φαρμακευτικών Προϊόντων
Application for the Variation of the Wholesale of Pharmaceutical Products Licence
Φ.Υ.149 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
02/09/2014 Επιθεώρηση Παρασκευής και Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων
GMDP Inspectorate
Αίτηση για εξετάσεις προς εξασφάλιση Άδειας Χονδρικής Πώλησης
Application for Examination for a Wholesale of Pharmaceutical Products Licence
Φ.Υ. 99 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
02/09/2014 Επιθεώρηση Παρασκευής και Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων
GMDP Inspectorate
Αίτηση για Τροποποίηση Άδειας Παρασκευής και Εισαγωγής Φαρμακευτικών Προϊόντων από Τρίτες Χώρες
Application for the Variation of the Wholesale of Pharmaceutical Products Licence
Φ.Υ.139 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
02/09/2014 Επιθεώρηση Παρασκευής και Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων
GMDP Inspectorate
Αίτηση για Επιθεώρηση Υποστατικών Χονδρικής Πώλησης Φαρμακευτικών Προϊόντων
Application for the Inspection of Facilities for the Wholesale of Pharmaceutical Products
Φ.Υ. 96 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
02/09/2014 Επιθεώρηση Παρασκευής και Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων
GMDP Inspectorate
Αίτηση για καταχώρηση στο Μητρώο Πρόσωπων που Πρακτορεύουν Φαρμακευτικά Προϊόντα με μόνιμη διεύθυνση στην Κυπριακή Δημοκρατία
Application for the Modification of a License for the Manufacture and the Import of Medicinal Products from Third Countries
Φ.Υ.150 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
02/09/2014 Επιθεώρηση Παρασκευής και Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων
GMDP Inspectorate
Αίτηση για Έκδοση/Ανανέωση Άδειας Χονδρικής Πώλησης Φαρμακευτικών Προϊόντων
Application for the Issue/Renewal of a Wholesale Licence for Medicinal Products
Φ.Υ.114 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
02/09/2014 Επιθεώρηση Παρασκευής και Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων
GMDP Inspectorate
Αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Ειδικευμένων Προσώπων
Application for registration in the Register of Qualified Persons
Φ.Υ.108 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
02/09/2014 Επιθεώρηση Παρασκευής και Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων
GMDP Inspectorate
Αίτηση για Έκδοση/Ανανέωση Άδειας Παρασκευής/Εισαγωγής Φαρμακευτικών Προϊόντων από Τρίτες Χώρες
Application for the Issue/Renewal of the Manufacturing/Import of Medicinal Products License from Third Countries
Φ.Υ. 91 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word
02/09/2014 Επιθεώρηση Παρασκευής και Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων
GMDP Inspectorate
Αίτηση για Επιθεώρηση Υποστατικών Παρασκευής/Εισαγωγής Φαρμακευτικών Προϊόντων από Τρίτες Χώρες
Application for the inspection of facilities for Manufacturing/Import of Medicinal from Third Countries
Φ.Υ. 92 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word

Share
Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης Back To Top