Γενικό Χημείο του Κράτους - Κυπριακή Δημοκρατία Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εθνικά Συμβούλια / Επιτροπές
Επιστημονική Επιτροπή Προώθησης Ερευνών του Υπουργείου Υγείας
Επιτροπή Συντονιστών Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ)
Εθνική Επιτροπή Νομοθεσίας Ναρκωτικών της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
Εθνική Επιτροπή Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά Κύπρου (ΕΚΤΕΠΝ)
Επιτροπή Αναγνώρισης Φυσικών Mεταλλικών Νερών του Υπουργείου Υγείας
Επιτροπή Μείωσης της Προσφοράς Ναρκωτικών του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου
Επιτροπή Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Επιτροπή Εγγραφής Κτηνιατρικών Φαρμάκων
Επιτροπή Υπουργείου Υγείας για Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων (ΚΕΕΣΚ)
Ομάδα Εργασίας για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (ΕΚΤΕΠΝ)
Ομάδα Εργασίας Θανάτων και Θνησιμότητας (ΕΚΤΕΠΝ)
Συμβουλευτική Επιτροπή Απονομής του Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαικής ΄Ενωσης (ECOLABEL)
Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων
Συμβούλιο Εγγραφής Χημικών
Συμβούλιο Καλλυντικών
Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμάκων
Συμβούλιο Τροφίμων
Συμβούλιο Φαρμάκων
Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Υγείας
Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων
Συμβούλιο Χημικών Ουσιών
Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
Τεχνική Επιτροπή Αμιάντου
Τεχνική Επιτροπή για την Ποιότητα του Αέρα
Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος
Τεχνική Επιτροπή για την προστασία των Νερών και του Εδάφους

Ευρωπαϊκά Δίκτυα Συνεργασίας, Επιτροπές & Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Committee of European Auditors for the Medicines Control Laboratories of the OMCL Network of EDQM
Network of Official Cosmetics Control Laboratories (OCCL Network) of the EDQM
Committee for Cosmetics and consumer health (CD-P-COS) - Council of Europe
Committee of Experts on Cosmetic products (P-SC-COS) - Council of Europe
Committee for Food contact materials and articles (CD-P-MCA) - Council of Europe
Working Group on Environmental and Industrial Contaminants in food
Working Group on Agricultural Contaminants in food and feed
Committee of Experts on packaging materials for food and pharmaceutical products (P-SC-EMB)
Committee under Directive 98/83/EC (Drinking Water Committee)
Customs Laboratories Expert Team (C.L.E.T.)
Customs Laboratories European Network (CLEN)
CLEN Working Groups
EU National Reference Laboratory Network on Coagulase-Positive Staphylococci
EU National Reference Laboratory Network on Listeria monocytogenes
EU National Reference Laboratory Network on Pesticide Residues in Food (NLR – Networking)

EU National Reference Laboratory Network on Veterinary Drug Residues (NLR – Networking)
EU Network of National Reference Laboratories on Food Contact Materials
EU Network of Official Medicines Control Laboratories (OMCL) of the EDQM
EU Reference Laboratory Network on Dioxins and PCBs in Feed and Food
EU Reference Laboratory Network for Genetically Modified Food and Feed (EURLGMFF)
European Union(EU) Reference Laboratory for Metals and Nitrogenous Compounds in Feed and Food (EURL-MN)
European Union(EU) Reference Laboratory for Processing Contaminants in food (EURL-PC)
European Union(EU) Reference Laboratory for Mycotoxins & Plant toxins in food and feed (EURL-MP)
European Food Safety Authority (EFSA)-Network Group on Genetically Modified Organism
European Food Safety Authority (EFSA)-Advisory Forum
European Food Safety Authority (EFSA)-Communications Experts Network (CEN)
European Food Safety Authority (EFSA)-Focal Point
European Food Safety Authority (EFSA)-Scientific Network for Risk Assessment of GMOs
European Food Safety Authority (EFSA)-Plant Protection Products Panel of Experts
European Food Safety Authority (EFSA)-Emerging Risks Exchange Network (EREN)
Scientific Network on Chemical Monitoring Data Collection(ChemMon)
European Food Safety Authority (EFSA)-Expert Group on Food Consumption Data
European Food Safety Authority (EFSA)-Networking Group on Pesticide Monitoring
European Food Safety Authority (EFSA)-Scientific Network for Microbiological Risk Assessment (MRA)
European Food Safety Authority (EFSA)-Scientific Network of Risk Assessment of Nanotechnologies in Food and Feed
European Food Safety Authority (EFSA)-Scientific Network on Food Contact Materials (FIP)
European Food Safety Authority (EFSA)-Scientific Network for Veterinary Drugs
European Microbiology Expert Group for Drinking Water and Bathing Water (EMEG)
European Network for Food Safety Authorities
Residue Experts Working Group
Expert Group on Persistent Organic Pollutants in Food
Group of Governmental Experts on Methods of Analysis of Wines
Group of Governmental Experts on Oenological Practices on Wine Sector
Microbiological Risk Assessment Network
National Contact Point of the 7th Framework Programme in the area of Food, Agriculture and Biotechnology
SNIF-NMR users meeting (wine analytical methods)
Standing Committe on Plants, Animals, Food and Feed - Section Genetically Modified Food and Feed and Environmental Risks
Standing Committe on Plants, Animals, Food and Feed – Novel Food and Toxicological Safety of the Food chain
Standing Committe on Plants, Animals, Food and Feed - Section Phytopharmaceuticals - Pesticides Residues
Working Group on Food Contact Materials
Working Group on Cosmetics - PEMSAC platform (Working Groups of Analytical Methods, Market Surveillance, PEMSAC)
Working party of governmental experts on additives
Working party of governmental experts on enzymes
Working party of governmental experts on flavourings
Working party on Olive Oil
Ευρωπαϊκό δίκτυο Ινστιτούτων Δικανικών Επιστημών (ENFSI) για τα εκρηκτικά (Forensic International Network for Explosives Investigation-FINEX)
Ευρωπαϊκό δίκτυο Ινστιτούτων Δικανικών Επιστημών (ENFSI) για τα ναρκωτικά
Ευρωπαϊκό δίκτυο Ινστιτούτων Δικανικών Επιστημών (ENFSI) για την ανάλυση εκπυρσοκρότησης όπλου (GSR)
Ευρωπαϊκό δίκτυο Ινστιτούτων Δικανικών Επιστημών (ENFSI) για τις εύφλεκτες ύλες
Καθοδηγητική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επισήμων Εργαστηρίων Ελέγχου Φαρμάκων (OMCL Network) του EDQM
Executive Organizing Committee (Association of Official Analytical Chemists) - Europe section
Expert Working Group on Analytical Methods of the European Chemicals Agency (ECHA)
European Human Biomonitoring Initiative, HBM4EU
Steering Group: Chemicals Risk Assessment Partnership (Horizon Europe)
Διεθνή Δίκτυα Συνεργασίας, Επιτροπές, Ομάδες Εργασίας
ALMERA Network
EUREKA/ EUROSTARS Technical Experts
International Forum of Chemical Safety
Laboratory and Medicine Control Section of the International Pharmaceutical Federation (LMCS-FIP)
Regional expert committee for evaluation of Persistent Toxic Pollutants-UNEP
Sub-Commission of Methods of Analysis of International Organization of Vine and Wine (OIV)
UNEP Regional Network for Persistence Toxic Pollutants
WHO (World Health Organization) European Environment and Health Committee-National Contact Point
WHO (World Health Organization)-Europe: European Environment and Health Task Force (EHTF) - National Contact Point for Health Sector
WHO Task Force for CEHAPE (Children Environment and Health Action Plan for Europe)
Διεθνής Οργάνωση Δικανικών Τοξικολόγων (TIAFT)

  Το ΓΧΚ επίσης συμμετείχε στις ακόλουθες επιτροπές:
  Committee on Environment and Life Sciences of the European Science Foundation
  Committees of Codex Alimentarius
  Concerted Actions
  COST 929 European Network for Environmental and Food Virology
  COST 99, COST 629, COST 835, COST 837, COST 917, COST 920.
  COST Chemistry Technical Committee
  COST Environment Committee
  COST, CORNET (EU programmes): Proposal Evaluation Pannels
  Customs Laboratories Steering Group (CLSG)
  EU Action Plan of Environment and Health
  European Biomonitoring Expert Networks
  European Food Safety Authority (EFSA)-Expert meetings on BPA, aspartame
  European Food Safety Authority (EFSA)-ESCO Working Group on Non-Plastic Food Contact Materials (FCM)
  European Network of Government Laboratories for Tobacco testing
  European Projects on Environmental Health (Human Biomonitoring and Indoor Air Quality)
  National Contact Point of the 6th Framework Programme in the area of Food Safety
  The JECFA committee of WHO/FAO
  The Management Committee of COST 629
  The Thematic Network: Improving the Infrastructure for metrology in chemistry in the candidate Member States (QUA-NAS)
  Κυπριακή Πλατφόρμα Ασφάλειας

Back To Top