Γενικό Χημείο του Κράτους - Κυπριακή Δημοκρατία Μετάβαση στο περιεχόμενο


  Το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) έχει αναπτυχθεί σε ένα δυναμικό κέντρο ελέγχου, παρακολούθησης, έρευνας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις κρατικές υπηρεσίες με αναγνώριση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

  Είναι ο κατεξοχήν Αρμόδιος Κρατικός Φορέας του χημικού, βιολογικού/μικροβιολογικού και τοξικολογικού εργαστηριακού ελέγχου και λειτουργεί ως εθνικό κέντρο ελέγχου των τροφίμων, φαρμάκων, και άλλων βιομηχανικών προϊόντων αλλά και ναρκωτικών και αστυνομικών τεκμηρίων. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων ελέγχου, παρακολούθησης και ερευνών.

  Είναι επίσης, Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς σε πολλούς τομείς της ασφάλειας τροφίμων.

  Κατά την εκτέλεση του έργου του το ΓΧΚ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και αγαθών:

  • Τρόφιμα, υλικά σε επαφή με τρόφιμα και συμπληρώματα διατροφής
  • Νερά (πόσιμα και υδάτινοι πόροι)
  • Απόβλητα
  • Περιβαλλοντικά δείγματα και βιολογικά δείγματα ανθρώπων, για έρευνες βιοπαρακολούθησης
  • Ναρκωτικά και άλλα Αστυνομικά τεκμήρια
  • Παιδικά παιχνίδια
  • Φάρμακα, Καλλυντικά και άλλα βιομηχανοποιημένα καταναλωτικά προϊόντα

  Οι δραστηριότητες του ΓΧΚ διέπονται από τις αρχές της επιστημονικής αριστείας, ανεξαρτησίας, ακεραιότητας, διαφάνειας και πρόδρασης, που διασφαλίζουν την εκπλήρωση απαιτήσεων του Νόμου της Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς επίσης και την ικανοποίηση των προσδοκιών των πολιτών.

  Το ΓΧΚ προχωρά ένα βήμα πέρα από την ανάλυση. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα του και διενεργώντας την απαραίτητη εκτίμηση κινδύνου, ώστε να αξιολογείται ο βαθμός της έκθεσης του γενικού πληθυσμού και ιδιαίτερα των παιδιών στους συναφείς κινδύνους, παρέχοντας επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές στις Αρμόδιες Αρχές, διευκολύνοντας τη διαχείριση κινδύνου και τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων. Για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων αυτών το ΓΧΚ έχει αναπτύξει σχετική Μονάδα Εκτίμησης Κινδύνου. Επίσης η Μονάδα Πληροφορικής του ΓΧΚ στηρίζει το έργο του ΓΧΚ στην καταχώρηση και επεξεργασία όλων των αναλυτικών αποτελεσμάτων του. Με τη χρήση του συστήματος LIMS (Laboratory Information Management System) που αναπτύχθηκε ειδικά προς τούτο, εκδίδονται οι εκθέσεις των εργαστηριακών αποτελεσμάτων του και αποστέλλονται δεδομένα και εκθέσεις στις Κυβερνητικές Υπηρεσίες, στην EFSA, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε άλλους επίσημους οργανισμούς.

  Όραμα του ΓΧΚ είναι:

  Η συμβολή στη βελτίωση της Ποιότητας ζωής με την παροχή αξιόπιστων και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και η συνεχής ανάπτυξη και αριστεία.

  Αποστολή του είναι:

  Η παροχή προς τις Αρχές και τους πολίτες υπηρεσιών υψηλής ποιότητας μέσα από καινοτόμες διαδικασίες διοίκησης και τεχνολογίες με τελικό σκοπό τα πιο κάτω:

  1. Προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, της ασφάλειας του πολίτη και των συμφερόντων των καταναλωτών, με κύριο στόχο την πρόληψη.
  2. Επιστημονική υποστήριξη των δικαστικών, αστυνομικών και λοιπών κρατικών Αρχών καθώς και Επιτροπών σε εθνικό επίπεδο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  3. Εκπόνηση εφαρμοσμένης έρευνας με την αξιοποίηση εθνικών και ενωσιακών πόρων για σκοπούς επιστημονικής ανάπτυξης και επίλυσης ή πρόληψης επί μέρους προβλημάτων.
  4. Συνεχή ανάπτυξη της υποδομής και εμπειρογνωμοσύνης του για αντιμετώπιση αναδυομένων κινδύνων και κρίσεων.

  Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το ΓΧΚ δραστηριοποιείται σε πολλά επίπεδα:

  • Διασφαλίζει την ποιότητα και τεκμηριώνει την αξιοπιστία του μέσα από επέκταση της διαπίστευσης του εφαρμόζοντας το πρότυπο CYS EN ISO/IEC 17025:2017 και αναπτύσσοντας περαιτέρω τη συνείδηση για ποιότητα.
  • Βελτιώνει την παραγωγικότητα μέσω εφαρμογής νέων και πολυπαραμετρικών μεθόδων αξιοποιώντας πλήρως το ανθρώπινο δυναμικό, τον εξοπλισμό και τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.
  • Προσελκύει ταυτόχρονα νέους επιστήμονες με ψηλά ακαδημαϊκά προσόντα μέσω διεκπεραίωσης ερευνητικών προγραμμάτων για συνεχή ανάπτυξη.
  • Επενδύει σε σύγχρονες τεχνολογίες και στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και στην ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού.
  • Ενισχύει τη Διεθνή Δικτύωση και συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά ευρωπαϊκά κέντρα και αρμόδιους φορείς με ανταλλαγές επιστημόνων προωθώντας, κοινά ερευνητικά προγράμματα, μεταφορά τεχνογνωσίας και άλλες κοινές δράσεις.
  • Συμβάλλει σε ακαδημαϊκού τύπου δραστηριότητες επενδύοντας στην ανάπτυξη της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με φοιτητές/φοιτήτριες που εκπονούν την εργαστηριακή τους διπλωματική εργασία στο ΓΧΚ σε συνεργασία με ευρωπαϊκά και κυπριακά πανεπιστήμια.
  • Αναπτύσσει τη γνώση και εμπειρία όσον αφορά την εκτίμηση κινδύνου (χημικών, μικροβιολογικών, βιολογικών κ.α.) μέσω των επιμέρους πηγών έκθεσης (τροφής, νερού κ.α.).
  • Αναπτύσσει και εφαρμόζει ολιστική και διαθεματική προσέγγιση, που αντανακλά στο σχεδιασμό σε συνεργασία με τις καθ΄ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, προληπτικών προγραμμάτων παρακολούθησης-επιτήρησης-ελέγχου και έρευνας, με προστιθέμενη αξία και συνεργιστική αποτελεσματικότητα.

  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

  Μέσω της αναπτυξιακής πολιτικής του καταδεικνύεται ο σύγχρονος ρόλος του ΓΧΚ και τίθενται οι προτεραιότητές του, οι οποίες στοχεύουν προς τα παρακάτω:

  • Στήριξη και καταλυτική προσφορά για υγιή λειτουργία της αγοράς και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας προϊόντων για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Κύπρου.
  • Σημαντική συνεισφορά του ως αρωγού και συμβούλου της Πολιτείας στην αντιμετώπιση κρίσεων αλλά και προβλημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του μέσα από έναν ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής.
  • Πρωτοποριακή και παραγωγική λειτουργία του ως ενός υψηλού επιπέδου, σύγχρονου και ολοκληρωμένου κέντρου υπηρεσιών και εφαρμοσμένης έρευνας, του οποίου η επιστημονική προσφορά θα το αναδεικνύει στον ευρωπαϊκό χώρο ανάμεσα στα πρώτα, και θα το καθιστά σημαντικό πυρήνα εμπειρογνωμοσύνης και αριστείας.
  • Ανάπτυξή του ως Εθνικού Κέντρου Αριστείας και Περιφερειακού Κέντρου Αναφοράς στους τομείς της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, φαρμάκων, καταναλωτικών αγαθών, προστασίας του περιβάλλοντος και διαλεύκανσης του εγκλήματος, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των Κύπριων πολιτών.

Back To Top