Γενικό Χημείο του Κράτους - Κυπριακή Δημοκρατία Μετάβαση στο περιεχόμενο


ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

A/A
Τίτλος Προγράμματος
Συνεργαζόμενες Υπηρεσίες
Εργ.
ΓΧΚ
1
Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Τροφίμων για εφαρμογή του περί Τροφίμων (Έλεγχο και Πώληση) Νόμου 1996-2014 και τους σχετικούς Κανονισμούς όσον αφορά στην ποιότητα και τη νοθεία (και όπου απαιτείται αυθεντικότητα). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής προγράμματα:
A) Εθνικό Πρόγραμμα παρακολούθησης τροφίμων της Κυπριακής αγοράς όσο αφορά:
- τον Κανονισμό ΕΕ 1169/2011/ΕΕ σχετικά με την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές
- τον Κανονισμό ΕΕ 1924/2006/ΕΕ σχετικά με ισχυρισμους διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα Τρόφιμα Β) Παρακολούθηση και έλεγχος ποιότητας ελαιολάδου και άλλων φυτικών ελαίων (επιτόπιων –εισαγόμενων) σύμφωνα με τον Κανονισμό 2568/91/ΕΕ και τις τροποποιήσεις σχετικά με τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και πυρηνελαίων
Γ) Έλεγχος ποιότητας μελιού σύμφωνα με τους περί Μέλιτος Κανονισμούς ΚΔΠ 118/2004 (οδηγίας 110/2001/ΕΕ)
Δ) Ανάλυση παραδοσιακών τροφίμων για εμπλουτισμό των Πινάκων Σύστασης των Κυπριακών Τροφίμων
Ε) Διάφορα μικρά στοχευόμενα προγράμματα για τρόφιμα που καταναλώνονται καθημερινά από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού κυρίως από παιδιά και ενδέχεται να περιέχουν ψηλές συγκεντρώσεις σακχάρων και αλατιού (π.χ. επιδόρπια γάλακτος και γιαουρτιού,Τρόφιμα από σχολικά κυλικεία όπως σιταροπούλες, ριζογκοφρέτες και σνακ ρυζιού)
Ζ) Προϊόντα χαρουπιού- χαρουπόμελο και αλλείμματα από χαρούπι για χαρακτηρισμό του προϊόντος
Στ)Τρόφιμα διπλής ποιότητας (ίδιας εμπορικής ονομασίας διαφορετικής εισαγωγής-παράλληλη εμπορία)
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Δήμων
 • Εθνική Φρουρά
01, 17, 20
2
Ποιότητα των ψαριών - Έλεγχος επιπέδων ισταμίνης και πτητικών βάσεων σε ψάρια (ντόπια–εισαγόμενα) σύμφωνα με τον Κανονισμό 2073/2005/ΕΕ περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα και τις τροποποιήσεις αυτού (πχ Ισταμίνη σε αλιευτικά προϊόντα ορισμένων ιχθύων) και Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2074/2005/ΕΕ για την θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα του Κανονισμού 853/2004/ΕΕ (π.χ. για Ολικό Πτητικό Βασικό Άζωτο (TVB-N) σε ψάρια και αλιευτικά προϊόντα)
 • Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
3
Πρόγραμμα ελέγχου Τελωνειακών Δειγμάτων Τροφίμων, σύμφωνα με τους Κανονισμούς EE 2015/1754 που τροποποιεί το Παραρτήμα I του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, τους ΕΕ 900/2008 και ΕΕ 904/2008 και τροποποιήσεις τους για τον Πρόσθετο Κωδικό Μeursing, και την Eφαρμογή του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94(Ι)/2004 και του περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμου αρ. 91(I)/2004.
 • Τμήμα Τελωνείων, Υπουργείο Οικονομικών
4
Πρόγραμμα ελέγχου Τροφίμων της Εθνικής Φρουράς σύμφωνα με τον Περί Τροφίμων Νόμου (54 (ι)/1996 έως 2014) και Κανονισμών (Έλεχγος και Πώληση) και Προδιαγραφών της ΕΦ.
 • Υπουργείο Άμυνας
  "Συμφωνία Πλαίσιο ΓΛ 1/2018 του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας"
5
Πρόγραμμα Παρακολούθησης του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης ως προς τη χημική ανάλυση σύμφωνα με τους Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος Νόμους του 2001 έως 2018).
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
6
Πρόγραμμα Ελέγχου Πόσιμου Νερού των Διυλιστηρίων Επεξεργασίας Νερού και των Μονάδων Αφαλάτωσης σύμφωνα με τους Περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμους του 2001 έως 2018.
 • Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
02, 06, 07, 15
7
Χημικός έλεγχος φυσικών μεταλλικών και εμφιαλωμένων νερών
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
8
Πρόγραμμα Παρακολούθησης/Ελέγχου της Ποιότητας του νερού των ποταμών που τροφοδοτούν τις Μονάδες Υδατοκαλλιέργειας Γλυκών Υδάτων
 • Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
9
Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον υδροφορέα Έζουσας
 • Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
02, 06, 07, 10, 15
10
Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον υδροφορέα Ακρωτηρίου
 • Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
11
Εθνικό Πρόγραμμα Παρακολούθησης των επιφανειακών νερών σύμφωνα με το άρθρο 8 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΕ.
 • Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
02, 06, 07, 10, 15
12
Πρόγραμμα παρακολούθησης των Παράκτιων Υδάτων και Υφάλμυρων Λιμνών της Κύπρου όπως απαιτείται από το άρθρο 8 της Οδηγίας Πλαίσιο Υδάτων (Ο.Π.Υ.) 2000/60/EK (Νόμος Ν.13(Ι)/2004) και τις Οδηγίες για τις ουσίες προτεραιότητας 2008/105/ΕΚ και 2013/39/ΕΚ.
 • Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
13
Πρόγραμμα παρακολούθησης των Υπόγειων Υδάτων της Κύπρου όπως απαιτείται από το άρθρο 8 της Οδηγίας Πλαίσιο Υδάτων (Ο.Π.Υ.) 2000/60/EK (Νόμος Ν.13(Ι)/2004) και 2006/118/ΕΚ.
 • Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
14
Έλεγχος ποιότητας ανθρώπινων φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
15
Έλεγχος ποιότητας κτηνιατρικών φαρμακευτικών σκευασμάτων
 • Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
16
Έλεγχος ποιότητας καλλυντικών προϊόντων.
 • Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
17
Έλεγχος ποιότητας συμπληρωμάτων διατροφής.
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
18
Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου και παρακολούθησης υπολειμμάτων κτηνιατρικών φαρμάκων σε νωπά τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
 • Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
19
Πρόγραμμα Ελέγχου δειγμάτων εισαγωγής για τα υπολείμματα κτηνιατρικών φαρμάκων σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
 • Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
20
Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Υπολειμμάτων Αντιμικροβιακών Ουσιών σε χοιρίδια.
 • Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
21
Εθνικό Πρόγραμμα Παρακολούθησης έμμονων οργανικών ρυπαντών (POPs) συμπεριλαμβανομένων των διοξινών και PCB΄s στα τρόφιμα
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
 • Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
22
Εθνικό πρόγραμμα παρακολούθησης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε:
- τρόφιμα φυτικής προέλευσης
- τρόφιμα ζωικής προέλευσης
- ψάρια και θαλασσινά
- παιδικές τροφές
- τρόφιμα οργανικής καλλιέργειας
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
 • Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
 • Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
 • Τμήμα Γεωργίας
23
Παρακολούθηση Επιπέδων:
- γ ραδιονουκλιδίων σε τρόφιμα ζωικής και φυτικής προέλευσης
- γ ραδιονουκλιδίων, ολικής α/β ακτινοβολίας και ραδιοϊσοτόπων του ουρανίου σε πόσιμα και επιφανειακά νερά
 • Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
24
Παρακολούθηση επιπέδων ραδιονουκλιδίων σε περιβαλλοντικά δείγματα όπως:
-γ ραδιονουκλίδια σε φρέσκα ψάρια
-γ ραδιονουκλίδια και ολική β-ακτινοβολία στον ατμοσφαιρικό αέρα
 • Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
 • Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
 • Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
25
Πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.
 • Τμήμα Εργασίας
26
Πρόγραμμα παρακολούθησης της λειτουργίας και συντήρησης σταθμών τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λυμάτων, λυμάτων μικρών κοινοτήτων, στρατοπέδων, νοσοκομείων.
 • Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
 • Τμήμα Περιβάλλοντος
07, 10
27
Πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας επεξεργασμένων αστικών λυμάτων των Σταθμών Επεξεργασίας Βαθιάς Γωνιάς, Ανθούπολης, Λεμεσού, Πάφου, Παραλιμνίου, Αγίας Νάπας, Λάρνακας.
 • Τμήμα Περιβάλλοντος
28
Πρόγραμμα για την Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και τους Περιορισμούς των Χημικών Ουσιών (Ευρωπαϊκός Κανονισμός αρ. 1907/2006/ΕΚ "REACH"):
- Κόλλες (άμεσης δράσης, κοσμητικής χρήσης, νεοπρενίου, PVC κ.α.)
- Αποσμητικά (αρωματικά χώρου, αρωματικά αυτοκινήτου, καθαριστικά προϊόντα, κ.α.).
 • Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
29
Πρόγραμμα για την Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία των Χημικών Ουσιών και των Μειγμάτων τους (Ευρωπαϊκός Κανονισμός αρ. 1272/2008/ΕΚ "CLP")
- Έλεγχος χημικών παρασκευασμάτων οικιακής χρήσης (λιποκαθαριστικά, αντιμουχλικά, καθαριστικά απορροφητήρων, εστιών, σκευών, αφαλατικά, αφαιρετικά λεκέδων, υγρά / γυαλιστικά πλυντηρίου πιάτων, καθαριστικά τουαλέτας, μπάνιου, κουζίνας κ.α.).
 • Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
30
Πρόγραμμα Ελέγχου της έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε περιβαλλοντικούς χημικούς ρύπους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για την Ανθρώπινη Βιοπαρακολούθηση (The European Human Biomonitoring Initiative, HBM4EU)
 • Υπουργείο Υγείας
31
Πρόγραμμα Ελέγχου Υλικών και Αντικειμένων που προορίζονται για Επαφή με Τρόφιμα:

- Κεραμικά και πορσελάνινα σκεύη για προσδιορισμό μετανάστευσης Μολύβδου και Καδμίου
- Πλαστικά υλικά και αντικείμενα (όπως δοχεία, φιάλες, σακούλες, μεμβράνες κ.α.) για έλεγχο Ολικής ή/και Ειδικής Μετανάστευσης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 10/2011
- Δοχεία και αντικείμενα (κουζινικά είδη) από Μελαμίνη για έλεγχο Ειδικής Μετανάστευσης Φορμαλδεύδης ή/και Μελαμίνης σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 10/2011 και (ΕΕ) αριθ. 284/2011
- Μαύρα Πλαστικά Κουζινικά Είδη (κουτάλες, σπάτουλες κ.α) από Πολυαμίδιο για έλεγχο Ειδικής Μετανάστευσης Πρωτοταγών Αρωματικών Αμινών σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 10/2011 και (ΕΕ) αριθ. 284/2011
- Διάφορα μεταλλικά σκεύη και αντικείμενα για έλεγχο μετανάστευσης μετάλλων.
- Διάφορα χάρτινα είδη όπως πιάτα, πιατέλες, καλαμάκια, σακούλες κ.α. για έλεγχο ειδικής μετανάστευσης ουσιών.
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
32
Πρόγραμμα Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών για:

-Μηχανικές/Φυσικές Ιδιότητες και Ευφλεκτότητα σύμφωνα με ΚΔΠ 261/2011 και τροποποιήσεις τους και Πρότυπα ΕΝ 71-1 και EN 71-2
-Χημικές Ιδιότητες: Προσδιορισμός τοξικών μετάλλων που δυνατόν να μεταναστεύουν στα παιδιά από τα υλικά κατασκευής τους σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/48/ΕΚ (ΚΔΠ 261/2011 και τροποποιήσεις τους και Πρότυπο ΕΝ 71-3).
 • Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
33
Πρόγραμμα Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών (Κυρίως Μαλακά Πλαστικά από PVC) για περιεκτικότητα σε Φθαλικούς Εστέρες, σύμφωνα με τον Περί Χημικών Ουσιών Νόμο (Ν.119(Ι)/ 2020) και τροποποιήσεις του και το Παράρτημα XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH (1907/2006)
 • Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
34
Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Τροφίμων για πρόσθετες ουσίες:

- συντηρητικά (βενζοϊκό, σορβικό και προπιονικό οξύ,νιτρικά/ νιτρώδη)
- συντηρητικό / αλλεργιογόνο:διοξείδιο του θείου
- επιτρεπόμενες συνθετικές χρωστικές (Ε102, Ε104, Ε110, Ε122, Ε124, Ε129, κ.ά.) και η φυσική χρωστική Ε120
- απαγορευμένες συνθετικές χρωστικές Σουδάν I έως Σουδάν IV και Para Red σε τσίλι, προϊόντα τσίλι και κάρυ.
- γλυκαντικές ουσίες (ασπαρτάμη,ακεσουλφάμη-Κ, σακχαρίνη, κυκλαμικά, σουκραλόζη, γλυκοζίτες στεβιόλης, νεοεσπεριδίνη DC κ.ά.)
αντιοξειδωτικά (BHA, BHT και tBHQ)
[Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, Κανονισμοί: (ΕΚ) αριθ. 178/2002 &
(ΕΕ) 2017/625,
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011)]
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
35
Πρόγραμμα Ελέγχου γαλακτοκομικών προϊόντων για προσδιορισμό της ταυτότητας του γάλακτος (Αιγοπρόβειο ή μίγμα με αγελαδινό)
- αιγοπρόβεια τυριά συμπεριλαμβανομένων και τυριών Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π) για ανίχνευση τυχόν νοθείας με αγελαδινό γάλα
- τυριά παρασκευασμένα από ανάμικτο γάλα (αιγοπρόβειο & αγελαδινό) για έλεγχο της ορθότητας της σήμανσης (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011)

- χαλούμια παρασκευασμένα από μίγμα αγελαδινού με αιγοπρόβειο γάλα για σκοπούς ελέγχου της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις σχετικού διατάγματος (Κ.Δ.Π. 377/2022), στο οποίο ορίζεται η ελάχιστη αναλογία αιγοπρόβειου γάλακτος.
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
 • Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
 • Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
36
Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Τροφίμων για αρωματικές ύλες:
- κουμαρίνη σε τρόφιμα που περιέχουν κανέλα.
- καφεΐνη σε ενεργειακά ποτά, αναψυκτικά τύπου κόλα κ.ά (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1334/2008 και Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011)
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
37
Πρόγραμμα προσδιορισμού μεθανόλης σε αλκοολούχα ποτά (ζιβανία, whisky, gin, βότκα κ.α.) (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008) &
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/787)
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
38
Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου και παρακολούθησης των επιπέδων:

-Αφλατοξινών και Μυκοτοξινών (Ωχρατοξίνης Α, Δεσοξυνιβαλενόνης, Ζεαραλενόνης, T2, HT2 Τοξίνες, Φουμονισινών, Εργοταμινών (Ergot Alkaloids), Alternaria Toxins, Enniatins, κ.α στα τρόφιμα (ξηρούς καρπούς, δημητριακά, ξηρά φρούτα, καφές, μπαχαρικά, και προϊόντα τους, περιλαμβανομένων των παιδικών τροφών)

- Φυτικών Τοξινών (Αλκαλοειδή Πυρρολιζιδίνης, Αλκαλοειδή Οπίου, THC κανναβιοειδή κ.α) σε βότανα, τσάι, μέλι, παπαρουνόσπορο, σπόρους κάνναβης και προϊόντα τους.

- Πατουλίνης σε παιδικές τροφές και προϊόντα μήλου.

- Νιτρικών σε λαχανικά, πατάτες και άλλα τρόφιμα φυτικής προέλευσης περιλαμβανομένων των παιδικών τροφών

-Φουρανίου και Αλκυλοφουρανίων σε θερμικώς εγκυτιωμένα και συσκευασμένα τρόφιμα

-Πολυκυκλικών Αρωματικών Υδρογονανθράκων σε αλλαντικά, κρέατα ψημένα σε κάρβουνα, καπνιστά ψάρια, ελαιόλαδο κ.α

- Ακρυλαμιδίου στα τρόφιμα

- Καρβαμιδικού Αιθυλεστέρα σε αλκοολούχα ποτά

-Εστέρες των λιπαρών οξέων της 3-μονοχλωρο-προπανοδιόλης (3-MCPD), 2-MCPD και της γλυκιδόλης σε σάλτσες σόγιας, σε λίπη και έλαια και άλλα τρόφιμα

-Ολικό Αρσενικό (total As) και ανόργανο αρσενικό (iAs) σε ρύζι, ρυζογκοφρέττες, παιδικές τροφές με βάση το ρύζι και άλλα τρόφιμα.

-Έλεγχος και παρακολούθηση Αφλατοξίνης Μ1 στο γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα περιλαμβανομένων των παιδικών τροφών.

-Έλεγχος και παρακολούθηση ιωδίου σε φύκια και άλγη

 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
39
Έλεγχος και παρακολούθηση Υδραργύρου, Μολύβδου, Καδμίου και άλλων χημικών στοιχείων σε ψάρια, κρέατα και άλλα τρόφιμα ζωικής και φυτικής προέλευσης.
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
 • Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
 • Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
40
Έλεγχος και παρακολούθηση Ωχρατοξίνης Α σε κρέας, ψάρια και μέλι και της Αφλατοξίνης Β1 σε μέλι. Έλεγχος Αφλατοξίνης Μ1 στο νωπό γάλα.
 • Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
41
Πρόγραμμα Ελέγχου δειγμάτων εισαγωγής για τους Γεωργικούς και Περιβαλλοντικούς Ρυπαντές των Τροφίμων βάση του Εθνικού Προγράμματος καθώς και για άλλους σκοπούς.
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
 • Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
42
Μικροβιολογικός έλεγχος Πόσιμου νερού για εφαρμογή της Νομοθεσίας Ν87(Ι)/ 2001 (Οδηγία 98/83/ΕΕ) συμπεριλαμβανομένου δικτύων υδατοπρομήθειας, βυτιοφόρων και νερού κερματοδεκτών.
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Δήμων
 • Σχολική Εφορεία Λευκωσίας
43
Μικροβιολογικός έλεγχος μεταλλικών και εμφιαλωμένων νερών.
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Δήμων
44
Πρόγραμμα Ελέγχου Νερού Κολυμβητικών Δεξαμενών.
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Δήμων
45
Πρόγραμμα Ελέγχου Νερών Κολυμβητηρίων Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού:
- Μικροβιολογικός Έλεγχος Κολυμβητικών Δεξαμενών
- Έλεγχος Λεγεωνέλλας στα συστήματα ύδρευσης
- Χημικός Έλεγχος Κολυμβητικών Δεξαμενών
 • Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού
46
Πρόγραμμα Ελέγχου Θαλάσσιου Νερού
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
 • Υφυπουργείο Tουρισμού
 • Τμήμα Περιβάλλοντος Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
 • Κυπριακή Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (CYMEPA)
47
Πρόγραμμα Ελέγχου Δημόσιων Νοσηλευτηρίων:
-έλεγχος συστήματος ύδρευσης
-έλεγχος Λεγεωνέλλας στα συστήματα ύδρευσης
-έλεγχος συστημάτων αιμοκάθαρσης για ενδοτοξίνες
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
15
48
Εθνικό Πρόγραμμα Μικροβιολογικού Ελέγχου Tροφίμων.
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Δήμων
49
Πρόγραμμα Μικροβιολογικού Ελέγχου ειδών τροφοδοσίας Εθνικής Φρουράς
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
 • ΚΕΕΦ, Υπουργείο Άμυνας
50
Πρόγραμμα Μικροβιολογικού ελέγχου τροφίμων από σχολικά κυλικεία και ολοήμερα σχολεία.
 • Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας
51
Διερευνήσεις Τροφικών Δηλητηριάσεων και παραπόνων καταναλωτών.
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Δήμων
52
Πρόγραμμα παρακολούθησης μικροβιολογικής ποιότητας τροφίμων από δημόσια νοσηλευτήρια.
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
53
Πρόγραμμα παρακολούθησης μικροβιολογικής ποιότητας παστεριωμένου γάλακτος από την αγορά
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Δήμων
54
Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Μικροβιολογικής Ποιότητας φυτικών προϊόντων από το στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής.
 • Τμήμα Γεωργίας
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
55
Πρόγραμμα ανάλυσης των ισοτοπικών λόγων του δευτερίου, του άνθρακα και του οξυγόνου με σκοπό τη δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τα κρασιά - Πιστοποίηση της αυθεντικότητας κρασιών/αλκοολούχων ποτών/ξυδιών.
 • Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Αναπτυξης και Περιβάλλοντος, Κλάδος Αμπελουργίας – Οινολογίας
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
56
Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Τροφίμων για Ανίχνευση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών.
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
57
Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Τροφίμων για Ανίχνευση Αλλεργιογόνων Ουσιών.
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
58
Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου για Νοθεία και Αυθεντικότητα.
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες Υπουργείου Υγείας
59
Εθνικό Πρόγραμμα Ανίχνευσης Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών σε Ζωοτροφές.
 • Τμήμα Γεωργίας
60
Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Αυθεντικότητας σε Ψάρια και Μαλάκια.
 • Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ


Back To Top