Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Διημερεύοντα Φαρμακεία Λευκωσίας
Διημερεύοντα Φαρμακεία Λεμεσού
Διημερεύοντα Φαρμακεία Λεμεσού
Διημερεύοντα Φαρμακεία Λάρνακας
Διημερεύοντα Φαρμακεία Πάφου
Διημερεύοντα Φαρμακεία Αμμοχώστου
Κατάλογος Ιδιωτικών Φαρμακείων (Παγκύπρια)Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΩΡΑΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 2022
Γνωστοποίηση σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7(2)

Σύμφωνα με το περί Ρυθμίσεως των Ωραρίων Λειτουργίας των Φαρμακείων και Συναφών Θεμάτων Διάταγμα του 2022, Κ.Δ.Π. 210/2022, ο Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων, ο οποίος καταρτίζεται σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο, δημοσιεύεται από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής με Γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, εκδίδει την ακόλουθη γνωστοποίηση:

1. Στην παρούσα Γνωστοποίηση, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο:
  ¨Έφορος Φαρμακευτικής¨ σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται ως Έφορος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Κεφ. 254)
  ¨Φαρμακείο¨ σημαίνει κατάστημα που είναι γραμμένο σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Κεφ. 254)
  ¨Διημερεύον φαρμακείο¨ σημαίνει φαρμακείο που αναφέρεται στον Κατάλογο Διημερευόντων Φαρμακείων και που το οποίο κατά την ημερομηνία που καθορίζεται ως διημερεύον, παραμένει ανοιχτό μετά τη λήξη του ημερήσιου ωραρίου εργασίας των φαρμακείων ή/και κατά τη διάρκεια της μεταμεσημβρινής ανάπαυσης ή/και των αργιών, κατά τη διάρκεια των ωρών που καθορίζονται από το παρόν Διάταγμα.
  Κάθε φαρμακείο παραμένει κλειστό κάθε έτος κατά τις αργίες οι οποίες παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
2. Δημοσιεύεται ο Κατάλογος των Φαρμακείων και ο Κατάλογος των Διημερευόντων Φαρμακείων κατά πόλη και ημερομηνία κατά την οποία θα διημερεύουν. Το παρόν Διάταγμα εφαρμόζεται για τα φαρμακεία που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων των Δήμων της Δημοκρατίας που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι.
3. (α) Κάθε Φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό την ημέρα που αναγράφεται το όνομα του στο Κατάλογο των Διημερευόντων Φαρμακείων, από τις 1.30 μέχρι τις 3.00 μετά το μεσημέρι και από τις 6.30 μέχρι τις 10.00 μετά το μεσημέρι της ιδίας ημέρας, αλλά αν αυτή είναι Τετάρτη η Σάββατο τότε από τις 1.30 μέχρι τις 10.00 μετά το μεσημέρι.
  (β) Κάθε φαρμακοποιός που φαίνεται στον Κατάλογο των Διημερευόντων Φαρμακείων ότι διημερεύει Κυριακή ή κατά τις γιορτές 1η Οκτωβρίου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δεκεμβρίου, 26η Δεκεμβρίου, 1η Ιανουαρίου, 6η Ιανουαρίου, 18η Μαρτίου, 25η Μαρτίου και 1η Απριλίου που θεωρούνται αργίες, θα διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό από τις 8.00 το πρωί μέχρι τις 10.00 μετά το μεσημέρι.
Επιπρόσθετα, κάθε φαρμακοποιός του οποίου το φαρμακείο διημερεύει, είναι υποχρεωμένος από τις 22:00 μέχρι τις 08:00 της επόμενης μέρας κατά τη χειμερινή περίοδο να είναι διαθέσιμος για να εκτελέσει οποιαδήποτε συνταγή κρίνεται επείγουσα. Για το σκοπό αυτό είναι υποχρεωμένος πριν κλείσει το φαρμακείο του, να τοποθετήσει, για πληροφόρηση του κοινού, σε περίοπτη θέση, σε φωτιζόμενη θυρίδα, τον αριθμό του τηλεφώνου στον οποίο θα μπορεί να ζητηθεί για την εκτέλεση συνταγής όπως προνοείται πιο πάνω.
4. Σε περίπτωση που φαρμακευτικά προϊόντα που απαιτούνται για την εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής δε διατίθενται από κανένα φαρμακοποιό του οποίου το φαρμακείο διημερεύει, ο/η φαρμακοποιός σε συνεννόηση με τους/τις υπεύθυνους φαρμακοποιούς των οποίων τα φαρμακεία διημερεύουν προς επιβεβαίωση του γεγονότος, σημειώνει σε αυτή τις λέξεις «Μη διαθέσιμο φαρμακευτικό προϊόν» αναφορικά με το/τα μη διαθέσιμο/α φαρμακευτικό/α προϊόν/τα, θέτει επ’ αυτής τη σφραγίδα του φαρμακείου και το υπογράφει, γράφοντας την ημέρα και την ώρα:
  Νοείται ότι σε περίπτωση που στη συνταγή αναγράφονται περισσότερα του ενός (1) φαρμακευτικά προϊόντα, ο φαρμακοποιός δημιουργεί φωτοαντίγραφο αυτής στο οποίο σημειώνει τις λέξεις «Μη διαθέσιμο φαρμακευτικό προϊόν» αναφορικά με το/τα μη διαθέσιμο/α φαρμακευτικό/α προϊόν/τα, θέτει επ’ αυτού τη σφραγίδα του φαρμακείου και το υπογράφει, γράφοντας την ημέρα και την ώρα:
  Νοείται περαιτέρω ότι, η διαδικασία που αναφέρεται στην παρούσα υποπαράγραφο, δεν εφαρμόζεται για φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν ελεγχόμενο φάρμακο ή περιέχουν ουσίες που αναφέρονται στο Δεύτερο, Τρίτο ή Τέταρτο Πίνακα των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμών.
5. Οποιοσδήποτε φαρμακοποιός του οποίου το φαρμακείο δεν είναι προσωρινά κλειστό σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10, μπορεί να ανοίξει το φαρμακείο του οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, αποκλειστικά με σκοπό να εκτελέσει ιατρική συνταγή όταν αυτή, γράφει τις λέξεις «Μη διαθέσιμο φαρμακευτικό προϊόν» και εφόσον είναι σφραγισμένη, χρονολογημένη και υπογραμμένη από το φαρμακοποιό ο οποίος σύμφωνα με τις πρόνοιες της παρούσας παραγράφου, διημερεύει κατά την εν λόγω ημερομηνία.
6. Όλοι οι φαρμακοποιοί κάθε μέρα, πριν κλείσουν τα φαρμακεία τους, τοποθετούν σε περίοπτη θέση, σε φωτιζόμενη θυρίδα για πληροφόρηση του κοινού, το όνομα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο καθώς και το τηλέφωνο στο οποίο μπορεί να ζητηθεί ο υπεύθυνος φαρμακοποιός των φαρμακείων που αναγράφονται στον εκάστοτε σε ισχύ Κατάλογο Διημερευόντων Φαρμακείων.
7. Αν οποιοσδήποτε φαρμακοποιός, επειδή θα απουσιάζει από τη Δημοκρατία ή θα είναι άρρωστος ή θα εμποδίζεται από οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν μπορεί να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό όπως προνοούν οι πιο πάνω παράγραφοι, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει έγκαιρα το Συμβούλιο Φαρμακευτικής με επιστολή, αναφέροντας ακριβώς την ημέρα ή τις ημέρες που δεν μπορεί να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό. Η ενημέρωση μπορεί να γίνει /και μέσω του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
8. Ο/η Έφορος προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες ώστε αυτό κατά την ημέρα ή ημέρες που διημερεύει, να αντικαθίσταται από άλλο φαρμακείο σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Φαρμακευτικής.
9. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η τροποποίηση του Καταλόγου Διημερευόντων Φαρμακείων, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που περιλαμβάνουν σχετική ανακοίνωση προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινοποίηση μέσω της κοινωνίας της πληροφόρησης, ώστε ο επικαιροποιημένος Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων να κοινοποιείται και να καθίσταται έγκαιρα προσβάσιμος στο κοινό.
10. Η παρούσα Γνωστοποίηση ισχύει από την 1ην Οκτωβρίου 2023 και τελειώνει την 30ην Απριλίου 2024.

Μαρία Παπαϊωάννου
Έφορος
Συμβουλίου Φαρμακευτικής
Share