Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Νομοθεσία Τομείς Θέμα Σχόλια Σχετικά Αρχεία
Οι Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμοι
Medicinal Products for Human Use (Quality Control, Supply and Prices) Law
Κλινικές Δοκιμές
Clinical Trials
Παράβολα για αιτήσεις Κλινικών Δοκιμών που υποβάλλονται κάτω από ον Κανονισμό ΕΕ αριθ.536/2014
Fees for Clinical Trial Applications submitted under the Regulation (EU) No. 536/2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Οι Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμος
Pharmacy and Poisons Law
Επιθεώρηση Φαρμακείων - Εγγραφή Φαρμακοποιών
Pharmacy Inspections - Pharmacist Registration
Παράβολα για Συμμετοχή στις Εξετάσεις Εγγραφής Φαρμακοποιών και για Εγγραφή Φαρμακοποιών στην Κύπρο
Pharmacists' Registration Fees and Fees for Registration Exams
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Οι Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμοι
Medicinal Products for Human Use (Quality Control, Supply and Prices) Law
Αδειοδότηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Marketing Authorisations of Human Medicinal Products
Παράβολα Αδειών Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης
Fees for Marketing Authorisations of Human Medicinal Products
ΚΔΠ 457/2021 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Οι Περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμοι
Cosmetics Products Law
Καλλυντικά Προϊόντα
Cosmetic Products
Παράβολα για Άδειες Παρασκευής Καλλυντικών Προϊόντων
Fees for Manufacturing of Cosmetic Products
ΈΚδοση/Ανανέωση Αδειών Παρασκευής Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Οι Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμοι
Medicinal Products for Human Use (Quality Control, Supply and Prices) Law
Επιθεώρηση Παρασκευής και Κυκλοφορίας Φαρμακευτικών Προϊόντων
GMDP Inspectorate
Παράβολα για Άδειες Παρασκευής/Χονδρικής Πώλησης και Επιθωρήσεις
Fees for Manufacturing Wholesaling Authorisations and Inspections
ΚΔΠ 88-2009 Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat

Share
Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης Back To Top