Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Οι μετεγκριτικές Διαδικασίες Αδειοδότησης αφορούν σε διαδικασίες απαραίτητες για τη συντήρηση και την επικαιροποίηση των στοιχείων των φακέλων των αδειοδοτημένων από το Συμβούλιο Φαρμάκων φαρμακευτικών προϊόντων, ήτοι τη διαδικασία Ανανέωσης της Άδειας Κυκλοφορίας καθώς και διαδικασίες Τροποποιήσεων – Γνωστοποιήσεων.Ανανεώσεις Αδειών Κυκλοφορίας
Τροποποιήσεις Αδειών Κυκλοφορίας
Γνωστοποιήσεις Αδειών Κυκλοφορίας
Πιστοποιητικά Φαρμακευτικών Προϊόντων (CPP)
Share