Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


  Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στα πλαίσια της αποστολής τους για διασφάλιση της ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των φαρμακευτικών προϊόντων, έχουν υιοθετήσει και εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για την πλειοψηφία των αρμοδιοτήτων τους, το οποίο έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

  Επί του παρόντος, με το πρότυπο ISO 9001:2015 έχουν πιστοποιηθεί οι ακόλουθοι Τομείς/Διευθύνσεις:

  1. Διεύθυνση Προεγκριτικών Διαδικασιών

  • Τομέας Παραλαβών και Αδειοδότησης
  • Τομέας MRP/DCP
  • Τομέας Εθνικών διαδικασιών

  2. Διεύθυνση Μετεγκριτικών Διαδικασιών
  • Τομέας Φαρμακοεπαγρύπνησης
  • Τομέας Κλινικών Δοκιμών

  3. Διεύθυνση Επιθεωρήσεων
  • Τομέας GxPs
  • Τομέας Καλλυντικών

Share