Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


    Ο τομέας ελέγχει όλες τις διαδικασίες που αφορούν τη διακίνηση αυτών των ουσιών σύμφωνα με τον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου του 1977, την Ενιαία Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά, 1961, τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Ψυχοτρόπα Φάρμακα, 1971, και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ενάντια στην Παράνομη Διακίνηση Ναρκωτικών και Ψυχοτρόπων Ουσιών του 1988.


    Οι πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών αποτελούν χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα νόμιμων βιομηχανικών και φαρμακευτικών μεθόδων παραγωγής αλλά που μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν παράνομα για την παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Για την αποτροπή της παράνομης χρήσης των εν λόγω ουσιών, έχουν θεσπιστεί οι Κανονισμοί 111/2005/ΕΚ που διέπει το εμπόριο πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Ε.Ε. και τρίτων χωρών και 273/2004/ΕΚ που προβλέπει μέτρα για την παρακολούθηση του εμπορίου των πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών εντός της Ε.Ε. Οι ελεγχόμενες ουσίες πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών καθορίζονται στα Παραρτήματα των πιο πάνω κανονισμών και χωρίζονται σε 4 κατηγορίες.


Share