Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Το Συμβούλιο Φαρμάκων είναι η αρμόδια αρχή για τα θέματα που απορρέουν από τις Κλινικές Δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον άνθρωπο σύμφωνα με τον Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμο του 2001 (70(Ι)/2001).

Ο Τομέας Φαρμακοεπαγρύπνησης και Κλινικών Δοκιμών προβαίνει στη διαχείριση των Κλινικών Δοκιμών με την αξιολόγηση των αιτήσεων για έναρξη κλινικών δοκιμών στην Κύπρο και των αιτήσεων για ουσιώδεις τροποποιήσεις αφού κατατεθούν τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά.


Share